sâmbătă, 13 februarie 2010

Acatistul Acatistul Sfântului Fotie Mărturisitorul - Patriarhul Constantinopolului

6 februarie
Rugăciunile începătoare

Troparul , glasul 1:


Ca cel ce eşti cu apostolii în ceruri împreună locuitor şi ortodocşilor mare apărător, lumii drept învăţător iar eresurilor latineşti dârz împotrivitor, sfinte Fotie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L cu deadinsul să mântuiască sufletele noastre.


Condacul 1


Pe al Treimii apărător, veniţi o iubitorilor de mărturisitori să-l lăudăm noi toţi cei ce ne-am izbăvit de viforul ereticesc prin învăţăturile lui, pe grabnicul ajutător al celor din nevoi, zicând: Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Icosul 1


Înger întâi stătător eşti între mărturisitorii de Dumnezeu înţelepţite, Fotie lauda arhiereilor şi bucuria mucenicilor, pentru care cu smerite laude te lăudăm zicând:


Bucură-te că strălucitul tău praznic pe toţi ne veseleşte


Bucură-te că cetăţii împărăteşti ai fost păstor adevărat


Bucură-te că şi nouă ales povăţuitor te-ai arătat


Bucură-te trâmbiţă răsunătoare a Duhului Sfânt


Bucură-te păstorul oilor cuvântătoare


Bucură-te cela ce ai fost ascuns şi la toată lumea neştiut


Bucură-te că astăzi ca un soare tuturor ai răsărit


Bucură-te că razele tale s-au întins în tot pământul


Bucură-te că dogmele ortodoxe cu multă însufleţire le-ai apărat


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 2


Ca un nou apostol te-a trimis pe tine Dumnezeu, om ceresc şi înger pământesc, căci împletind întreit sfântă cântare, ai făcut pe îngeri împreună cu oamenii a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 2


Nou luminător lumii eşti dumnezeiescule Fotie, că începând cercetarea şi prigonirea credincioşilor, mai întâi lucrătorii fărădelegii au bătut păstorii, ca mai apoi cu lesnire să risipească turma, peste care biruind peste toate, auzi de la noi aşa:


Bucură-te că ai plâns mult văzând risipirea turmei tale


Bucură-te că rugăciuni fierbinţi ai înălţat lui Dumnezeu


Bucură-te neînfricatule mărturisitor al dreptăţii


Bucură-te nebiruitule mustrător al nedreptăţii


Bucură-te cela ce ai arătat mare bărbăţie în prigoană


Bucură-te că pe cei dreptslăvitori i-ai întărit


Bucură-te că pe eretici i-ai afurisit


Bucură-te lauda ortodocşilor


Bucură-te rană nevindecată a latinilor


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 3


Biserica se veseleşte Părinte, văzând pe păstorul ei punându-şi sufletul pentru oi, iar cetele arhanghelilor, ale serafimilor şi heruvimilor, cu toată oastea cerească, viersuiesc cântare, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi împreună cu tine cântăm: Aliluia!


Icosul 3


Neiubind Părinte slava şi cinstea cea de puţină vreme, ai dobândit prieteni pe Dumnezeu, pe sfinţi şi pe îngeri, mărturisind adevărul şi dreptatea, pentru aceasta-ţi cântăm:


Bucură-te că încă din viaţă cu sfinţii te-ai numărat,


Bucură-te cu Ioan Gură de Aur împreună vorbitorule


Bucură-te cu Grigorie Teologul împreună teologule


Bucură-te cu Vasile cel Mare împreună liturghisitorule


Bucură-te că ai lepădat dogma apusenilor


Bucură-te că în pătimiri fiind, mărturisitor te arătai


Bucură-te că fiind prigonit, pentru Hristos te bucurai


Bucură-te că ţie cuvântul ţi-a fost drept şi sfânt


Bucură-te că nu ai suferit tăgăduirea dreptei credinţe


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 4


Al Treimii slujitor şi al sinoadelor soborniceşti apărător, ai întărit învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi predaniile apostoleşti cu neclintită credinţă, cântând: Aliluia!


Icosul 4


Primind înştiinţare de la cei din Apus, te-ai gătit tu şi însoţitorii pentru mărturisirea adevărului, iar aceia se bucurau gândind că te vei pleca la a lor rea cugetare, dar tu ca un stâlp neclintit ai rămas neînvins, pentru care te lăudăm aşa:


Bucură-te mare slujitor al Sfintei Treimi


Bucură-te apărătorule al predaniilor apostoleşti


Bucură-te întăritorule al celor şapte soboare


Bucură-te foc arzător asupra ereticilor


Bucură-te că de reaua înştiinţare nu te-ai spăimântat


Bucură-te căci cu veselie te găteai pentru primejdii


Bucură-te pentru preoţii şi norodul de tine povăţuit


Bucură-te că liturghisind cu Hristos te-ai unit


Bucură-te ostaşule al Împăratului Ceresc


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 5


La alegerea tuturor ai fost ridicat în scaunul patriarhiei prin descoperire de sus, şi fiind pus ca o lumină în sfeşnic, ca un soare ai luminat deopotrivă Răsăritul şi Apusul, slăvind pe Hristos cu cântarea: Aliluia!


Icosul 5


Se spăimântează şi tremură mincinoasa învăţătură latinească, dimpreună cu tatăl lor Satana, la pomenirea cinstitului tău nume, când cu multă putere se întindea pe tot pământul erezia lor, iar tu ca o lumină ai alungat întunericul, pentru care te lăudăm:


Bucură-te bucuria ortodocşilor


Bucură-te ierarh preabun al lui Hristos


Bucură-te că buzele tuturor pomeneau al tău nume


Bucură-te mare păstor şi întâistătător


Bucură-te că ai spăimântat pe papa cel eretic


Bucură-te că l-ai îngrozit pe tatăl lor Satana


Bucură-te că te-ai ostăşit până la sânge


Bucură-te lumină ce alungi întunericul ereticesc


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 6


De când ţi-ai arătat vitejia şi iscusinţa în sfintele scripturi, neîncetat îţi căutau toţi pricini nedrepte, ca din scaun şi din mijlocul turmei scoţându-te, să te piardă desăvârşit, iar tu pentru toate, cu mulţumire laudă lui Dumnezeu îi cântai: Aliluia!


Icosul 6


Înştiinţat de calea ce o vei urma, ai luminat minţile credincioşilor ca un alt Pavel şi venind lucrătorii fărădelegii, te-au izgonit cu necinste din împărăteasca cetate, şi răni fără număr pricinuindu-ţi, ne umilim a striga către tine aşa:


Bucură-te viteazule şi iscusitule învăţător în scripturi


Bucură-te părinte că neîncetat erai căutat şi prigonit


Bucură-te că pricini nedrepte asupra ta au adus


Bucură-te că pierderea ta de pe pământ, ereticii foarte o doreau


Bucură-te că pe credincioşi tainele credinţei i-ai învăţat


Bucură-te că pentru Hristos rabzi izgonire


Bucură-te că pe drum multe răni ai suferit


Bucură-te că ai lăsat cetatea cea pământească


Bucură-te că te-ai mutat la cea cerească


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 7


Nici chinul, nici prigoana, nici foamea, nici sabia, nici moartea nu au putut, părinte, să te despartă de dragostea Mântuitorului Hristos, pentru care ai dobândit împărăţia cerească, şi acum cu îngerii cânţi în ceruri: Aliluia!


Icosul 7


Din depărtare glasul ţi-ai făcut auzit, care pe latini straşnic îi vădea de lepădare, iar poporul binecredincios cu binecuvântări şi cu drepte povăţuiri îl călăuzeai, care cu laude te fericea:


Bucură-te că de foame şi de sete nu ai slăbit


Bucură-te că prigoana şi sabia nu te-au înfricoşat


Bucură-te că moartea o socoteai viaţă veşnică


Bucură-te că de dragostea lui Hristos erai cuprins


Bucură-te că departe fiind, adevărul neîncetat îl propovăduiai


Bucură-te că n-au putut cu îmbunări şi cu măriri să te biruiască


Bucură-te că ai dobândit veşnica împărăţie


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 8


Învăţătură străină de adevărata credinţă, în acele vremi papa al Romei ridicând, se sârguia a o răspândi în tot pământul; iar tu degrab cu limba ta cea de ritor iscusită, pretutindeni trimis-ai învăţături cu însemnări din Sfânta Scriptură, iar osteneala ta văzând-o dreptcredincioşii, pe Dumnezeu îl lăudau zicând: Aliluia!


Icosul 8


Cu mare râvnă ai lepădat meşteşugita şi vicleana dogmă prin care Duhul purcede şi de la Fiul, asemănându-te Apostolului Pavel care anatemei a dat pe cei ce răstălmăcesc Credinţa Ortodoxă, la fel şi tu sub greu blestem i-ai aruncat, iar credincioşii bucurându-se îţi cântă:


Bucură-te că învăţătură străină nu ai primit


Bucură-te că pe ticălosul papă de eres l-ai vădit


Bucură-te că potrivnic te-ai făcut relelor nădăjduiri


Bucură-te fiule al lui Dumnezeu după har


Bucură-te râvnitorule al dogmelor ortodoxe


Bucură-te căci cu Pavel te-ai asemănat


Bucură-te căci cu greu blestem pe latini i-ai împovărat


Bucură-te că ai trimis pretutindeni dogma adevăratei credinţe


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 9


Pe Stăpânul şi Arhiereul cel veşnic, pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai mărturisit de o fiinţă şi pururea născut din Tatăl, iar pe Duhul Sfânt purcezător numai din Tatăl, slavă Treimei celei de o fiinţă şi nedespărţite, căreia-i cântăm: Aliluia!


Icosul 9


Ca un nou apostol, de Dumnezeu fiind trimis la propovăduire, degrab ai smuls din rădăcină spinii relei credinţe, şi arând ogorul inimilor cel înţelenit al credincioşilor, ai semănat dumnezeiasca sămânţă care în inimile noastre a răsărit, pentru care te binecuvântăm zicând:


Bucură-te binecuvântatule de Dumnezeu


Bucură-te nou apostol al întregii lumi


Bucură-te cela ce pe Duhul Sfânt drept l-ai mărturisit


Bucură-te cela ce purcederea Duhului ai mărturisit-o numai din Tatăl a fi


Bucură-te cela ce ai întărit dogma Sfintei Treimi


Bucură-te veselia credincioşilor


Bucură-te semănătorul seminţei celei bune


Bucură-te că au rodit ostenelile tale


Bucură-te că până la noi a ajuns sămânţa cuvintelor tale


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 10


În surghiun fiind nu ţi-ai oprit mâna de la a scrie, nici gura a mărturisi cuvintele cele sfinte întărite pe piatra Hristos, şi întru bucuria Duhului Sfânt cântai: Aliluia!


Icosul 10


Nădejdea ta numai spre unul Dumnezeu având, cu adevărat nu ţi-a fost deşartă, că ai ştiut spre cine nădăjduieşti şi te rugai să-ţi dea răbdare şi putere, pe care ai şi dobândit-o, iar noi te rugăm să primeşti unele ca acestea:


Bucură-te că în surghiun ai fost trimis


Bucură-te că multe necazuri fiii cei diavoleşti ţi-au pricinuit


Bucură-te că mâna ta nu a zăbovit a scrie


Bucură-te că gura ta pe Hristos adevărul a mărturisit


Bucură-te dreptule că pentru dreptate eşti prigonit


Bucură-te sfinte căci cu sfinţii te sălăşluieşti


Bucură-te nădejdea credincioşilor după Dumnezeu


Bucură-te că răbdarea ţi-a fost îmbrăcăminte


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 11


Apropiindu-se vremea şi sfârşitul veacurilor, mândrul Veliar cu paşi repezi venind ca un leu caută să înghită pe toţi aleşii lui Dumnezeu; dar tu sfinte l-ai biruit şi-ntru toate neputincios l-ai vădit, lăudând pe Dumnezeu Cel ce te întărea cu cântarea: Aliluia!


Icosul 11


Până la sfârşit toate pătimirile şi ispitele le-ai răbdat şi-ntru toate vesel arătându-te, al tău cinstit suflet în mâna lui Hristos l-ai dat, pentru care pătimit-ai până la sânge, iar Duhul Sfânt umbrindu-te, ne învaţă a grăi aşa:


Bucură-te că vicleşugurile diavolului cu rugăciunea le-ai risipit


Bucură-te supătorule al mândriei lui


Bucură-te rană nevindecată a slujitorilor lui


Bucură-te vădire a înşelăciunilor


Bucură-te că mai înainte ai cunoscut al tău sfârşit mucenicesc


Bucură-te că nicidecum de cumplita moarte nu te-ai spăimântat


Bucură-te că chinurile cele cumplite cu vitejie le-ai răbdat


Bucură-te că te-ai odihnit după multe osteneli


Bucură-te că ai trecut la locaşurile sfinţilor


Bucură-te că acolo de Domnul şi de sfinţi eşti întâmpinat


Bucură-te că te-ai învrednicit de-a dreapta Domnului a şedea


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 12


Deşi sub pământ ai apus, dar cu sufletul viezi pururea şi te rogi pentru cei ce săvârşesc sfântă pomenirea ta, bucurându-te cu cei ce cântă: Aliluia!


Icosul 12


Milostiv fii nouă părinte, şi ne mângâie în pătimiri, întărindu-ne în osteneli, căci grea şi cumplită prigoană s-a ridicat asupra Bisericii lui Dumnezeu şi foarte strâmtorându-ne nu avem alt ajutor de niciunde, ci spre tine nădăjduind strigăm aşa:


Bucură-te că în Biserica lui Hristos toţi te lăudăm


Bucură-te că înaintea sfintei tale icoane cu dragoste ne rugăm


Bucură-te ajutătorul celor din nevoi


Bucură-te întăritorule al celor neputincioşi


Bucură-te sprijinitorul celor prigoniţi


Bucură-te cela ce cu laude eşti preamărit


Bucură-te că pomenirea ta de toţi se cinsteşte


Bucură-te cu toţi ortodocşii care te cheamă în rugăciune


Bucură-te moştenitorule al Împărăţiei celei Cereşti


Bucură-te mijlocitorul mântuirii noastre


Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 13


O, întru tot lăudate şi mult pătimitorule mărturisitor Fotie, primeşte de la noi aceste smerite laude şi mijloceşte la scaunul Sfintei Treimi curmarea prigoanei dând tărie, iertare şi milă celor prigoniţi pentru dreapta credinţă, ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia (de 3 ori)


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails