sâmbătă, 13 februarie 2010

Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos

ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor

7 februarie

Rugăciunile începătoare

Condacul 1:


Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului şi ca pe un făcător de minuni şi izvor îmbelşugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviţi de tot necazul cei care strigă către tine: Bucură-te, Părinte Partenie!


Icosul 1:


Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut Ierarhule Partenie şi cu darurile îngereşti faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viaţa ta, strigăm cu glas mare:


Bucură-te, cel prin care Hristos eşti lăudat;


Bucură-te, cel prin care duşmanul este alungat;


Bucură-te, păstor prea îndumnezeit al Lampsakului;


Bucură-te, făclie luminoasă a Helespontului;


Bucură-te, culme a smereniei şi comoară a dragostei;


Bucură-te, adânc al curăţiei şi făcător de minuni;


Bucură-te, că te-ai umplut de lumină cerească;


Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului;


Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos;


Bucură-te, ocrotitorul şi apărătorul nostru;


Bucură-te, cel prin care credincioşii se aprind;


Bucură-te, cel prin care duşmanii sunt surpaţi;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 2:


Viaţa curată din tinereţe având, te-ai umplut de darurile cereşti şi, făcător a multor minuni fiind, te-ai pus mijlocitor pe lângă harul Duhului, Partenie purtătorule de Dumnezeu, uimindu-i pe cei care strigă: Aliluia!


Icosul 2:


Viaţa ta a fost cunoscută tuturor şi împodobită cu virtuţi şi, tuturor pildă arătându-te din tinereţe prin fapte sfinte, luminezi sufletele noastre, ale celor care cu dor strigăm către tine:


Bucură-te, vistierie a obiceiurilor fără pată;


Bucură-te, icoană a adevărurilor sfinte;


Bucură-te, pildă vieţii folositoare;


Bucură-te, comoară sfântă a liniştii sufleteşti;


Bucură-te, că ai lipsit de lumină pe duşmanul puternic;


Bucură-te, că L-ai slăvit pe Hristos, împăratul tuturor;


Bucură-te, omorâtorul patimilor răutăţii;


Bucură-te, cel luminat de Lumina liniştii dumnezeieşti;


Bucură-te, cel ce ai urmat blândeţii lui Hristos;


Bucură-te, următorul bunătăţii Lui;


Bucură-te, cel care ai dispreţuit orice stăpânire a celor pieritoare;


Bucură-te, cel care ai primit lumina de la Dumnezeu;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 3:


Primind din înaltul cerului putere în împlinirea faptelor şi dumnezeiască voinţă insuflată de Dumnezeu, ai fost mai puternic decât tot ce este stricăcios prin alipirea de cerescul Duh, fericite Partenie, şi strigai către Sfânta Treime: Aliluia!


Icosul 3:


Dumnezeiescul Filitos a cunoscut harul foarte strălucit al vieţii tale, purtătorule de Dumnezeu, şi te-a desăvârşit pentru preoţie cu uleiul prea sfânt al duhului, ca să aduci jertfă nesângeroasă pentru cei care strigă:


Bucură-te, jertfitor dumnezeiesc;


Bucură-te, sfânt învăţat în tainele Cuvântului;


Bucură-te, slujitor al Tainelor dumnezeieşti;


Bucură-te, podoabă a Sfintei Biserici;


Bucură-te, cel care luminezi cu lumină nevinovăţia;


Bucură-te, cel care ne înveţi tainele cu darul Întreitei Lumini;


Bucură-te, că ai fost primit preot purtător de Dumnezeu;


Bucură-te, că ai strălucit ca preot cu vorbire de la Dumnezeu;


Bucură-te, cel care ai tăiat spinul patimilor;


Bucură-te, cel care ai curăţat ogorul sufletelor;


Bucură-te, vas al Luminii Celei cu trei raze;


Bucură-te, izvor al sufletelor care s-au pocăit;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 4:


Cu înţelepciune dumnezeiască ai fost primit următor al Apostolilor şi ai dobândit harul acestora; de atunci, sănătos l-ai facut, Cuvioase, pe cel orbit de taur, mult fiind lăudat tu, Partenie, şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 4:


A auzit de bogăţia multelor tale binefaceri femeia care era greu suferindă şi, venind la tine cu evlavie, a fost izbăvită de suferinţa cancerului, vestind harul tău şi strigând către tine cu credinţă:


Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi;


Bucură-te, vindecarea celor în suferinţă;


Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a celor întristaţi;


Bucură-te, însănătoşire grabnică a celor bolnavi;


Bucură-te, că ai ucis puterea cancerului;


Bucură-te, că ai vindecat-o imediat pe femeie;


Bucură-te, cel care ai slujit fără pată Domnului;


Bucură-te, cel care ai nimicit puterea lui Veliar;


Bucură-te, laudă a preoţilor evlavioşi;


Bucură-te, sprijin al multor tulburaţi;


Bucură-te, glas al milostivirii dumnezeieşti;


Bucură-te, vas al dragostei din belşug;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 5:


Vas ales văzându-te prea fericitul întâistătător al Kizikului, cu dumnezeiască insuflare, te-a arătat ierarh dumnezeiesc şi păstor al Lampsakului; de atunci, Partenie, cu smerenie ai strigat către Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 5:


Cu putere dumnezeiască ai fost în stare să dobori şi să omori pe duşmanul care a venit împotriva ta ca un câine turbat şi cu evlavie ai păstorit turma ta, care cu bucurie strigă către tine, Cuvioase arhipăstor:


Bucură-te, arhipăstorule al Lampstakului;


Bucură-te, ierarhule îndumnezeit;


Bucură-te, izvor nesecat de minuni;


Bucură-te, învăţător al dogmelor dumnezeieşti;


Bucură-te, chip prea neîntinat al Bunului Păstor;


Bucură-te, oaie blândă a Mântuitorului Hristos;


Bucură-te, că pe Veliar ca pe un câine l-ai nimicit;


Bucură-te, că ai văzut slava Domnului;


Bucură-te, următor al milostivirilor lui Dumnezeu;


Bucură-te, chip al vieţii fără pată;


Bucură-te, cel din cauza căruia plânge Veliar;


Bucură-te, cel prin care credincioşii dănţuiesc;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 6:


Nimicind, ierarhule, puterea demonilor şi prin aceasta toate vrăjitoriile, şi făcând să piară, cu harul care ţi-a fost dat, practicile magiei, dăruieşti sănătate şi izbăvire tuturor celor care strigă: Aliluia!


Icosul 6:


Lampsakul şi ţara Helespontului se bucură de tine şi toată Biserica cântă pentru mulţimea minunilor tale, prin care nu ai încetat să faci bine tuturor, căci lucrurile bune le dăruieşti celor care strigă cu credinţă:


Bucură-te, slava Bisericii;


Bucură-te, făclia credinţei;


Bucură-te, comoară vie a Duhului Sfânt;


Bucură-te, mare scăpare a celor bolnavi;


Bucură-te, stâlp al faptelor dumnezeieşti ale vieţii în Duh;


Bucură-te, unealtă călăuzită de Dumnezeu a vieţuirii minunate;


Bucură-te, că poţi să stârpeşti viclenia idolilor;


Bucură-te, că faci să strălucească dragostea lui Hristos;


Bucură-te, comoară a vieţii viitoare;


Bucură-te, scânteiere vie a lumii imateriale;


Bucură-te, lucrător al multor fapte minunate;


Bucură-te, flacără a milostivilor cereşti;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 7:


Mare prin fapte minunate, ajuns ierarh, ai izbăvit de rătăcirea idolilor turma ta duhovnicească, care ţi-a fost încredinţată din mâinile lui Dumnezeu şi ai hrănit cu dogmele credinţei pe cei care strigă: Aliluia!


Icosul 7:


Vestind legile credinţei şi harul Evangheliei, purtătorule de Dumnezeu, i-ai întors să slujeasca lui Hristos pe cei care înainte erau fii ai pierzării şi cu minuni îi întăreşti pe cei care cu evlavie strigă către tine:


Bucură-te, luminător al celor aflaţi în întuneric;


Bucură-te, părinte al celor care s-au luminat;


Bucură-te, cel care ai făcut de ruşine zădărnicia idolilor;


Bucură-te, cel care ai făcut cunoscută mila Mântuitorului;


Bucură-te, îndumnezeitule cunoscător al învăţăturilor dătătoare de viaţă;


Bucură-te, vestitor al milostivirilor cereşti insuflat de Dumnezeu;


Bucură-te, că îndrumi spre calea mântuirii;


Bucură-te, că risipeşti întunericul neştiinţei;


Bucură-te, cel care aprinzi flacăra sufletelor spre dragostea lui Hristos;


Bucură-te, cel care rupi săgeţile duşmanului;


Bucură-te, cel care tai rădăcinile patimilor;


Bucură-te, cel care aduci rodul virtuţii;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 8:


Prin iconomie dumnezeiască ai făcut, Părinte, minuni neobişnuite spre mântuirea altora, ai nimicit puterea demonilor şi ai vindecat boli grele, tămăduindu-i cu cuvântul tău, Partenie, pe cei care strigă: Aliluia!


Icosul 8:


Cu totul luminat de împăratul cel Sfânt, ai venit la Constantin cel vestit, care, cinstindu-ţi evlavia, ţi-a dăruit o bogată răsplată, pentru care ai slăvit pe Hristos, îndemnându-i pe toţi să strige către tine:


Bucură-te, cel mare printre minunaţi;


Bucură-te, cel slăvit printre sfinţi;


Bucură-te, cel care ai bucurat pe Domnul cel Sfânt;


Bucură-te, cel care ai făcut de ruşine pe căpetenia întunericului;


Bucură-te, prieten adevărat al Atotputernicului Hristos;


Bucură-te, armă îndreptată împotriva duşmanului;


Bucură-te, cel pe care l-a cinstit Constantin cel Mare;


Bucură-te, că ai primit dar dăruit de Dumnezeu;


Bucură-te, cel care străluceşti cu lumina Harului;


Bucură-te, nimicitor al duşmanului blestemat;


Bucură-te, cel care ai adus pe mulţi la Hristos;


Bucură-te, cel care ai îndepărtat nebunia duşmanilor;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 9:


Vindecând de rătăcire turma ta nestatornică, ai zidit, sfinte Părinte, o biserica prea frumoasă Mântuitorului, ca templu viu al Dumnezeiescul Duh, iar acum, înălţând cântări către Ierusalimul ceresc, cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 9:


La cuvintele rugăciunilor tale, ca din somn s-a trezit în chip minunat Eftihianos şi de bogatul tău har, Cuvioase, s-a ruşinat duşmanul hulitor; iar noi, alergând către tine, cu credinţă fierbinte îţi strigăm:


Bucură-te, vasul Mângâietorului;


Bucură-te, cunoscatorule al vieţii necunoscute;


Bucură-te, cel care ai înviat prin rugăciune pe cel care a murit;


Bucură-te, cel care ai ucis pe duşmanul care te pizmuia;


Bucură-te, că ai vindecat pe foarte mulţi care sufereau cumplit;


Bucură-te, că armă cu adevărat te-ai arătat prin minuni;


Bucură-te, nimicitorul duhurilor necurate;


Bucură-te, tâlcuitor al învăţăturilor dumnezeieşti;


Bucură-te, cel prin care sunt alungaţi demonii;


Bucură-te, cel prin care sunt tămăduiţi cei foarte nefericiţi;


Bucură-te, slujitor adevărat al lui Hristos;


Bucură-te, biruitor al duşmanului;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 10:


Descoperit a fost, Părinte, duhul cel necurat, care se ascundea de mult timp în om; şi când i-ai spus să se sălăşluiască în tine a plecat gemând, iar cel vindecat, lăudântu-te, Îi striga lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 10:


Când ai cunoscut, Părinte, boala care se ascundea în inima păstorului Irakliei, imediat pe acesta l-ai arătat milostiv, cu cuvântul tău, Partenie; de aceea, minunându-se de mărinimia ta, toţi strigau:


Bucură-te, cunoscătorul celor ascunse;


Bucură-te, cunoscătorule al celor care nu se pot spune;


Bucură-te, învăţător al milostivirii dumnezeieşti;


Bucură-te, fluviu plin de milă;


Bucură-te, cel care urmezi mila Milostivului Dumnezeu;


Bucură-te, lăcaş al blândeţii şi al Luminii care nu poate fi înţeleasă;


Bucură-te, că l-ai vindecat pe păstorul Irakliei;


Bucură-te, că ţi-ai izbăvit turma de rătăcire;


Bucură-te, icoană a bunătăţilor lui Hristos;


Bucură-te, pârâu al multor veselii;


Bucură-te, apărător al săracilor şi smeriţilor;


Bucură-te, cel care contempli Lumina cerească;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 11:


Aflând de la tine vindecare, fostul slăbănog l-a lăudat pe Mântuitorul şi, îndreptat prin rugăciunea ta, vestea, prea fericite Partenie, minunea ta cea mare, strigând: Aliluia!


Icosul 11:


De harul tău dat de Dumnezeu s-a cutremurat mulţimea demonilor, prin rugăciunile tale cerul a dat ploaie pământului care era însetat, ogorul a dat rod foarte bogat, iar credinciosul arhidiacon ţi-a zis cu uimire:


Bucură-te, cel plin de roade dătătoare de viaţă;


Bucură-te, izbăvitor de patimi nevindecate;


Bucură-te, cel care îl urmezi pe Ilie Tezviteanul;


Bucură-te, cel care faci să sporeasca dragostea lui Hristos;


Bucură-te, râu foarte limpede al milei dumnezeieşti;


Bucură-te, crin prea frumos mirositor al harului duhovnicesc;


Bucură-te, că faci ploaia să coboare peste pământul însetat;


Bucură-te, că ne duci la corabia mântuirii;


Bucură-te, legătură a credincioşilor aduşi lângă tine;


Bucură-te, tămăduire a multora care erau bolnavi;


Bucură-te, cel datorită căruia se bucură slăbănogul;


Bucură-te, cel către care strigă mereu tot credinciosul;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 12:


Luminat cu darul proorociei, ai spus dinainte, Părinte, cele ce se vor întâmpla şi pe Ipatianos, arhidiaconul Irakliei, l-ai văzut vas al Duhului, iar după ce ai proorocit aceasta striga şi el împreună cu tine către Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 12:


Cântându-ţi laude de despărţire, Ierarhule, cei care s-au adunat cu credinţă multă pentru călătoria ta la Dumnezeu au încredinţat mormântului trupul tău, Cuvioase, iar noi, lăudându-te, strigăm cu evlavie către tine:


Bucură-te, cel împreună cetăţean cu îngerii;


Bucură-te, sfântule biruitor cu cunună;


Bucură-te, temelie de nezdruncinat a Bisericii;


Bucură-te, cel plin de strălucirea Luminii necreate;


Bucură-te, grădină foarte plăcut mirositoare a darurilor tainice;


Bucură-te, zid nesurpat al creştinilor evlavioşi;


Bucură-te, ocrotitor care suferi împreună cu cei ce te cinstesc;


Bucură-te, apărător şi sprijinitor al ortodocşilor;


Bucură-te, cel prin care voi fi curăţit de patimi;


Bucură-te, cel prin care voi fi izbăvit de nenorociri;


Bucură-te, bucurie a sufletelor credincioase;


Bucură-te, apărare adevărată şi a mea;


Bucură-te, Părinte Partenie!


Condacul 13:


O, prealuminate Părinte Partenie, Ierarhule al Domnului, revărsare de minuni uimitoare, primeşte rugăciunile noastre şi, prin solirile tale către Dumnezeu, să primim iertare de greşeli toţi care întru-un glas Îi strigăm: Aliluia!


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails