sâmbătă, 13 februarie 2010

Acatistul Sfântului Serafim de Sarov

2 ianuarieRugăciunile începătoare

Condacul 1


Făcatorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru, Sfinte Părinte Serafime, mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine, cântare de laudă iţi aducem ţie. Tu dar, ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei care strigăm către tine: Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Icosul 1


Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca să preaslăveşti prin viaţa ta cea minunată Numele Sfintei Treimi, căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ şi serafim în trup şi, ca o rază prealuminată a veşnicului soare al dreptăţii, viaţa ta a strălucit. Iar noi văzând nevoinţele tale cele prealăudate, cu evlavie şi cu bucurie ţie cântăm acestea:


Bucură-te, dreptarul credinţei şi al evlaviei;


Bucură-te, chipul blândeţei şi al smereniei;


Bucură-te, mărirea cea preaslăvită a drepţilor;


Bucură-te, mângâierea cea lină a mâhniţilor;


Bucură-te, lauda preaiubită a monahilor;


Bucură-te, ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume;


Bucură-te, slava şi apărarea ţării Ruseşti;


Bucură-te, împodobirea Sfântă a pământului Tambovului;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Condacul 2


Văzând maica ta preacuvioasă, Părinte Serafime, dragostea ta cea fierbinte către viaţa călugărească, a cunoscut voia Domnului cea Sfântă pentru tine şi, ca pe un dar desăvârşit lui Dumnezeu aducându-te, te-a binecuvântat pe calea cea îngustă a călugăriei cu a sa Sfântă cruce pe care tu ai purtat-o la piept până la sfârşitul vieţii, arătându-ţi dragostea ta cea mare către Cel ce s-a răstignit pentru noi, Hristos, Dumnezeul nostru, căruia toţi cu umilinţă să-I cântăm: Aliluia!


Icosul 2


Cuget ceresc ţi s-a dăruit ţie, Sfinte al lui Dumnezeu, căci din tinereţile tale, necontenit năzuind la cele cereşti, ai lăsat casa părintească pentru împărăţia lui Dumnezeu şi adevărul ei. Pentru aceasta primeşte de la noi laudele acestea:


Bucură-te, fiu de Dumnezeu ales, al oraşului Kursk;


Bucură-te, al părinţilor celor cucernici odraslă preaslăvită;


Bucură-te, cel ce ai moştenit virtuţile maicii tale;


Bucură-te, cel ce ai învăţat de la dânsa evlavia şi rugăciunea;


Bucură-te, că de la maica ta la lupte duhovniceşti, cu crucea ai fost binecuvântat;


Bucură-te, că până la moarte această binecuvântare cu sfinţenie o ai păstrat;


Bucură-te, că din dragoste către Domnul casa părintească o ai lăsat;


Bucură-te, cel ce frumuseţile lumii acesteia de nimic le-ai socotit;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Condacul 3


Din tinereţile tale puterea celui Preaînalt cu adevărat te-a acoperit, preacuvioase, tu, căzând din înălţimea bisericii, nevătămat păzindu-te pe tine Domnul, iar atunci când de boală cumplit pătimeai, însăşi Stapâna lumii s-a arătat aducându-ţi vindecare din ceruri căci din pruncie drept ai slujit lui Dumnezeu neîncetat cântându-I: Aliluia!


Icosul 3


Având stăruinţa către lucrarea vieţii călugăreşti celei asemenea îngerilor, ai mers la Sfânta cetate a Kievului pentru a te închina Cuvioşilor de la Pecerska, primind din gura Cuviosului Dositei porunca să-ţi îndreptezi calea ta în Pustia Sarovului, căci cu credinţă venind de departe ai sărutat acel Sfânt loc şi, acolo sălăşluindu-te, ai sfârşit viaţa ta cea plăcută lui Dumnezeu. Iar noi minunându-ne de o aşa purtare de grija a lui Dumnezeu pentru tine, cu umilinţă îţi cântăm:


Bucură-te, cel ce de lumeasca deşertăciune te-ai lepădat;


Bucură-te, cel ce patria cerească cu ardoare o ai dorit;


Bucură-te, că pe Hristos din toată inima L-ai iubit;


Bucură-te, căci jugul cel bun al lui Hristos asupra ta l-ai luat;


Bucură-te, cel ce ai fost desăvârşit ascultător;


Bucură-te, păzitorul cel adevărat de poruncile dumnezeieşti;


Bucură-te, cel ce mintea şi inima ta, prin rugăciune, către Dumnezeu le-ai întărit;


Bucură-te, stâlpul cel neclintit al Ortodoxiei;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Condacul 4


Viforul năpastelor celor rele potolindu-l, ai străbătut toată calea cea îngustă şi îndurerată a nevoinţei călugăreşti purtând jugul vieţii pustniceşti al zăvorârii, al tăcerii şi al privegherii de multe nopţi şi astfel, prin harul dumnezeiesc urcând din putere în putere, de la fapte către contemplarea lui Dumnezeu, te-ai mutat în locaşurile de sus unde cu îngerii îi cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 4


Auzind şi văzând viaţa ta cea Sfântă, preacuvioase Părinte Serafime, obştea toată s-a mirat de tine şi, venind, lua învăţătură din cuvintele şi din faptele tale slăvind pe Domnul cel ce este minunat întru Sfinţii Săi. Iar noi cu credinţă şi cu dragoste te lăudăm, preacuvioase Părinte, cântându-ţi aşa:


Bucură-te, cel ce cu totul jertfă lui Dumnezeu te-ai adus;


Bucură-te, cel ce înălţimea nepătimirii ai ajuns;


Bucură-te, ostaşule al lui Hristos, cel cu bună biruinţă;


Bucură-te, bun şi credincios slujitor al Cerescului Stăpân;


Bucură-te, înainte stătătorule cel neînfricat pentru noi către Domnul;


Bucură-te, rugătorule al nostru cel neobosit către Născătoarea de Dumnezeu;


Bucură-te, al crinului din pustie minunată mireasmă;


Bucură-te, al harului dumnezeiesc vas fără prihană;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Condacul 5


Lumina dumnezeiască a strălucit în casa ta, preacuvioase, atunci când tu, bolnav fiind şi pe patul morţii zăcând, însăşi Preacurata Fecioara a venit la tine cu Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan şi a zis: "Acesta este din neamul meu!"- şi s-a atins de capul tău. Îndată dar, făcându-te sănătos, cu mulţumire lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!


Icosul 5


Văzând pizmaşul neamului omenesc viaţa ta cea curată şi Sfântă, prea-cuvioase Părinte Serafime, a vrut să te piardă pe tine trimiţând asupra ta oameni răi care fără milă te-au bătut lasându-te abia viu. Tu însă, Părinte Serafime, ca un miel blând pe toate le-ai îndurat rugându-te Domnului pentru prigonitorii tăi. De aceea, minunându-ne de a ta nerăutate, noi toţi îţi cântăm ţie:


Bucură-te, căci cu blândeţea şi smerenia ta lui Hristos Dumnezeu I-ai fost următor;


Bucură-te, căci cu nerăutatea ta pe duhul răutăţii l-ai biruit;


Bucură-te, al curăţiei sufleteşti şi trupeşti sârguincios păzitor;


Bucură-te, pustnice cu darurile Duhului plinit;


Bucură-te, ascetule de Dumnezeu preaslăvit şi înainte văzător;


Bucură-te, povăţuitorule al monahilor cel minunat şi de Dumnezeu înţelepţit;


Bucură-te, a Sfintei Biserici laudă şi bucurie;


Bucură-te, a Mănăstirii Sarovului slavă şi lăudare;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Condacul 6


Pustia Sarovului propovăduieşte nevoinţele şi ostenelile tale, de Dumnezeu purtătorule, plăcutule al lui Hristos, căci desişurile şi pădurile ei de bună mireasmă cu rugăciunea ta le-ai umplut. Urmând lui Ilie, proorocul lui Dumnezeu, şi Botezătorului Ioan, te-ai arătat vlăstar pustiei mult roditoare prin darurile Duhului Sfânt cu a cărui putere multe şi preaslăvite fapte ai săvârşit, îndemnând pe credincioşi să-I cânte lui Dumnezeu, dătătorului de bunătăţi: Aliluia!

Icosul 6


Răsărit-a întru tine, fericite Serafime, un nou ales de Dumnezeu, văzător asemenea lui Moise căci, fără prihană slujirea la altarul Domnului săvârşind, te-ai învrednicit a-L vedea pe Hristos în Biserică, cu puterile cele netrupeşti venind. Iar noi, de această bunăvoinţă a lui Dumnezeu minunându-ne, îţi cântăm ţie acestea:


Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu preaslăvit;


Bucură-te, cel ce cu Lumina cea întreit strălucită ai fost luminat;


Bucură-te, al Preasfintei Treimi slujitor credincios;


Bucură-te, al Duhului Sfânt lăcaş împodobit;


Bucură-te, cel ce pe Hristos împreună cu îngerii, cu ochii trupeşti L-ai văzut;


Bucură-te, că încă în trupul cel putrezitor fiind, dulceaţa Raiului mai înainte ai gustat;


Bucură-te, cel ce cu pâinea vieţii ai fost îndestulat;


Bucură-te, cel ce cu apa nemuririi ai fost adăpat;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Condacul 7


Voind iubitorul de oameni, Dumnezeu să arate întru tine, preacuvioase, a Sa nespusă milostivire către oameni, cu adevărat luminător de Dumnezeu strălucit te-ai arătat, căci cu faptele şi cuvintele tale pe toţi îi aduci la evlavia şi la dragostea dumnezeiască. Astfel, cu strălucirea faptelor tale fiind luminaţi şi cu pâinea învăţăturii tale fiind îndestulaţi, pe tine cu sârguinţă te mărim şi lui Hristos, Celui ce te-a preaslăvit pe tine îi cântăm: Aliluia!


Icosul 7


Văzându-te pe tine nou ales al lui Dumnezeu, din locuri îndepărtate au alergat la tine credincioşii în necazuri şi suferinţe fiind, iar tu pe cei apăsaţi de nevoi nu i-ai depărtat, revărsând vindecari, dăruind alinare, cu rugăciunile pentru ei mijlocind. Pentru aceasta în tot pământul rusesc vestea minunilor tale se răspândea, iar fiii tăi duhovniceşti te slăveau pe tine aşa:


Bucură-te, păstorul nostru cel bun;


Bucură-te, părinte milostiv şi blând;


Bucură-te, lecuitorul nostru cel grabnic ajutător şi plin de har;


Bucură-te, tămăduitorul neputinţelor noastre cel milostiv;


Bucură-te, în nevoi şi împresurări grabnic ajutătorule;


Bucură-te, mai înainte văzătorule al celor ce vor să fie;


Bucură-te, înainte văzătorule şi mustrătorule al greşealelor celor ascunse;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Condacul 8


Străină minune vedem la tine, preacuvioase, căci, împovărat de ani, slăbit şi obosit fiind, o mie de zile şi o mie de nopţi pe piatră în rugăciune ai petrecut. Cine este dar îndreptăţit să vestească suferinţele şi luptele tale pe care le-ai răbdat, fericite Părinte, ridicându-ţi mâinile către Dumnezeu, pe Amalec cel închipuit biruindu-l şi Domnului cântându-I: Aliluia!


Icosul 8


"Întru totul eşti dorire, întru totul dulceaţă, preadulce Iisuse!" - Aşa strigai în rugăciune, Părinte, în liniştea deplină a pustiei tale. Iar noi, cei întunecaţi cu deşertăciunile şi în păcate toată viaţa petrecând, dragostea ta către Dumnezeu preamărim şi ţie îţi cântăm aşa:


Bucură-te, mijlocitorul mântuirii celor ce te iubesc şi te cinstesc pe tine;


Bucură-te, cel ce aduci pe păcătoşi la îndreptare;


Bucură-te, sihastru tăcut şi preaminunat;


Bucură-te, rugătorul pentru noi cel stăruitor;


Bucură-te, cel ce ai arătat înflăcărată dragoste către Domnul;


Bucură-te, cel ce cu focul rugăciunii săgeţile vrăjmaşului le-ai ars;


Bucură-te, lumânare nestinsă prin rugăciune, în pustie strălucind;


Bucură-te, luminătorule ce încălzeşti şi luminezi cu daruri duhovniceşti;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Condacul 9


Toată firea îngerească s-a mirat de această deosebită vedere când Stareţului în zăvorâre aflat, Împărateasa Cerului şi a Pământului S-a arătat, poruncindu-i să iasă din pustie şi să nu-i oprească pe oamenii credincioşi să vină la el, ci pe toţi să-i înveţe a cânta lui Hristos: Aliluia!

Icosul 9


Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep a spune puterea dragostei tale, fericite, căci împlinind porunca Maicii Domnului, tuturor ce veneau la tine în slujire te-ai predat, iar celor nepricepuţi ai fost sfetnic bun, celor întristaţi mângâietor, celor rătăciţi blând povăţuitor, celor bolnavi lecuitor şi tămăduitor. Pentru aceasta ţie îţi cântăm aşa:


Bucură-te, că din lume în pustie te-ai sălăşluit ca să agoniseşti virtuţi;


Bucură-te, că din pustie în mănastire te-ai întors ca sămânţa virtuţilor să o semeni;


Bucură-te, cel ce eşti luminat de harul Duhului Sfânt;


Bucură-te, cel ce eşti plin de blândeţe şi smerenie;


Bucură-te, al celor ce aleargă către tine Părinte iubitor de fii;


Bucură-te, cel ce îmbărbătare şi întărire prin cuvinte de iubire acestora le dai;


Bucură-te, că pe cei ce veneau la tine bucurie şi comoară îi numeai;


Bucură-te, că pentru dragostea ta cea Sfântă de bucuriile Împăraţiei Cereşti te-ai învrednicit;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!


Condacul 10


La sfârşitul mântuitoarelor nevoinţe ajungând, preacuvioase, în rugăciune plecându-ţi genunchii, sufletul tău cel Sfânt în mâinile lui Dumnezeu l-ai dat, pe care Sfinţii îngeri l-au înălţat sus, la Tronul Atoateţiitorului, ca împreună să te înfăţişezi întru slava cea neînserată, cântare de laudă cântând Cuvântului celui mai Sfânt decât Sfinţii: Aliluia!


Icosul 10


Zid tuturor Sfinţilor şi mângâiere monahilor fiind, Preasfinte, Fecioara ţi s-a arătat înaintea sfârşitului tău vestindu-ţi că aproape este strămutarea ta către Domnul. Deci noi, minunându-ne de o aşa cercetare a Maicii Domnului, îţi cântăm aşa:


Bucură-te, că pe împărăteasa Cerului şi a Pământului la faţă ai văzut-o;


Bucură-te, că prin arătarea Maicii Domnului te-ai umplut de bucurie;


Bucură-te, cel ce ai primit de la ea vestea mutării tale la cele cereşti;


Bucură-te, că prin glasul tău cel fără prihană Sfinţirea vieţii tale ai arătat;


Bucură-te, că în rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului duhul tău cel smerit lui Dumnezeu I l-ai dat;


Bucură-te, căci cu sfârşitul tău fără durere, prevestirea ta mai înainte o ai împlinit;


Bucură-te, cel ce cu cununa nemuririi de mâna Atoateţiitorului ai fost încununat;


Bucură-te, că fericirea Raiului împreună cu toţi Sfinţii ai moştenit;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!


Condacul 11


Cântare neîncetată Preasfintei Treimi înălţând preacuvioase, prin întreaga ta viaţă mare ascet al evlaviei te-ai arătat: celor rătăciţi spre povăţuire, celor bolnavi cu trupul şi cu sufletul spre tămăduire, iar noi, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru mulţimea cea nemăsurată a milelor Lui, neîncetat îi cântăm: Aliluia!


Icosul 11


Făclie dătătoare de lumină în timpul vieţii fiind, Părinte de Dumnezeu fericit, şi după moarte ca o stea strălucitoare a pământului rusesc ai luminat, căci reverşi de la cinstitele tale moaşte râuri de minuni celor ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă către tine. Iar noi, ca celui ce eşti fierbinte rugător pentru toată lumea şi făcător de minuni, ţie-ţi cântăm acestea:


Bucură-te, cel ce cu mulţimea minunilor de Dumnezeu eşti preaslăvit;


Bucură-te, cel ce cu dragostea ta lumea întreaga o ai luminat;


Bucură-te, iubirii lui Hristos urmaşule cel credincios şi drept;


Bucură-te, mângâierea tuturor celor ce cer de la tine ajutor;


Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;


Bucură-te, al celor bolnavi şi neputincioşi lecuitor;


Bucură-te, al apei celei tămăduitoare, fântână nesecătuită;


Bucură-te, că toate marginile pământului nostru cu dragostea ta le-ai cuprins;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Condacul 12


Cunoscând harul şi îndrăzneala ta cea mare înaintea lui Dumnezeu cădem la tine, preacuvioase Părinte, roagă-te fierbinte către Domnul ca să apere Sfânta Sa Biserica de necredinţă şi dezbinare, de nevoi şi necazuri, ca să cântăm împreună cu tine Făcătorului de bine, Dumnezeului nostru: Aliluia!


Icosul 12


Cântând preaslăvirea ta te fericim pe tine, preacuvioase Părinte, ca pe un puternic mijlocitor pentru noi către Domnul, ca pe un mângâietor şi apărător, şi cu dragoste îţi cântăm ţie acestea:


Bucură-te, lauda Bisericii Ortodoxe;


Bucură-te, scut şi îngrădire a creştinătăţii;


Bucură-te, călăuză ce-i îndreaptă pe toţi către ceruri;


Bucură-te, apărătorul şi ocrotitorul nostru;


Bucură-te, cel ce cu puterea lui Dumnezeu multe minuni ai săvârşit;


Bucură-te, cel ce cu veşmântul tău pe mulţi bolnavi ai vindecat;


Bucură-te, cel ce toate uneltirile diavoleşti le-ai biruit;


Bucură-te, cel ce jivinele sălbatice cu blândeţea ta le-ai supus;


Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!


Condacul 13


O, preaminunate Sfinte şi mare făcător de minuni, preacuvioase Părinte Serafime, primeşte această sărmană rugăciune a noastră ce se înalţă spre lauda ta şi stând acum înaintea Tronului Împăratului împăraţilor, al Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi toţi ca să aflăm mila Lui în Ziua Judecăţii, cu bucurie cântându-I: Aliluia! ( de 3 ori )


Apoi iarăşi se zic Icosul 1 şi Condacul 1Troparul Sfântului Serafim (glasul al 4-lea)


Din tinereţe L-ai îndrăgit pe Hristos, fericite, şi numai Lui, Unul, ai dorit cu înflăcărare să îi slujeşti, prin rugăciune neîntreruptă în pustie, nevoindu-te cu inima plină de umilinţă dobândind iubirea lui Dumnezeu şi arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne rugăm ţie: Mântuieşte-ne pe noi cu rugăciunile tale, preacuvioase Serafime, Părintele nostru.Condacul Sfântului Serafim (glasul al 2-lea)


Frumuseţea lumii şi cele trecătoare lăsând, preacuvioase, te-ai sălăşluit în Mănăstirea Sarovului şi acolo, îngereşte vieţuind, multora le-ai fost cale spre mântuire. Pentru aceasta şi Hristos te-a preaslăvit pe tine, Părinte Serafime, îmbogăţindu-te cu darul tămăduirilor şi al minunilor. Drept aceea îţi cântăm ţie:

Bucură-te, preacuvioase Serafime, Părintele nostru.

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails