sâmbătă, 13 februarie 2010

Acatistul Sfântului Ioan Casian

29 februarie

Rugăciunile începătoare

Condac 1


Pentru iubirea desăvârşită viaţa cea stricăcioasă lăsând, pe de-a-ntregul te-ai adus lui Hristos cel dorit. Căci arvuna Duhului luând, ai întărit Biserica întru dragostea Preasfintei Treimi şi chipul vieţii monahiceşti ca o flacără l-ai răspândit să lumineze marginile lumii. Pentru aceasta te lăudăm pe tine şi cu mulţumire cântăm:

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţă de mult preţ a neamului românesc!


Icos 1


Din Dobrogea şi neamul străromân moştenirea pământească ai luat, şi învăţătură aleasă la şcolile timpului dobândind te-ai aprins de dorirea dumnezeiască. Drept aceea toate lăsând, ai urmat lui Hristos împreună cu prietenul tău Gherman. Aşa ai ajuns călugăr într-o mânăstire din Betleem, ştiinţa duhovnicească în lucrarea vieţii de obşte deprinzând. Pentru aceasta după cuviinţă îţi strigăm:


Bucură-te, dorire după Hristos


Bucură-te, cugetare învăpăiată de har


Bucură-te, agonisire a aurului Scripturii


Bucură-te, păzire a curăţiei inimii


Bucură-te, însetare după lumina sfinţeniei


Bucură-te, închinătorule în duh şi adevăr


Bucură-te, nădejde a înfierii dumnezeieşti


Bucură-te, simţire a tainei peste fire


Bucură-te, dragoste apostolică şi rai al smereniei


Bucură-te, minte mişcată de suflarea Duhului Sfânt


Bucură-te, suflet şi trup făcute cer nou şi pământ nou


Bucură-te, isihie, liturghisire neîncetată


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 2


Cu râvnă sfântă ai plecat ai plecat împreună cu Gherman în sihăstriile Egiptului în căutarea sfinţilor pustnici. Şi împărtăşindu-vă de taina vieţii lor ascunse cu Hristos în Dumnezeu, aţi păzit cuvintele lor în inimă, cu bucurie cântând: Aliluia!


Icos 2


Moştenire sfântă ne-ai lăsat, Părinte Ioane, celor încercaţi de multe dureri, lipsuri şi ispite, în Aşezămintele şi Convorbirile duhovniceşti. Aşa ne-ai învăţat să murim păcatului ca Domnul să ne fie lumina şi viaţa şi bucuria veşnică. Pentru aceasta îţi cântăm:


Bucură-te, pâine a smereniei şi vin al iubirii de Dumnezeu


Bucură-te, dar adus pe altarul cel mai presus de ceruri


Bucură-te, zugrav iscusit al dragostei Sfintei Treimi


Bucură-te, tâlcuitor al purtării de grijă dumnezeieşti


Bucură-te, călăuză de la iadul deznădejdii la raiul smereniei


Bucură-te, chip luminat de prezenţa lui Hristos


Bucură-te, carte vie în care se scriu cuvintele Duhului


Bucură-te, memorie făcută pământ de rai


Bucură-te, chivot al voii dumnezeieşti


Bucură-te, voire închinată la hotarul veşniciei


Bucură-te, locaş însufleţit al vederii Lui Dumnezeu


Bucură-te, conştiinţă a chipului lui Dumnezeu


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 3


De la Avva Pafnutie ai învăţat a face loc în vasul pământesc slavei Sfintei Treimi prin întreită renunţare: la bunurile şi măririle lumeşti, la obiceiurile, patimile şi atracţiile vechi ale trupului şi sufletului şi la toate cele trecătoare. Şi astfel jertfă vie aducându-te cântai cu bucurie: Aliluia!


Icos 3


La sfatul Avvei Iosif, şapte ani ai rămas în Egipt împreună cu Sfântul Gherman, culegând de la sfinţii nevoitori roadele Pomului vieţii. Apoi aţi ajuns în pustia Sketică, unde cerul şi pământul sărbătoreau pregustarea întâlnirii celei de la hotarul veşniciei.


Bucură-te, braţe libere de griji şi dobândiri trecătoare


Bucură-te, braţe întinse pe crucea dragostei


Bucură-te, braţe deschise spre a îmbrăţişa necuprinsul


Bucură-te, braţe ce cuprind lumea şi o aduc lui Dumnezeu


Bucură-te, vas al comorilor pustiei


Bucură-te, vas al moştenirii sfinte


Bucură-te, loc al păcii


Bucură-te, icoană vie, vedere din locul lui Dumnezeu


Bucură-te, trup purtat de suflet


Bucură-te, suflet purtat de harul lui Dumnezeu


Bucură-te, pământ urcat la cer


Bucură-te, cer întrupat


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 4


Din pricina învinuirilor nedrepte la care erau supuşi monahii din Egipt aţi părăsit locul pustniciei şi aţi plecat la Constantinopol, la Sfântul Ioan Gură de Aur. De la el ai primit harul slujirii diaconeşti şi lângă el ai sporit în cuvânt şi în har, în lucrare şi în isihie. Iar după exilul lui ai ajuns la Roma împreună cu Gherman, spre a vesti pătimirile părintelui celui de Dumnezeu insuflat al Bisericii, împreună cu care în duh neîncetat cântaţi: Aliluia!


Icos 4


Mare a fost dragostea ta pentru dumnezeiescul Părinte în mâinile căruia te-ai adus ca o prescură lui Hristos. Aşa te-ai încredinţat lui Dumnezeu, învăţând pătimirea de bunăvoie pentru dragostea Lui şi iubirea de vrăjmaşi, pentru care, minunându-ne, îţi cântăm:


Bucură-te, primire a cuvântului din gura cea cu totul de aur


Bucură-te, ucenic crescut prin har la măsura de fiu


Bucură-te, fiu îmbrăcat în slava părintelui tău


Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu născut în Duhul


Bucură-te, urmare a părintelui tău în adâncurile tainei dumnezeieşti


Bucură-te, urmare a lui în adâncurile suferinţei


Bucură-te, urmare a lui în slava învierii


Bucură-te, creştere în Trupul lui Hristos la măsura desăvârşirii


Bucură-te, rod al Liturghiei dumnezeieşti


Bucură-te, ascultare mişcată de nădejde, credinţă şi iubire


Bucură-te, deprindere a lucrării teandrice


Bucură-te, conştiinţă mărturisitoare a pecetei dumnezeieşti


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 5


Harul liturghisirii preoţeşti l-ai îmbrăcat la Roma, după care ai revărsat în cuprinsul Galiei izvoarele vii şi bogăţia darurilor pustiei. Pe toate le-ai rânduit cu dreaptă socoteală după firea şi puterea celor ce primeau, treptele nevoinţei şi contemplării săpând spre suirea neînşelată la măsura desăvârşirii. Iar cei ce luau de la tine cu credinţă leacurile duhovniceşti şi urmau căile vindecării de păcate cu mulţumire strigau: Aliluia!


Icos 5


Plecând din inima neamului şi pământului românesc, drumul tău a unit ca o cruce de taină Răsăritul şi Apusul Bisericii drept-slăvitoare, spre slava Sfintei Treimi. Aşa pretutindeni ai împărţit cu bună pricepere comorile pustniciei, întărind pe toţi în conştiinţa menirii de taină a asemănării dumnezeieşti. Pentru aceasta îţi strigăm:


Bucură-te, surpătorule al celor opt patimi de căpătâi


Bucură-te, sfărâmare a zăvoarelor păcatului


Bucură-te, privire ce spulberă negrele întunecimi


Bucură-te, pajişte împodobită cu florile ştiinţei


Bucură-te, minte văzătoare prin ocheanul inimii


Bucură-te, inimă văzătoare prin lumina Duhului


Bucură-te, rodire a Împărăţiei prin adâncă răbdare


Bucură-te, dobândire a Duhului prin înfrânare


Bucură-te, înălţare peste tulburările patimii prin umilinţă


Bucură-te, dobândire a harului prin milostivire


Bucură-te, priveghere întru cunoştinţa prezenţei lui Hristos


Bucură-te, tăcere lucrătoare a cuvântului dumnezeiesc


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 6


Mare este ajutorul tău, Sfinte, către noi, cei loviţi de tot felul de ispite şi necazuri, care te chemăm cu credinţă şi urmăm călăuzirile tale de Dumnezeu insuflate. Şi cu toate că suntem nevrednici, cu mijlocirile tale îndrăznim să întoarcem prin pocăinţă viaţa noastră spre Hristos, Răsăritul cel de Sus şi Izvorul milostivirii, cântând împreună cu tine: Aliluia!


Icos 6


Greu este jugul lăcomiei ce înăbuşă râvna dumnezeiască şi se face pricină a înclinărilor pătimaşe, drept aceea ne-ai învăţat, Părinte Ioane, a-l schimba pe jugul cel uşor al curăţiei inimii prin stingerea îmboldirilor aprinse ale trupului, mărturisirea conştiinţei şi umilinţa ce vine din ascultare. Iar prin postul sufletului şi trupului să arătăm dorul după dumnezeiasca împărtăşire în libertatea duhului, de care şi noi însetând cântăm:


Bucură-te, cercetare a conştiinţei ce smulgi spinii păcatului


Bucură-te, răbdare şi osteneală ce chemi mintea din cutreierul nestatornic


Bucură-te, căinţă a inimii ce sfărâmi împietrirea sufletului


Bucură-te, frică de Dumnezeu ce nu părăseşti cuvântul dragostei Lui


Bucură-te, rugăciune stăruitoare ce răzbaţi prin viforul ispitelor


Bucură-te, hrănire din laptele Scripturii şi mierea Tradiţiei sfinte


Bucură-te, postire născătoare de cumpătare şi înnoire a simţurilor


Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii dumnezeieşti


Bucură-te, feciorie lucrătoare a tainei întrupării lui Dumnezeu


Bucură-te, punere a nădejdii în milostivirea de Sus


Bucură-te, închinare de sine primitoare a lucrării Sfintei Treimi


Bucură-te, curăţire a altarului lăuntric spre primirea Tainelor dumnezeieşti


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 7


Urmând predania bătrânilor ne-ai învăţat atât curmarea mişcărilor demonice împotriva firii cât şi supunerea mişcărilor fireşti faţă de voia şi lucrarea dumnezeiască mai presus de fire. Şi îndemnai astfel să ne împlinim menirea, depăşind cele ale firii în Trupul lui Hristos şi în unire cu Sfânta Treime, cântând împreună cu sfinţii: Aliluia!


Icos 7


Ai vădit, părinte Ioane, lucrarea duhurilor răutăţii ce însoţesc cele opt patimi de căpătâi: duhul lăcomiei, duhul desfrânării, duhul iubirii de argint, duhul mâniei, duhul tristeţii, duhul neliniştii, duhul slavei deşarte şi duhul trufiei. Şi curăţind rănile patimilor, ai pus peste ele balsamul virtuţilor şi legătura dragostei, ca să aflăm vindecare şi mângâierea desăvârşirii, cu bucurie cântând:


Bucură-te, păzire a inimii de răsărirea gândurilor răutăţii


Bucură-te, gătire prin înfrânare a locaşului slavei


Bucură-te, feciorie, taina naşterii duhovniceşti


Bucură-te, trup şi suflet făcute icoană a sălăşluirii dumnezeieşti


Bucură-te, sfinţire a omului întreg după voia Sfintei Treimi


Bucură-te, nimicire a idolilor gândiţi şi simţiţi înaintea chipului lui Dumnezeu


Bucură-te, dezlipire cu duhul de agonisiri şi sălăşluire în hotarul veşniciei


Bucură-te, blândeţe şi răbdare întru nădejde, pământ al rodirii sfinte


Bucură-te, lepădare a întristării lumii pentru întristarea după Dumnezeu


Bucură-te, întristare zămislită din pocăinţă şi dorirea desăvârşirii


Bucură-te, isihie, rod al credinţei lucrătoare prin iubire


Bucură-te, micşorare de sine pentru arătarea slavei lui Dumnezeu


Bucură-te, surpare prin smerenie a înălţărilor trufiei


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 8


Ai înfiinţat la Marsilia, Cuvioase Ioan, două mânăstiri de obşte, una de bărbaţi şi una de femei, răsădind cu duhovnicească pricepere tradiţia monahală a părinţilor din Egipt în specificul locului şi firii locuitorilor din Galia. Pe acestea trecându-le prin inima ta de Părinte şi firea neamului românesc, s-a arătat unicul chip al Împărăţiei într-o nouă icoană a cântării neîncetate de: Aliluia!


Icos 8


La rugămintea Sfântului Castor ai alcătuit, Părinte, Aşezămintele Cenobitice, arătând că măsura desăvârşirii stă în împlinirea poruncii dumnezeieşti cu dreaptă socoteală şi după putere, chiar dacă mijloacele nu sunt aceleaşi. Aşa ai arătat că pogorămintele referitoare la orânduirea vieţii creştine nu înseamnă o schimbare a ţintei, nici a treptelor de atins, ci o împropriere a tradiţiei Bisericii în diferite caractere unite în aceeaşi icoană a comuniunii în Duhul Sfânt.


Bucură-te, iconar fidel erminiilor sfinte


Bucură-te, zugrav al aceluiaşi chip într-o nouă icoană


Bucură-te, înzestrare a Galiei cu armătură duhovnicească


Bucură-te, cuvânt purtător al apei duhovniceşti a pustiei


Bucură-te, începător al monahismului din Apus


Bucură-te, vistierie a comorilor Răsăritului


Bucură-te, purtător al Căii, Adevărului şi Vieţii


Bucură-te, cuvântător de Dumnezeu din plinătatea harului


Bucură-te, lucrător al curăţirii dumnezeieşti


Bucură-te, zugrav al contemplării dumnezeieşti


Bucură-te, liturghisitor al unirii dumnezeieşti


Bucură-te, candelă nestinsă la icoana Întrupării


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 9


Mare taină e libertatea omului dată în însăşi pecetea chipului divin, desăvârşită în dialogul dragostei şi împreună-lucrarea cu Dumnezeu. Iar viaţa veşnică este însăşi părtăşia la iubirea Sfintei Treimi, în bucuria veşnică şi pacea cântării de: Aliluia!


Icos 9


Râvnei Sfinţilor Capadocieni şi a Sfântului Ioan Gură de Aur ai urmat ridicând cuvântul împotriva celor ce susţineau o separare adâncă între firea omenească şi harul divin. Aşa ai arătat că, deşi tot darul desăvârşit şi tot harul vin de la Dumnezeu, libertatea omului zidit după chipul Lui este chemată să răspundă şi să conlucreze cu harul pentru a produce în suflet roadele virtuţilor şi a se împlini în împărtăşirea dumnezeiască.


Bucură-te, urmaş adevărat al Sfinţilor Apostoli


Bucură-te, ferire de învrăjbire cu smerenie evanghelică


Bucură-te, depărtare cu duhul de tulburare şi certuri


Bucură-te, primire a harului pe măsura credinţei


Bucură-te, învăţătură temeluită pe cuvântul lui Dumnezeu


Bucură-te, împreună-lucrător cu Hristos


Bucură-te, statornicie în dreapta credinţă


Bucură-te, pace nesurpată şi blândeţe moştenitoare a raiului


Bucură-te, mărturisire a vieţii ca dialog şi participare


Bucură-te, învăţător al nevoinţei duhovniceşti


Bucură-te, laudă a milostivirii dumnezeieşti


Bucură-te, zugrăvire a chipului omului după erminia Sfinţilor Părinţi


Bucură-te, liturghisire a darului şi primire a harului lui Dumnezeu


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 10


Stâlp al Bisericii te-ai arătat, Părinte Ioane, când la cererea viitorului papă Leon cel Mare al Romei ai alcătuit o ultimă scriere: Despre Întruparea Domnului, împotriva lui Nestorie, punând o piatră de temelie pentru Sinodul al III-lea Ecumenic din Efes, ţinut cu un an mai târziu. Pentru aceasta ca pe un dumnezeiesc părinte şi alăută a dogmelor insuflate te cinstim, şi împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icos 10


Pe Maica Domnului ai mărturisit-o Născătoare de Dumnezeu iar pe Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Aşa ai arătat că îndumnezeirea nu este o simplă imitare săvârşită de om ca după un model exterior, ci rodul lucrării divine împărtăşite în taina dragostei. Pentru aceasta îţi strigăm:


Bucură-te, alăută a tainei Treimii


Bucură-te, piatră a mărturisirii Întrupării


Bucură-te, piatră la temelia Bisericii


Bucură-te, laudă a naşterii dumnezeieşti din Fecioară


Bucură-te, cinstitor al măririi Născătoarei de Dumnezeu


Bucură-te, conglăsuitor cu Apostolii


Bucură-te, râu al teologhisirii insuflate


Bucură-te, călăuzitorule pe calea mântuirii


Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe


Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu şi grabnic ajutătorule


Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu şi degrab luminătorule


Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 11


Până la capăt ai rămas statornic în dreapra credinţă a Bisericii, păzind nesecat izvorul isihiei dumnezeieşti, Cuvioase Ioan Casian, drept pentru care încă în viaţă fiind ai fost cinstit ca sfânt şi după mutarea ta izvoare de har ai revărsat spre mângâierea celor ce cântă: Aliluia!


Icos 11


Cum vom putea lăuda după vrednicie minunile tale, Părinte Ioane, că nu ne laşi în grelele încercări la care suntem supuşi şi ca pe o gură de rai ne-ai lăsat sfintele tale moaşte, spre mărturia vieţii nestricăcioase întru slava Sfintei Treimi. Fii dar grabnic sprijinitor şi tămăduitor al celor ce aleargă la tine şi cu credinţă cântă:


Bucură-te, chip împlinit în asemănarea dumnezeiască


Bucură-te, rod al pomului Vieţii


Bucură-te, prescură liturghisită de Hristos a neamului românesc


Bucură-te, purtător al crucii de moştenire a acestui pământ


Bucură-te, purtător al crucii omenirii suferinde


Bucură-te, izvor al tămăduirii


Bucură-te, părinte ce naşti în fii duhul mântuirii


Bucură-te, inimă de părinte, îmbrăţişare peste fire


Bucură-te, inimă de fiu în care bate dumnezeiasca iubire

Bucură-te, grijă părintească faţă de toţi cei necăjiţi


Bucură-te, ieşire în căutarea celor rătăciţi


Bucură-te, întâmpinare a fiilor risipitori


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 12


Cu adevărat vă cinstim, Sfinte Ioane şi Sfinte Gherman, împreună cu primul vostru dascăl şi învăţător, Sfântul Ierarh Teotim I al Tomisului, ca pe o icoană a Sfintei Treimi zugrăvită în vetrele sihăstreşti ale Dobrogei. Căci moştenirea acestui neam şi pământ o aţi urcat la cer şi luminători lumii v-aţi arătat, unind sfinţenia vieţii, cultura aleasă şi teologia insuflată în taina cântării de: Aliluia!


Icos 12


În multe stânci şi peşteri, văi şi sate, locuri de închinare şi sfinte locaşuri a răsunat numele tău, Sfinte Ioane, pecetluind în frumuseţea peisajului legătura veşnică de iubire pe care o ai cu acest pământ şi neam. Drept aceea după cuviinţă te cinstim şi cu mulţumire îţi cântăm:


Bucură-te, singurătate cu Dumnezeu ce îmbrăţişezi lumea


Bucură-te, dăruire de sine nevoinţei isihaste


Bucură-te, luminătorule al pustiei


Bucură-te, rugăciune pentru lumea deznădăjduită


Bucură-te, semănătorule al chipului Împărăţiei


Bucură-te, vistier al comorilor pustiei


Bucură-te, făclie nestinsă în sfeşnicul Bisericii


Bucură-te, grabnic ajutător al celor deznădăjduiţi


Bucură-te, mângâietorule al celor întristaţi


Bucură-te, iscusit grădinar al inimilor


Bucură-te, surpător al curselor diavoleşti


Bucură-te, îndemnător spre cele mai presus de fire


Bucură-te, libertate transfigurată prin iubire


Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!


Condac 13


O, Sfinte Părinte Ioan Casian, nu ne lăsa pe noi, păcătoşii, care în neputinţe şi patimi cumplite ne zbatem, şi nu îndrăznim a căuta la faţa lui Dumnezeu din cauza fărădelegilor şi împietririi ce ne apasă, revarsă spre noi cu harul ce ţi s-a dat milostivirea dumnezeiască spre tămăduire, luminare şi înmulţirea dragostei întru slava Preasfintei Treimi, ca să cântăm cu mulţumire: Aliluia! (de 3 ori).


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1

Un comentariu:

Liliana spunea...

Minunat acatistul Sfantului Ioan Casian!
Multumesc!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails