miercuri, 30 decembrie 2009

Acatistul Sfintei Muceniţe Anisia

30 decembrieCondacul 1:


Veniţi toţi iubitorii de prăznuiri să încununăm cu laude, pe ceea ce a măr-urisit cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu adevărat şi a surpat pe începătorul răutăţii care pe mulţi i-a înşelat, abătându-i de la dreapta credinţă, iar noi văzând biruinţele ei cu veselie să-i cântăm:

Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Icosul 1:


Cetatea Tesalonicului te are pe tine ocrotitoare Sfântă Muceniţă Anisia, căci având tu multe bogăţii nu te-ai legat cu inima de ele, deşi copil fiind, ci din fragedă vârstă ai cunoscut pe Hristos Dumnezeu adevărat, Căruia I-ai slujit cu toată osârdia, iar noi văzând acestea te lăudăm zicând:


Bucură-te, că părinţii tăi ţi-au împodobit sufletul cu virtuţi creştineşti;


Bucură-te, că ai fost hrănită cu învăţăturile dreptei credinţe;


Bucură-te, că în loc de lapte ai primit mai mult hrană duhovnicească;


Bucură-te, că înţelepciunea ţi-a fost dascăl din pruncie;


Bucură-te, că pe aceasta ai iubit-o mai mult decât jocurile copilăriei;


Bucură-te, că buna cuviinţă ţi-ai arătat pe chipul tău, deşi erai tânăra cu vârsta;


Bucură-te, că adeseori udai pământul în rugăciunile tale;


Bucură-te, că înţelegeai cu uşurinţă cele ce citeai din sfintele cărţi;


Bucură-te, că frumuseţile tale trupeşti le ascundeai stând în cămara ta;


Bucură-te, că te-ai ferit cu tot dinadinsul să fii pricină de sminteală;


Bucură-te, că erai nerăbdătoare să ajungi la locaşurile cele cereşti;


Bucură-te, că sufletul tău dorea să fie împreună cu Mirele cel ceresc;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 2:


Trecerea părinţilor tăi la cele veşnice ai socotit-o a fi bun prilej de a împărţi averea ta cea multă la săraci, dorind mai bine a trăi în sărăcie decât în bogăţie, pe care o socoteai piedică în calea mântuirii; drept acea noi, văzând acestea, cu dragoste cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 2:


Lui Iov te-ai asemănat în răbdare, lui David în blândeţe, lui Solomon în înţelepciune, căci cu rugăciunea ai biruit toate poftele şi patimile acestei lumi trecătoare, făcându-te templu al Duhului Sfânt, Care te umbrea şi te ocrotea de năvălirile vrăjmaşilor, iar credincioşii văzând biruinţele tale cele mari, îţi cântă unele ca acestea:


Bucură-te, că înţelepciunea ta a întrecut cu mult pe cea a înşelătorului;


Bucură-te, că ai călcat puterea lui cu rugăciunile tale;


Bucură-te, ceea ce ţi-ai făcut comoară în ceruri;


Bucură-te, că nu ţi-a părut rău după bogăţia cea pieritoare;


Bucură-te, că pe cei săraci ai mângâiat dându-le cele trebuincioase vieţii;


Bucură-te, că aceia te binecuvântau pentru binefacerile ce le-au primit de la tine;


Bucură-te, îţi cântau ţie orfanii şi văduvele;


Bucură-te, că nu ţi-ai oprit nimic din toată avuţia ci pe toată ai împărţit-o săracilor şi scăpătaţilor;


Bucură-te, că ai lucrat cu mâinile tale pentru a-ţi câştiga hrana cea de fiecare zi;


Bucură-te, că ai scăpat de toate grijile cele lumeşti;


Bucură-te, că vrăjmaşul a pierit cu sunet, neizbutind nimic împotriva ta;


Bucură-te, că milostivirea ta nu are margini;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 3:


Multe ispite ai răbdat din pricina râvnei tale pentru Domnul, căci diavolul voia cu orice chip să te abată de pe calea cea bună şi să te împiedice a urma calea mântuirii, dar tu cu rugăciunile tale l-ai biruit; iar credincioşii de toate vârstele cânta lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 3:


„Să împărţim toate, ca să luăm apoi toate însutit”, ziceai fecioară întru tot lăudată, bucurându-te că ai scăpat de cursele diavolului, ca o pasăre din mâna vânătorului, zburând către înălţimile cereştii împărăţii, unde te aştepta Stăpânul Hristos Cel ce a făcut toate şi te-a păzit nevătămată, pentru aceea primeşte şi de la noi laudele acestea:


Bucură-te, credincioasă slugă a Domnului;


Bucură-te, că ai înmulţit talantul cel dat ţie de Stăpânul Hristos;


Bucură-te, că nu l-ai îngropat în pământ după sfatul celui viclean;


Bucură-te, că în cer s-a înmulţit vistieria ta;


Bucură-te, că ţi-ai pus inima ta acolo unde era şi comoara;


Bucură-te, că împăratul ceresc a dorit frumuseţea sufletului tău;


Bucură-te, căci cu toată osârdia ţi-ai păzit fecioria trupului şi a sufletului;


Bucură-te, că până la cea din urmă a ta suflare ai luptat împotriva uneltirilor diavolului;


Bucură-te, căci cu amar se tânguia vrăjmaşul când s-a văzut biruit;


Bucură-te, că spre Domnul ai aruncat grija ta după îndemnul proorocului David;


Bucură-te, mieluşeaua cea fără de răutate a Păstorului Cel Bun;


Bucură-te, că ai moştenit pământul celor blânzi;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 4:


Ca o mlădiţă roditoare a Pomului Vieţii te-ai arătat în nevoinţele tale muceniţa Anisia, căci Tatăl te-a curăţit că mai multă roadă să aduci prin suferinţele cele de multe feluri, pe care le-ai luat ca pe o băutură prea dulce şi bine mirositoare căci nu ai cârtit împotriva Ziditorului, ci cu multă veselie ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia;


Icosul 4:


Dragostea ta pentru cei săraci şi nevoiaşi, pururea ne îndeamnă spre a te lăuda fără încetare, căci pe cei din legături şi din temniţe îi cercetai adesea şi îi mângâiai pe fiecare dintre ei cu ce aveau nevoie, iar pe cei mâhniţi îi alinai cu vorbe bune umplându-i de nădejdea mântuirii, iar noi bine ştiind a ta iubire de aproapele şi de Dumnezeu, îţi aducem în dar unele ca acestea:


Bucură-te, bună sfătuitoare a celor deznădăjduiţi;


Bucură-te, că din vistieria cea bună a inimii tale ai scos lucruri bune;


Bucură-te, că le-ai împărţit tuturor cu dărnicie;


Bucură-te, căci cu dărnicie ai secerat spicele vieţii veşnice;


Bucură-te, că pentru biruinţă ai primit de la Domnul apa cea vie;


Bucură-te, că însetând după dreptate, îndată o ai dobândit;


Bucură-te, că nădejdea ta în Domnul nu a fost ruşinată;


Bucură-te, că Domnul te-a încununat pentru vitejia luptelor tale;


Bucură-te, că deşi femeie fiind ai avut tărie întocmai ca un bărbat;


Bucură-te, că vârsta ta nu te-a împiedicat a lua cununa biruinţei;


Bucură-te, că te-ai lepădat de orice mângâiere trupească;


Bucură-te, că vieţuirea ta s-a asemănat cu a îngerilor;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 5:


Ca un stâlp de foc se înalţau rugăciunile tale către Tronul Prea Sfintei Treimi, când cereai să fii învrednicită a fi părtaşă Patimilor Domnului, căci doreai să-ţi primeşti sfârşitul prin nevoinţă mucenicească. Noi însă văzând această dorinţă a ta neîndoită, cu bucurie cântăm lui Dumnezeu Celui ce te-a întărit pe tine: Aliluia!


Icosul 5:


Ca un zid nezdruncinat ţi-a fost rugăciunea cea neîncetată în lupta cu puterile întunericului, că deşi vrăjmaşul îţi aducea deseori lenevire, tu cu rugăciunile tale îi stricai toate uneltirile lui iar el fugea departe, neputând a se apropia de tine multă vreme, iar noi creştinii, văzând darul lui Dumnezeu care locuia întru tine, cu umilinţă grăim acestea:


Bucură-te, că ai strălucit ca o lumină în mijlocul întunericului;


Bucură-te, că ai fost stăpână peste patimile cele stricătoare de suflet;


Bucură-te, că le-ai stins pe ele cu ploaia rugăciunilor tale;


Bucură-te, că nevoinţele tale nimeni nu le poate spune;


Bucură-te, ocrotitoarea şi sprijinitoarea celor ce-ţi poartă numele cu vrednicie


Bucură-te, că nimeni nu rămâne fără ajutor din cei ce aleargă la tine cu credinţă;


Bucură-te, că eşti grabnică ajutătoare celor nevoiaşi;


Bucură-te, că rugăciunile tale înaintea lui Dumnezeu nu rămân neascultate;


Bucură-te, ceea ce te înduri de cei asupriţi;


Bucură-te, că nu te-ai înfricoşat de balaurul cel cu multe capete;


Bucură-te, că l-ai surpat pe el cu toată viclenia lui;


Bucură-te, că niciodată nu te-a putut supune voii lui;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 6:


Văzându-se începătorul răutăţii biruit şi călcat în picioare de către o tânăra fecioară, se tânguia cu amar neştiind ce să mai facă pentru a stârpi cu totul pe creştinii cei nevinovaţi, s-a folosit de sluga sa cea credincioasă împăratul Maximian, care a poruncit că oricine poate să omoare pe creştini fără teamă de judecată, neştiind necuratul că se osândeşte pe sine prin aceasta, iar noi minunându-ne de iconomia lui Dumnezeu, îi cântăm Lui: Aliluia!


Icosul 6:


Inimă înfrantă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi, grăieşte proorocul David, iar tu frumoasă fecioară ai adus lui Dumnezeu această jertfă bine plăcută a nevoinţei muceniceşti, care te-a făcut strălucitoare ca şi soarele în împărăţia lui Dumnezeu, pe care ai dorit-o cu tot sufletul tău, tu ajută-ne nouă cu rugăciunile tale cele bine primite înaintea lui Hristos Dumnezeu, ca să-ţi aducem laude ca acestea:


Bucură-te, că ai alergat spre mucenicie ca spre un ospăţ mare;


Bucură-te, că dragostea ta a întrecut cu mult răutatea tiranului împărat;


Bucură-te, că ţi-ai întors ochii de la deşertăciuni;


Bucură-te, că i-ai deschis doar pentru a vedea cele bune şi folositoare;


Bucură-te, că ai fost afierosită lui Dumnezeu încă din pântecele maicii tale


Bucură-te, că prin semnul sfintei Cruci ai spulberat puterea vrăjmaşilor;


Bucură-te, că ţi-ai aşteptat sfârşitul ca pe o zi de mare sărbătoare;


Bucură-te, fecioară de Dumnezeu înţelepţită;


Bucură-te, comoară de Dumnezeu păzită;


Bucură-te, că întocmai ca o albină ai adunat mierea dreptei credinţe;


Bucură-te, că întunecimea închinării la idoli ai luminat-o cu învăţăturile tale cele drepte;


Bucură-te, mireasa lui Hristos Dumnezeu cea înţeleaptă;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 7:


Drumul vieţii tale a fost scurt pe acest pământ, căci ţi-a fost curmat de către un ostaş întunecat cu închinarea idolească, deoarece nu ai vrut să te alături celor nebuni şi spurcaţi la inimă şi la minte, ci ai ales mai bine a muri creştină decât a trăi în păgânătate, pentru aceea noi văzând curajul tău, cântăm lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!


Icosul 7:


Întreitele valuri ale lumii acesteia trecătoare care îneacă pe toţi cei ce intră în ea, nu te-au putut vătăma pe tine care ţi-ai pus nădejdea în Domnul Hristos, căci te-a păzit nevătămată, pentru aceea cu smerenie îţi cântăm unele ca acestea:


Bucură-te, că toată viclenia lui Veliar ai vădit-o;


Bucură-te, că deşi a supus pe mulţi, pe tine nu te-a putut supune;


Bucură-te, că gândirea ta era tot timpul la Ziditorul;


Bucură-te, că neclintită ţi-a rămas hotărârea ta de a rămâne creştină;


Bucură-te, că inima ta era plină de dorul lui Hristos;


Bucură-te, că doreai să mori cât mai degrabă pentru a ajunge în împărăţia Cerurilor;


Bucură-te, că Heruvimii ţi-au făcut cărare către Tronul Prea Sfintei Treimi


Bucură-te, că serafimii şi toate Puterile cereşti s-au bucurat pentru tine;


Bucură-te, că ai fost rânduită în ceata fecioarelor celor înţelepte;


Bucură-te, că Hristos te-a răsplătit cu multe daruri pentru nevoinţa ta;


Bucură-te, că diadema frumuseţii şi a fecioriei ai luat;


Bucură-te, că în ceruri cu sfinţii te veseleşti;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 8:


Pământul s-a sfinţit cu sângele tău, pe care ţi l-ai vărsat pentru credinţa cea dreaptă în Hristos Dumnezeu Cel ce şi-a vărsat sângele Său pentru noi şi pentru a noastră mântuire, Căruia în vecii nesfârşiţi Îi cântăm împreună cu tine: Aliluia!


Icosul 8:


Suspinurile tale s-au auzit la cer înaintea lui Dumnezeu, drept aceea, degrab a împlinit cererea ta şi te-a luat la Sine spre a-L lăuda împreună cu îngerii, cu Arhanghelii şi cu toate Puterile Cereşti, drept aceea primeşte şi de la noi nevrednicii aceste laude:


Bucură-te, că ai fost ca o mama pentru sărmani;


Bucură-te, povăţuitoarea orbilor;


Bucură-te, sprijinul şi îmbărbătarea celor slabi la suflet;


Bucură-te, mijlocitoarea păcătoşilor către Dumnezeu;


Bucură-te, că demonii se izgonesc cu rugăciunile tale;


Bucură-te, folositoarea celor ce aleargă la mijlocirea ta;


Bucură-te, că ai oprit năvălirile demonilor celor cumpliţi;


Bucură-te, că puterea lor s-a arătat înaintea ta ca praful în faţa vântului;


Bucură-te, că şi după moarte faci minuni;


Bucură-te, că eşti ajutătoare celor ce se primejduiesc pe marea vieţii acesteia;


Bucură-te, că alini durerile celor suferinzi;


Bucură-te, că întăreşti bătrâneţile cele slabe;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 9:


Tinerii de toate vârstele te laudă pe tine sfântă muceniţa Anisia şi cu dragoste şi credinţă se închină chipului tău celui cinstit, deoarece cuvintele omeneşti nu pot să spună bărbăţia sufletului de care ai dat dovadă deşi tânără fiind, pentru aceasta iÎ cântăm Celui ce te-a întărit pe tine, laudă de mulţumire: Aliluia!


Icosul 9:


Ziua trecerii tale din această viaţă la cele veşnice, ne aminteşte mereu de osârdia cu care ai mers pe urmele Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi ca o mieluşea fără prihană ai urmat Păstorului Celui Bun care te-a chemat în staulul oilor Sale care au ascultat de glasul Lui, iar noi văzând iconomia Sa cea pentru noi şi minunându-ne de ascultarea ta, îţi zicem unele ca acestea:


Bucură-te, că nu te-ai infricosat sa marturisesti pe Hristos, Dumnezeu adevarat;


Bucură-te, că şi El te-a mărturisit înaintea Tatălui şi a îngerilor;


Bucură-te, că Evanghelia lui Hristos ai împlinit-o;


Bucură-te, că fără greutate ai purtat jugul cel bun;


Bucură-te, că sarcina cea uşoară cu veselie ai primit-o;


Bucură-te, că până la sfârşit ai suferit ispitele vieţii;


Bucură-te, că mântuire ţi-au pricinuit ţie toate acestea;


Bucură-te, că în cer ţi-ai agonisit plată faptelor şi a ostenelilor tale;


Bucură-te, că sfinţii te-au primit în locaşurile lor;


Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi sălăşluită în sânurile lui Avraam;


Bucură-te, că mare plată ai dobândit de la Hristos pentru nevoinţa ta;


Bucură-te, că te-ai învrednicit a vedea pe Dumnezeu în ceruri;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 10:


Prin viaţa ta cea pământească, ne-ai lăsat pildă de vieţuire cu adevărat creştinească, arătându-ne că mântuirea se dobândeşte fără prea multă osteneală, dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu care poate să ne mântuiască şi Căruia Îi cântăm cântare de biruinţă: Aliluia!


Icosul 10:


Pomenirea ta cea vrednică de laudă o prăznuim astăzi noi credincioşii care te cinstim cu multă evlavie şi bucurie, deoarece credem cu adevărat că mijloceşti împreună cu Născătoarea de Dumnezeu şi cu toţi sfinţii pentru izbăvirea noastră din cursele vrăjmaşului cel pierzător de suflete şi urâtorul de bine, iar noi păcătoşii nu ne pricepem ce să zicem, fără numai aceste laude:


Bucură-te, că cetele îngerilor s-au mirat de tăria ta;


Bucură-te, că te-au însoţit până la tronul Prea Sfintei Treimi;


Bucură-te, că demonii nu au avut cu ce să te învinuiască;


Bucură-te, că a fost ruşinată viclenia lor;


Bucură-te, că nu ai fost amăgită de răutatea lor;


Bucură-te, că i-ai supus pe ei sub picioarele tale;


Bucură-te, că se tânguiau de pierderea ta;


Bucură-te, că ţi-ai făcut scut nebiruit rugăciunea cea neîncetată;


Bucură-te, că ai frânt toate legăturile lor;


Bucură-te, că în laţurile lor s-au prins cei ce le-au făcut;


Bucură-te, că i-ai ocărât pe ei pentru îndrăzneala lor cea neruşinată;


Bucură-te, că Domnul a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 11:


Cine a auzit vreodată că o fecioară tânără să biruiască pe demonii cei cumpliţi, care s-au ostit cu toţii împotriva ei să o înşele cu diferite meştesuguri născocite de răutatea lor, dar fecioara nu şi-a plecat urechea la sfatul lor, ci ca o porumbiţă fără prihană a zburat la Cel ce a zidit-o pe ea, Căruia acum iÎ cântă în vecii nesfârşiţi cântarea de biruinţă: Aliluia!


Icosul 11:


Vieţuind puţin timp pe pământ, ai plinit ani îndelungaţi, că deşi ai avut trup de fecioară tânără, mintea şi înţelepciunea ţi-au fost ca a unui bătrân iscusit, căci ţi-ai cheltuit viaţa cu folos, atât pentru tine cât şi pentru semenii tăi, pentru aceasta noi netrebnicii robii tăi îţi aducem laudele acestea:


Bucură-te, că înţelepciunea pe care o ai iubit ţi-a fost călăuză în viaţă;


Bucură-te, că nu ai râvnit nimic din cele trupeşti;


Bucură-te, că dorirea ta ţi-ai îndreptat-o spre Hristos Mirele tău;


Bucură-te, că nu ai părăsit calea cea îngustă şi cu chinuri;


Bucură-te, că ai umblat pe ea fără şovăire;


Bucură-te, că ai dat mulţumire lui Dumnezeu pentru toate în viaţa;


Bucură-te, că ţi-ai dus crucea ta cu faţa veselă;


Bucură-te, că ai ruşinat pe ostaşul care te silea pe tine la închinarea idolească;


Bucură-te, că ai socotit a fi mai înţelept lucru a cinsti pe Ziditor iar nu zidirea;


Bucură-te, că haina botezului tău o ai păzit neîntinată;


Bucură-te, că ai avut dreapta socoteală întru toate;


Bucură-te, că sfântul înger păzitorul tău te-a păzit până la cea din urmă a ta suflare;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 12:


Vremea sfârşitului nostru este aproape şi vine moartea de care nimeni nu poate să scape, căci pământ suntem şi în pământ vom merge cu toţii; drept aceea cădem cu umilinţă înaintea ta sfântă muceniţă Anisia, care pentru numele lui Hristos ai pătimit şi ţi-ai vărsat sângele, pe care roagă-L să ne dea vreme de pocăinţă şi întoarcere la calea mântuirii mai înainte de sfârşit, ca să-I cântăm cântarea: Aliluia!


Icosul 12:


Nimeni din cei legaţi cu poftele şi cu patimile nu este vrednic a sluji Ziditorului nostru Dumnezeu, căci a sluji lui Dumnezeu este lucru mare şi înfricoşat, însă tu frumoasă fecioară de Dumnezeu purtătoare te-ai dovedit a fi plină de râvnă dumnezeiască şi ne-ai arătat cum se poate apropia cineva de Dumnezeu prin post, rugăciune şi milostenie, iar noi păcătoşii nu ne pricepem cum să te lăudăm după vrednicie, ci îţi aducem laude ca acestea:


Bucură-te, ceea ce cu îndârjire ai luptat împotriva răutăţii diavoleşti;


Bucură-te, că eşti de aceeaşi râvnă cu apostolii;


Bucură-te, că te-ai încununat cu mucenicii;


Bucură-te, că dănţuieşti cu cetele cuvioşilor;


Bucură-te, că plată de mărturisitoare ai luat;


Bucură-te, că ai vieţuit îngereşte în trup de lut;


Bucură-te, că te-ai asemănat Serafimilor în slăvirea lui Dumnezeu;


Bucură-te, că diavolii nu pot suferi numele tău;


Bucură-te, că i-ai izgonit ca pe nişte neputincioşi;


Bucură-te, că sfintele tale moaşte izvorăsc minuni de tămăduiri;


Bucură-te, că opreşti năvălirile demonilor întocmai ca o stavilă;


Bucură-te, că stârpeşti întunecimea idolească cea pierzătoare de suflete;


Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!


Condacul 13:

(acest condac se spune de 3 ori)


O, prea lăudată muceniţă Anisia pururea pomenită, fii mijlocitoare pentru noi păcătoşii care alergăm la ajutorul şi la folosinţa ta, cu care poţi să ne ajuţi nouă celor ce ne aflăm în noianul patimilor lumeşti, că izbăvindu-ne cu rugăciunile tale, să-I cântăm lui Dumnezeu, în împărăţia Sa cea Cerească, cântare de biruinţă; Aliluia!

Apoi se zic iarăşi Icosul 1 si Condacul 1

...22 ani...
Rugăciune la ziua numelui sau a naşterii


Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea a-Ţi mulţumi cu vrednicie pentru viaţa ce mi-ai dat ? Tu m-ai scos din întunericul nefiinţei şi viaţa mea este un dar al bunătăţii Tale. Tu, care m-ai păzit pană acum, mă sprijineşte în necazuri şi întâmpină trebuinţele mele. Tu eşti cela ce priveghezi asupra mea, îndreptezi paşii mei în calea binelui şi mă aperi de ispite. Când mă rătăcesc, Tu mă întorci în calea poruncilor Tale; când mă poticnesc, Tu mă sprijineşti; când cad, Tu mă ridici şi când păcătuiesc, Tu mă întorci şi-mi deschizi părinteştile Tale braţe. O, cât de multe sunt îndatoririle mele către Tine, pentru că mi-ai dat viaţa şi mi-ai dat în toate zilele semne despre părinteasca Ta bunătate şi îngrijire. Plin dar de vie recunoştinţă, Ţie îţi închin toate zilele vieţii mele şi mai ales aceasta zi de sărbătoare pentru mine, şi mă rog cu umilinţă ca bunătatea Ta să nu mă părăsească în tot timpul vieţii mele şi înţelepciunea Ta să mă povăţuiască totdeauna în calea binelui şi fericirii, pentru rugăciunile şi mijlocirile Sfântului (al cărui nume îl porţi) şi ale Preacuratei Maicii Tale. Amin!

Sfârşit de an...


Iată că am ajuns şi la sfârşitul acestui an...sper cu o treaptă mai sus pe scara mântuirii..asta depinde de fiecare..important este să învăţăm din propriile greşeli...Mulţumesc împreună călătorilor şi în special Nataliei pentru experienţa frumoasă pe care mi-au dăruit-o..sper să ne întâlnim şi în Postul Mare :)
Pentru anul ce urmează vă doresc sănătate sufletească şi trupească, spor în viaţa duhovnicească, răbdare în încercări şi dragoste necondiţionată...Vă îmbrăţişez cu drag pe toţi..Numai bine!

miercuri, 23 decembrie 2009

Craciun fericit!


Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos să vă umple sufletele de bucurie sfântă, rog pe Domnul Atotputernic să ne dăruiască sănătate sufletească şi trupească, întru toate frumoasă
sporire şi să reverse asupra noastră binecuvântarea Sa, de pace şi de bună nădăjduire dătătoare.
Împreuna călătorilor le mulţumesc pentru bucuria de a fi împreună şi nădăjduiesc că ne vom întălni cu bucurie şi în anul care vine..Sărbători frumoase alături de cei dragi :)

luni, 21 decembrie 2009

Sfînta Muceniţă Iuliana, Sfântul Mucenic Temistocle


Sfânta Iuliana a trăit la sfârşitul secolului al III-lea, începutul de secol IV. Fiica unor părinţi bogaţi, care au logodit-o cu Eleusie, un senator păgân. Iuliana a refuzat căsătoria cu Eleusie, motivând că nu este creştin. Din această cauză, tatăl Sfintei o va da în mâinile lui Eleusie, spre a fi judecată şi pedepsită pentru împotrivirea ei. Pentru că refuză să se închine idolilor păgâni, Iuliana este spânzurată de păr, i se ard părţi ale trupului cu fiare înroşite şi este aruncată într-un cuptor încins, din care iese nevătămată. Văzând cele întâmplate, 500 de bărbaţi şi 130 de femei au lepădat credinţa păgână. Din porunca lui Eleusie toţi au fost ucişi, împreuna cu Iuliana, care avea doar 18 ani, vârstă care nu a oprit-o de la a-şi mărturisi iubirea pentru Mirele Ceresc.
Sfântul mucenic Temistocle a trăit pe vremea împăratului Deciu, în Mira Lichiei, având ca ocupaţie păstorirea oilor. Ighemonul Asclipie, pornind prigoana împotriva creştinilor, îl căuta pe Sfăntul Dioscorid. Temistocle, care îl ascunsese, a spus că nu ştie unde este, dar s-a dat pe sine mărturisind că este creştin. Pentru această mărturisire este atârnat de un lemn şi lovit până i se sfâşie pântecele, apoi este târât pe piroane ascuţite de fier şi aşa şi-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu.


Pentru rugăciunile sfinţilor Mucenici Iuliana şi Temistocle, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne pe noi păcătoşii.

sâmbătă, 12 decembrie 2009

Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei...


...Sfântul călător (în fiecare an, la praznicul Sfântului, papucii îi sunt schimbaţi, se consideră că se tocesc din cauza drumului parcurs în lume pentru propovăduirea cuvântului Mântuitorului iar clericii mărturisesc că uneori trupul Sfântului nu este prezent în raclă, iar când revine este cald şi prăfuit).
...Taumaturgul = Făcătorul de minuni, căci mulţi s-au fericit de binefacerile Sfântului, aşa cum vom vedea în rândurile ce vor urma.

Sfântul Spiridon s-a născut în anul 270 în localitatea Askia din insula Cipru, într-o familie de oameni simpli, iar principala ocupaţie a copilăriei Sale a fost paşterea oilor. Sfântul Spiridon a cunoscut Taina Nunţii, dar la scurtă vreme soţia sa a murit.Cei doi soţi au avut şi o fiică, trecută şi ea la cele veşnice destul de timpuriu. După moartea soţiei Sfântul a îmbrăcat haina monahală, ulterior, devinind şi păstor de suflete, ca episcop al Trimitundei. Participă la Sinodul Întâi Ecumenic de la Niceea, unde l-a cunoscut pe Sfântul Ierarh Nicolae. La acest Sinod, Sfântul Spiridon explică unitatea şi diversitatea Sfintei Treimi, ţinând în mână o cărămidă şi explicând că este formată din trei elemente esenţiale, apă, foc şi pământ. În timp ce vorbea în partea de sus a cărămizii se aprinse foc iar în partea de jos începu să curga apă. Datorită acestei minuni, Sfântul este considerat şi apărătorul olarilor.

Din minunile Sfântului Spiridon

  • În vreme de secetă a adus pe pământ ploaie, şi iarăşi, prin rugăciunea lui, a oprit ploaia cea peste măsură.
  • A pus capăt foametei puse la cale de vânzătorii de grâu, dărâmându-le hambarele în care ţineau grâul.
  • A prefăcut şarpele în aur şi, după ce a scăpat pe sărac de nevoie, a prefăcut iarăşi aurul în şarpe.
  • A dat la iveală gândurile păcătoase ale unei desfrânate, care îndrăznise să se apropie de el şi a făcut-o să-şi mărturisească păcatul.
  • A astupat, prin puterea Sfântului Duh, gura celor ce se semeţeau cu ştiinţa lor, la Sinodul de la Niceea.
  • O femeie i-a cerut o sumă de bani ce o încredinţase spre păstrare fiicei lui; sfântul a întrebat pe fiica lui, moartă mai demult, unde a pus banii; şi aflând de la ea unde erau ascunşi, i-a dat stapânei lor.
  • A vindecat pe împăratul Constanţie de boala de care suferea.
  • A dat din nou viaţă copilului unei femei.
  • A mustrat pe cel ce voia să-i ia din pricina lăcomiei o capră fără să o plătească şi a făcut să fugă capra în ocol de la cel ce o trăgea cu sila; iar după ce a numărat şi preţul ei, capra a stat cu cele cumpărate.
  • A vindecat muţenia unui diacon, căruia îi poruncise să spună o mică rugăciune pe vremea unei arşiţe, iar el, pentru mărire deşartă, lungise rugăciunea şi din pricina asta amuţise îndată.
Sfântul Spiridon a trecut la cele veşnice la vârsta de 78 de ani, în anul 348 d. Hr., fiind îngropat în Biserica Sfinţilor Apostoli din Trimitunda. Când saracinii au cucerit cetatea, ciprioţii au deschis mormântul sfântului şi aşa s-a descoperit trupul neputrezit şi frumos mirositor. Sfintele moaşte au fost mutate în Serbia odată cu căderea Constantinopolului, după care un părinte din insula Corfu le-a adus pe această insulă, unde se află şi astăzi.


O, preabunule şi întru tot lăudate Părinte Spiridoane, primind acest dar de acum, fii mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni şi a Sa iubire de oameni, să ne dăruiască sănătate şi iertare de păcate, ca şi noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Condacul 13 - Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon)


Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon

12 decembrie
Condacul 1


Aparatorului credintei dreptmaritorilor, Cuviosului Parintelui nostru Spiridon, sa-i aducem din inima marturisiri multumitoare, toti care prin ale lui intelepte invataturi ne-am luminat cu credinta, si sa-i cantam: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Icosul 1


Popoarele credinciosilor cunoscand multimea minunilor tale, prin care ai rusinat pornirea ereticilor cea fara judecata asupra credintei noastre, cu umilinta te laudam pe tine, cu cantari ca acestea:

Bucura-te, ierarhul Mantuitorului Hristos;
Bucura-te, scaparea celor ce nazuiesc catre tine;
Bucura-te, indreptatorul credintei;
Bucura-te, ajutatorul celor necajiti;
Bucura-te, ca mintea paganilor tu o intuneci;
Bucura-te, ca si tu ai lucrat stralucirea credintei;
Bucura-te, ca pe protivnici vitejeste i-ai gonit;
Bucura-te, cel ce pururea noua te-ai aratat purtator de biruinta;
Bucura-te, faclia care luminezi pe cei din intunericul pacatului;
Bucura-te, cel ce cu blandete primesti la tine pe cei gresiti;
Bucura-te, invatatorul dogmelor crestinesti;
Bucura-te, care cu negraita dulceata indreptezi pe cei nepriceputi;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Condacul 2


Desi nu avem indestulata vrednicie si pricepere noi ticalosii, pentru ca sa laudam cu potrivite cuvante minunile tale, dar pentru ca din suflete curate si din inimi umilite indreptam catre tine aceste marturisiri, primeste-le Sfinte Spiridoane de la noi, care Ii cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2


Care dintre noi pacatosii s-ar putea lauda ca rugaciunea lui cu vrednicie va fi primita de tine, daca nu ne sarguim a stinge pornirea patimilor noastre cele trupesti, care sunt lucrare de la vicleanul diavol ? Dar prin multimea intelepciunii tale, socotind slabiciunea firii noastre cu milostivire, pentru nceazurile ce ne-au cuprins, primeste cantarea aceasta:

Bucura-te, cel ce din pantece ai fost ales de Dumnezeu;
Bucura-te, cel care fara invatatura filozofica ai fost legii aparator, biruind pe filozofi;
Bucura-te, arhiereule impodobit cu darul Sfantului Duh;
Bucura-te, comoara legii noastre cea mult pretuita;
Bucura-te, de la care si cei mai invatati legiuitori s-au povatuit;
Bucura-te, lauda arhiereiior si a dascalilor;
Bucura-te, podoaba Bisericii lui Hristos;
Bucwa-te, mustratorul obiceiuriior celor rele ale ereticilor;
Bucura-te, ca din pruncie ai fost plin de intelepciune;
Bucura-te, ca la Sobor te-ai aratat mare invingator;
Bucura-te, care pentru lege te-ai luptat cu toata puterea;
Bucura-te, cel ce si astazi de la noi credinciosii nu te departezi;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Condacul 3


Impovarati de multe ispite, si in noianul pacatelor celor mai vatamatoare aflandu-ne astazi, mare nadejde punem in tine, Ierarhe. Ajutorul celor fara de nadejde, mangaierea celor necajiti, te rugam fii mijlocitor pentru sufletele noastre, si impreuna sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3


Darul Duhului fiind cu tine, desi in tinerete ai fost pastor turmelor celor necuvantatoare, la batranete insa fiind cu intelepciune, ai stiut a pastori si turmele cele cuvantatoare ale credinciosilor si la Soborul cel dintai te-ai aratat aparator si de minuni facator; pentru aceasta iti aducem cantarea:

Bucura-te, episcopul Trimitundei;
Bucura-te, lauda poporului celui credincios;
Bucura-te, tamaduirea bolnavilor;
Bucura-te, ca esti rugator catre Dumnezeu pentru cei cuprinsi de patimi;
Bucura-te, ca din primejdii mantuiesti pe cei ce alearga la tine;
Bucura-te, izbavitorul patimilor celor trupesti si sufletesti;
Bucura-te, ca oricine alearga la ajutorul tau nu iese neajutorat;
Bucura-te, tamaduitorul ranilor celor de moarte;
Bucura-te, ca la orice intamplare fiind chemat esti grabnic ajutator;
Bucura-te, doctorul cel fara de plata;
Bucura-te, nadejdea tuturor;
Bucura-te, acoperamantul si scaparea noastra;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Condacul 4


Mult-milostive parinte, primeste rugaciunea aceasta a noastra a pacatosilor, si cu obisnuita ta bunatate si milostivire mijloceste catre Ziditorul tuturor, pentru ca sa daruiasca vindceare si sanatate robilor Sai celor ce te cheama in ajutor, si cu tine canta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4


Astazi stand inaintea icoanei tale, noi nevrednicii, ca si cand ne-am afla chiar inaintea moastelor tale, de care bogafie suntem lipsiti, si marturisand minunile tale pe care le-ai facut, Sfante Spiridoane, asculta aceasta putina rugaciune si tinde noua dreapta ta cea puternica si binecuvantatoare spre ajutorul nostru, pentru ca dupa svrednicie sa savarsim cantarea aceasta:

Bucura-te, cel ce esti cu ingerii slujitor;
Bucura-te, ca esti si cu oamenii cu trupul petrecator;
Bucura-te, al carui trup astazi savarseste minuni;
Bucura-te, ca incaltamintele tale slujesc drept dovada;
Bucura-te, odor nepretuit al ostrovului Corfu;
Bucura-te, ca ale tale minuni in toata lumea s-au vestit;
Bucura-te, cel ce nu cruti osteneala pentru a face bunatati;
Bucura-te, ajutatorul celor ce stiu minunile tale;
Bucura-te, stalp neclintit al crestinatatii;
Bucura-te, lauda patriarhiior si a cuviosilor monahi;
Bucura-te, ca, slujind in biserica, serafimii te umbreau;
Bucura-te, prin care slujba Sfintelor cu vrednicie se savarsea;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Condacul 5


Asa precum la ostrovul Corfu, unde sunt moastele tale, cu milostivire cercetezi si vindeci toate neputintele poporului celui binecredincios, care aeteapta ajutorul tau, indura-te si de noi nevrednicii; trimite ajutorul tau, si ne izbaveste de durerea care ne-a cuprans, intarindu-ne a canta lui Dumnezeu cantarea aceasta: Aliluia!

Icosul 5


Pentru ca sa arati marea ta milostivire neamului omenesc, tu izbavesti din nevoi pe cei ce se invaluiesc in calatoria pe marea lumii, cand cer ajutorul tau puternic si din adancul inimii te lauda cu graiuri ca acestea:

Bucura-te, carmuitorul cel prea bun ai corabiilor celor invaluite;
Bucura-te, scaparea deznadajduitilor inotatori;
Bucura-te, alinarea valurilor tulburate;
Bucura-te, ca prin suflarea ta undele se potolesc;
Bucura-te, ca risipesti cu rugaciunea ta si furtuna;
Bucura-te, ca se lumineaza prin a ta mijlocire intunecimea norilor;
Bucura-te, ca esti tare ajutator celor de tunet spaimantati;
Bucura-te, izbavitorul celor infricosati de sageata fulgerului;
Bucura-te, ca tu mijlocind catre Mantuitorul, ne izbavesti de orice primejdii;
Bucura-te, nadejdea noastra si scaparea de acum;
Bucura-te, si pentru noi pacatosii care in toate primejdiile la tine nazuim;
Bucura-te, pentru ca nimeni, din cati alearga la tine, nu ramane fara ajutor;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Condacul 6


Cinstitorule de Dumnezeu si dumnezeiescule Spiridoane, asculta rugaciunea aceasta a noastra in ceasul acesta, si prin sfintele si de Dumnezeu primitele tale rugaciuni, ne izbaveste de razboiul ce ne infricoseaza, precum ai izbavit pe cei ce erau invaluiti in mare cand au chemat ajutorul tau, pentru ca si noi, ca aceia sa aducem lui Dumnezeu cantare: Aliluia!

Icosul 6


Ierarhule al lui Hristos, cinstite slujitor al darului, soleste noua pacatosilor mijocirile tale cele bogate catre Stapanul, pentru ca sa ne invrednicim noi pacatosii a ne impartasi de bunatatile sufletesti si trupesti, cele fagaduite credinciosilor crestini, si sa cantam tie:

Bucura-te, Spiridoane al lui Hristos;
Bucura-te, cinstite slujitor al darului;
Bucura-te, vindecatorul bolnavilor;
Bucura-te, mir care imprastii toata durerea;
Bucura-te, roua cea racoritoare de fierbinteala patimilor celor mai cumplite;
Bucura-te, ca prin ale tale rugaciuni slabanogii se intaresc;
Bucura-te, de aproape ajutator al celor cufundati in multe primejdii;
Bucura-te, ca tu rogi pe Domnul pentru toti cati se afla pe patul durerilor;
Bucura-te, ca si noi pacatosii de la tine cerem ajutorul;
Bucura-te, ca vazand numai chipul tau pe icoana, toata durerea ni se alineaza;
Bucura-te, al patimilor mare mangaietor;
Bucura-te, si al celor neputinciosi tare sprijinitor;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Condacul 7


O, preamilostive si mult-indurate Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor Tai, ci le ajuta si-i miluieste cu iubirea Ta de oameni, izbavandu-i de toate asupririle si de tot nceazul care i-a cuprins, din pricina multimii pacatelor si, precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, asa ridica si pe robii Tai din primejdia in care se afla, pentru rugaciunile Sfantului Spiridon, cu care impreuna iti cantam: Aliluia!

Icosul 7


Toate puterile ceresti laudand credinta cea tare catre Dumnezeu, cu tine dimpreuna slujesc Ziditorului lumii Celui fara de inceput; iar noi, nepricepandu-ne de alta rugaciune, aducem tie aceste cuvinte de lauda:

Bucura-te, ca ai stralucit credinta prin minuni;
Bucura-te, ca prin credinta ai putut face minuni;
Bucura-te, ca rugaciunile tale niciodata nu au fost neascultate;
Bucura-te, inteleptule rugator catre Dumnezeu;
Bucura-te, tamaie bine-primita inaintea Domnului;
Bucura-te, ale carui rugaciuni au scapat suflete din primejdii;
Bucura-te, cel ce biruiesti puterile celor fara de lege;
Bucura-te, tare ajutator al credinciosilor;
Bucura-te, taria cetatilor celor locuite de popoarele dreptmaritorilor;
Bucura-te, nimicirea zidurilor celor tari ale celor fara de lege;
Bucura-te, ca tiranii sunt biruiti auzand de puterea credintei tale;
Bucura-te, temelia asupra careia s-a asezat semnul crucii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Condacul 8


Toti ocarmuitorii binecredinciosi, avand nadejdea lor catre tine, in orice intamplare nu se vor rusina, Parinte Spiridoane, fiind tu crestinatatii mare folositor; pentru aceea nu trece cu vederea si ale noastre rugaciuni, Milostive, si ne ajuta si ne izbaveste de toate nevoile, macar ca suntem nevrednici de aceasta dobandire si vom canta impreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8


Avand puterea darului primita de la Dumnezeu, tu ai prefacut seceta in ploi, precum si multimea prisositoare a ploilor, prin ale tale rugaciuni, sfinte, s-a contenit, si de foametea aceea inspaimintatoare s-a usurat poporul cel ce o astepta, risipindu-se jitnitele stringatorilor de griu; pentru care cantam tie acestea:

Bucura-te, scaparea cea din foametea cea vazuta;
Bucura-te, ca tu, ca alt Ilie, ai prefacut seceta cea tare a vremii in ploi;
Bucura-te, prin ale carui rugaciuni s-au oprit ploile cele prisositoare;
Bucura-te, nadejdea cea buna a lucratorilor de pamant;
Bucura-te, multimea celor ce seamana cu credinta;
Bucura-te, secerisul cel imbelsugat al semanatorilor;
Bucura-te, camarasul cel bogat al saraciior;
Bucura-te, ca in orice vreme de seceta, cerand ajutorul tau, il si dobandim;
Bucura-te, ca de la tine primim ajutor pururea;
Bucura-te, mangaierea celor cuprinsi de nevoi;
Bucura-te, lauda credinciosilor;
Bucura-te, tarina bineroditoare;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Condacul 9


Facatorule de minuni, Sfinte Ierarhe Spiridoane, dupa cum in vremea lui Constantin si a lui Constantie, prin ale tale rugaciuni ai izbavit poporul de primejdie aducand peste semanaturile lor ploi hranitoare si risipind jitnitele strangatorilor de grau, asa si astazi trimite mila ta asupra poporului ce locuieste tara aceasta, daruindu-le imbelsugare si timp roditor, pentru ajutorul sarmanilor si a celor ce plang, cu care dimpreuna vom canta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9


Cand ai auzit pe saracul acela cerandu-ti ajutor la nceazurile lui, nu l-ai departat cu cuvante intristatoare, nici l-ai deznadajduit de la bogata dobandire, ci, prefacand sarpele in aur, l-ai dat lui cu binecuvantarea ta, spre intrebuintare, si l-ai scapat din cumpana nevoilor; pentru care auzi aceasta lauda:

Bucura-te, bogatia saracilor;
Bucura-te, ajutatorul celor lipsiti;
Bucura-te, ca ai schimbat sarpele in aur;
Bucura-te, ca ai prefacut firea jivinei in metal;
Bucura-te, ca prin aceasta ai aratat netrebnicia metalului cea amagitoare, a fi trebnica numai in cele de folos;
Bucura-te, ca prin aceasta saracul s-a mantuit;
Bucura-te, ca ai aratat minunea ta imprumutatorului;
Bucura-te, ca prin rugaciunea ta iarasi in sarpe s-a prefacut aurul;
Bucura-te, comoara neimputinata a saracilor;
Bucura-te, ale carui daruri mintea noastra nu le poate judcea;
Bucura-te, vistierul darurilor lui Hristos;
Bucura-te, ca averea lumii acesteia nu ti-a trebuit;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Condacul 10


Asemenea saracului aceluia socotindu-ne si pe noi, care suntem saraci de faptele cele bune, daruieste-ne ajutorul tau cu care, biruind toate pornirile vrajmasilor de asupra noastra si navalirea serpilor celor otravitori de ganduri, care se lupta cu noi neincetat, sa dobandim cele spre folos pentru viata aceasta si pentru cea viitoare, cantand impreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10


Cine nu se va infricosa de lucrurile tale, cand va auzi, cum cea moarta din mormant ti-a raspuns, cand ai intrebat-o si cum au fost izbaviti corabierii de inecare? Pentru zavistuitul, pe care l-ai izbavit de la moarte. Si pentru toate minunile tale, toti iti aducem aceasta lauda:

Bucura-te, ajutorul vaduvelor;
Bucura-te, descoperirea lucrurilor celor nestiute;
Bucura-te, ca si cea moarta ti-a raspuns pentru credinta ta;
Bucura-te, ca raspunsul acela a facut pe cei necredinciosi sa amuteasca;
Bucura-te, ca tu toate acestea le-ai facut pentru credinta;
Bucura-te, ca ai savarsit minuni de care s-au ingrozit alesii paganilor;
Bucura-te, ca pentru slava Ziditorului ai voit a face acestea;
Bucura-te, ca bunatatile pamantului nu ti-au trebuit;
Bucura-te, ca ai adunat avutiile tale in cer;
Bucura-te, ca si astazi tot de acolo se revarsa milele tale;
Bucura-te, si pentru noi care multumim tie pentru cate ne daruiesti;
Bucura-te, ca pentru toate cantam tie: "Bucura-te"
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

Condacul 11


Auzind moarta glasul tau, din mormant ti-a raspuns la intrebarea ce i-ai facut; si precum cu credinta ai facut trupul cel fara de suflare sa dea glas, asa cu milostivire fa si trupurile noastre acestea lipsite de bunatati, ca sa dobandeasca sanatate si mantuire, pentru ca si noi, dimpreuna cu tine, sfinte, sa aducem lui Dumnezeu cantare: Aliluia!

Icosul 11


Doctorul sufletelor si al trupuriior, Sfinte Spiridoane, care pe imparatul Constantin l-ai izbavit de boala ce avea si pe copilul femeii celei de atunci l-ai intors spre viata, intoarce si ticalosul nostru suflet cel mort de mutimea pacatelor ce l-au cuprins din indemnarea diavolului, si primeste spre plata multumirea aceasta:

Bucura-te, tamaduirea credinciosului imparat;
Bucura-te, scaparea copilului femeii cel ce era pe moarte;
Bucura-te, ca prin tine a fost bucurata mama copilului cel vindecat;
Bucura-te, bucuria maicilor celor iubitoare de fii;
"Bucura-te", a zis tie imparatul Constantin;
"Bucura-te", ti-a cantat cu lacrimi femeia aceea cu fiul sau;
Bucura-te, ale carui leacuri nu sunt amagitoare;
Bucura-te, scaparea femeii celei desfranate care a indraznit a se atinge de tine;
Bucura-te, ca vazand tu desfranarea ei, pocaindu-se s-a curatat;
"Bucura-te", a strigat tie desfranata aceea, daca a scapat de pacate;
Bucura-te, tamaduirea trupului meu;
Bucura-te, mantuirea sufletului meu;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatoruie de minuni!

Condacul 12


Nu cerem mai multa indurare de la tine, parinte, decat ai aratat tuturor acelora care mai inainte de noi au ajuns la ajutorul tau si, pentru numele tau si mijlocirea ta, au dobandit de la Imparatul cerului si al pamantului vindecare bolilor, sanatate si sporire catre cele de folos, pentru ca, precum aceia, asa si noi dimpreuna cu tine, sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12


Nu ne da mortii, preafericite, precum pe femeia cea cazuta in pacatul desfranarii, macar ca si decat dansa suntem mai pacatosi; pentru ca noi, fiind cuprinsi de rusinea faptelor noastre celor ce din tinerete ne-au cuprins, nu ne vom indoi a marturisi pacatele noastre catre tine si a cere ajutorul tau cu graiuri ca acestea:

Bucura-te, marturia celor ce si-au marturisit pacatele catre tine si s-au pocait;
Bucura-te, mustrarea celor ce cu viclenie tainuiesc pacatele lor;
Bucura-te, ca nu suferi pe cei ce petrec in nelegiuiri;
Bucura-te, ca te-ai aratat folositor tare celor ce s-au pocait;
Bucura-te, ca tu ai slobozit limba mandrului diacon ce se oprise, spre smerire;
Bucura-te, ca tu ai intors capra de la cel ce o rapise, aducand-o la stapanul ei;
Bucura-te, ca tu mai inainte ai descoperit lucruri nestiute care aveau sa fie;
Bucura-te, ca multi au venit la credinta, vazand ale tale minuni;
Bucura-te, ca si eu de la tine astept tamaduire;
Bucura-te, si-mi fii mijocitor pentru iertarea pacatelor mele;
Bucura-te, ca ai bucurat cu minunile tale tot neamul crestinesc;
Bucura-te, astazi si pentru mine pacatosul si ma miluieste;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatoruie de minuni!

Condacul 13
(acest condac se zice de trei ori)

O, preabunule si intru tot laudate Parinte Spiridoane, primind acest dar de acum, fii mijlocitor catre induratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugaciuni si a Sa iubire de oameni, sa ne daruiasca sanatate si iertare de pacate, ca si noi cu tine impreuna sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia!Apoi se zic iarasi Icosul 1 si Condacul 1


vineri, 11 decembrie 2009

Rugăciunea părinţilor pentru căsătoria fiului (fiicei) lor


Doamne, ascultă puţina noastră rugăciune pentru copilul nostru, robul Tău (numele) şi nu ne lăsa fără răspuns. Tu ai rânduit ca bărbatul să lase pe tatăl său şi pe mama sa şi să se unească cu femeia sa şi să fie amândoi un trup. Tu ai binecuvântat nunta, arătând curăţia ei. Tu i-ai primit în împărăţia Ta pe soţii care au dus o viaţă de evlavie, împlinind poruncile Tale şi crescându-şi urmaşii în frica Ta. Rânduieşte, Doamne, precum ştii, ca la vremea potrivită robul Tău (numele) să-şi întemeieze o familie. Ca nu cumva să trăiască o viaţă de păcat, stând departe de nuntă. Să nu-şi întineze trupul cu patimile şi cu poftele, batjocorit fiind de diavol. Ajută-l, Doamne, să găsească o soţie credincioasă, o soţie blândă, bună şi iubitoare, care să-i fie cu adevărat podoabă şi alături de care să meargă pe calea mântuirii. Te rugăm, Doamne, vino în ajutorul lui, că numai Tu ştii ce e în adâncul inimilor oamenilor. Găseşte-i Tu, Doamne, o soţie vrednică alături de care să facă tot binele. Nevoinţa este pentru femeia credincioasă bărbatul necredincios, şi nevoinţa este pentru bărbatul credincios femeia necredincioasă. Dăruieşte-i Tu, Doamne, să aibă parte de un cămin liniştit, de dragoste şi de înţelegere, ca să Te laude împreună cu toţi ai casei lui până la sfârşitul vieţii sale.

Amin!


Sursa: Creştin Ortodox

joi, 10 decembrie 2009

Rugăciune pentru copilul înfiat


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care ne-ai poruncit să ne iubim unii pe alţii, ajută-ne să împlinim fără împiedicare această poruncă a Ta. Am socotit că este bineplăcut Ţie să înfiem acest copil pe care viaţa l-a lipsit de dragostea părinţilor lui. Dă-ne, Doamne, să-l iubim cu dragostea pe care Tu o sădeşti în inimile noastre. Să găsească la noi dragostea care îi lipseşte şi sufletul lui tulburat să se umple de linişte şi de bucurie. Dă-i lui să Te iubească din toată inima, iar pe noi să ne respecte după cuviinţă, fiind un copil ascultător şi cuminte. Dă-i lui, Doamne, să iubească Biserica, rugăciunea şi toată fapta cea bună. Dă-i lui, Doamne, să simtă dragostea Ta cea sfântă, care covârşeşte orice dorire. Dă-i lui să fie mădular ales al Bisericii Tale, iar nouă, nevrednicilor, dăruieşte-ne să ducem cu bucurie greutăţile creşterii acestui copil, luminaţi fiind de Tine. Binecuvânteaza şi sfinţeste casa noastră, rânduind toate cele de trebuinţă, că de la Tine vine tot binele şi a Ta este slava, cinstea şi închinăciunea, în vecii vecilor. Amin!


Sursa: Creştin Ortodox

miercuri, 9 decembrie 2009

Rugăciunea soţilor care nu au copii


"Doamne, nu plăcerea mea o caut, luând pe femeia mea, ci o fac cu inimă curată. Bine voieşte de a avea milă de ea şi de mine şi a ne duce împreună până la bătrâneţe”, s-a
rugat Ţie Tobie, iar Tu i-ai umplut casa de binecuvântare şi i-ai dăruit copii ca răspuns la cererile sale. Doamne, pustii sunt casele fără copii, şi triste inimile soţilor care nu au urmaşi. Chiar dacă nu avem credinţa drepţilor care pentru rugăciunile lor s-au învrednicit să aibă copii, pentru mila Ta cea nemăsurată nu ne lăsa, Atotputernice Doamne, ci vezi
suspinul inimilor noastre. Umple-ne casa de bucuria pe care o aduc copiii, iar pe noi întăreşte-ne ca să îi creştem pe ei cu dragoste şi înţelepciune în dreapta credinţă, spre slava Numelui Tău şi a Sfintei Tale Biserici.
Amin!


marți, 8 decembrie 2009

Rugăciune pentru pruncul care se află în pântece


Tu, Cel ce ai zis oamenilor: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul“, binecuvântând naşterea de prunci, arată mila Ta acestui prunc ce se află în pântecele maicii sale, şi ajută-l să se nască la vremea de Tine rânduită. Dă-i lui, Doamne, creştere firească, sănătate şi putere. Părinte Ceresc, Care porţi de grija păsărilor cerului şi înfrumuseţezi crinii ţarinii, poartă de grijă şi acestui copil care n-a văzut încă lumina soarelui. Tu ai purtat de grijă Preacuratei Fecioare care a purtat în pântecele ei Dumnezeiescul Prunc. Nu ne părăsi acum nici pe noi, robii Tăi, ci ocroteşte-l cu harul Tău pe pruncul acesta al nostru şi binecuvântează naşterea lui după mulţimea milostivirii Tale. Iar mai apoi, luminându-l cu Sfântul Botez, să îl faci pe el un mădular ales al Sfintei Tale Biserici, ca să Te laude şi să te binecuvânteze în toată viaţa lui şi în vecii vecilor.
Amin!


vineri, 4 decembrie 2009

Sfântul Ioan Damaschin

4 decembrie

Sf. Ioan Damaschin, ultimul parinte bisericesc, s-a nascut in Damasc - de aici si numele de Damaschin - la inceputul celei de a doua jumatati a secolului VII dintr-o familie nobila si bogata, care se gasea in fruntea administratiei fiscale a Siriei inca de la inceputul secolului VII. Cu toate ca Siria a avut nefericirea sa treaca sub diferite stapaniri, totusi membrii familiei lui Damaschin, care ocupau succesiv aceasta inalta dregatorie, n-au fost inlaturati din functia lor. Cel care face celebra familia lui Damaschin, dar de o celebritate cu nume rau printre ortodocsi, a fost bunicul teologului nostru, numit Mansur; acesta a avut nefericitul rol de a trata capitularea Damascului la 4 septembrie 635 in mainile arabilor. Eutihie (876-940), patriarhul Alexandriei, il acuza formal de tradare; Teofan (sec. VIII- IX) insa si Elmakinus (+ 1247), apara suficient memoria strabunului lui Damaschin.......continuare

Rugăciune către Sfânta Muceniţă Varvara


Catre tine ca la un adevarat izvor de vindecari si grabnica tamaduitoare si mult-minunata, Sfanta fecioara mare mucenita Varvara, eu, ticalosul, scap, si catre sfantul tau chip cu nevointa cazand, ma rog: vezi ranile pacatelor mele cele de peste tot trupul meu; vezi neputinta sufletului meu si pe acesta cu obisnuitai nvatatura a milosardiei tale si cu buna silinta vindeca-l degrab. Ia aminte la glasul rugaciunii mele, nu trece cu vederea suspinul ce aduc din ticaloasa mea inima si asculta strigarea mea, ca ceea ce esti singura mea scapare, care ai inchipuit prin trei ferestre pe Preasfanta cea de o fiinta si nedespartita Treime in baia parinteasca ce ti se zidea; pe Aceea roag-o pentru mine pacatosul si netrebnicul robul tau, ca sa ma miluiasca acum si in ziua mortii mele. Inchina-te Parintelui ceresc, ca pe mine cel cazut sub povara pacatelor sa ma ridice spre cuvantarea slavei Sale si sa ma indrepteze ca totdeauna sa am sus inima, sa gandesc la cele de sus, iar nu la cele pamantesti. Roaga pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care in temnita ruga ta cea muceniceasca a auzit, ca si pe mine leneseul, cel ce sed in trandavie ca intr-o temnita, degrab sa ma intoarca spre rugaciune si spre alergarea la poruncile lui Dumnezeu; si sa-mi dea inima ca sa doresc a ma ruga neincetat. Cheama si pe Sfantul Duh, Izvorul care te-a intarit pe tine, fecioara curata, la lupta muceniciei si te-a acoperit de rusine cu aripile Sale, ca si mie rusinatului si necuratului sa-mi zideasca inima curata si duh drept sa innoiasca intru cele dinlauntru ale mele; si mai vartos sa ma cheme si sa-mi dea osardie, ca sa ma nevoiesc in viata curata si sa ma intareasca spre facerea faptelor bune. Cred, Sfanta mare mucenita Varvara, ca la toate acestea poti sa-mi ajuti mie, si de vei vrea, puternica esti sa mijlocesti la Sfanta Treime ca ceea ce ai proslavit pe Dumnezeu intru madularele tale cele mucenicesti. Si stiu, sfanta fecioara, ca nimic nu este cu neputinta tie, de aceea nu trece cu vederea lacrimile si suspinurile mele. Pentru aceasta cad catre cinstita racla a sfintelor tale moaste cele facatoare de minuni, si tie, celei ce petreci in cer cu sufletul, ma inchin,indraznind prin rugaciuni a grai, ca sa fie urechile tale luand-aminte la glasul rugaciunii mele; trupul tau cel mult chinuit sa tamaduiasca patimile cele multe ale sufletului si ale trupului meu; capul tau cel plecat sabiei sa dea capului meu apa curatiei paeatelor; parul tau cel rupt fara mila sa ma lege de dragostea lui Dumnezeu; buzele tale cele cinstite sa impiedice gura mea de a grai in desert si sa o deschida ca sa vesteasca totdeauna lauda Domnului; ochii tai cei ce vad Lumina Treimii sa vada si a mea buna dorire, ca si eu sa-mi intorc ochii mei ca sa nu vada desertaciuni, ci totdeauna sa caut spre fericirea cea cereasca; mana ta cea taiata sa ma scrie in cartea vietii si sa ma invredniceasca ca totdeauna sa ridic mainile catre Cel de sus si sa nu impletese cu dansele inselaciuni; sanii tai, cei taiati fara mila, sa-mi fie mie turn tare in fata vrajmasului; picioarele tale, cele ca niete faclii luminoase, degrab alergand catre Mirele ceresc in camara cea dumnezeiasca, sa ma faca ca si cu picioarele mele sa calatoresc catre tot lucrul bun, ca Legea Domnului sa fie faclie picioarelor mele si lumina cararilor mele. Ranile tale sa ma slobozeasca din ranile pacatelor; sangele tau, cel ce de multe ori in chinuri s-a varsat, sa curete sufletul si trupul meu de toata spurcaciunea; moartea ta sa nu-mi dea mie sa mor fara de spovedanie si fara de pocainta, caci in fiecare facere de bine esti preamarita, si mai vartos intru aceasta, ca tot cel ce are nadejde la tine si pururea te cheama spre ajutor, de moartea cea grabnica scapa; de care si pe mine ticalosul ma izbaveste fecioara curata, mare mucenita Varvara; si cu rugaciunile tale cele intrutot-puternice invredniceste-ma a sta de-a dreapta lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, si sa aud glasul ce va zice : "Sluga buna si credincioasa, intra intru bucuria Domnului tau,
Amin!"

Acatistul Sfintei Muceniţe Varvara - ocrotitoarea minerilor

4 decembrie

Condacul 1


Tie, celei alese de Dumnezeu din neamul slujitorilor de idoli, si chemata in limba sfanta ca sa ajungi mireasa lui Hristos, noi, cei ce ne izbavim prin tine din multe feluri de rautati si neputinte, cantari de multumire si de lauda aducem tie, sfanta si intru tot laudata mare mucenita; iar tu avand indrazneala catre Domnul, din toate nevoile ne slobozeste, ca neincetat sa cantam tie : Bucura-te Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Icosul 1

Curatia cea cinstita si intru tot iubita de ingeri, fara prihana pazind-o, cinstita Varvara, te-ai invrednicit a fi vietuitoare impreuna cu ingerii, cu care cand canti in cer cantarea cea intreita lui Dumnezeu, auzi-ne si pe noi care cantam tie pe pamint aceste cantari de lauda :
Bucura-te, ceea ce esti mai inainte randuita de la Dumnezeu Tatal, a inchipui patimile Fiului Sau;
Bucura-te, ceea ce esti chemata dintru intuneric la lumina cea adevarata a credintei si a darului, de Fiul lui Dumnezeu, care este Lumina din Lumina;
Bucura-te, ceea ce esti sfintita cu trupul si cu sufletul de Preasfantul Duh, Cel ce te-a chemat pe tine;
Bucura-te, ca de intinaciunea trupului si a sufletului te-ai pazit fara prihana;
Bucura-te, ceea ce te-ai logodit pe tine fecioara curata Mirelui Hristos cel nascut din Fecioara Maria;
Bucura-te, ceea ce n-ai voit a cunoaste pe logodnicul cel pamantesc pentru ca te-ai fagaduit Celui ceresc;
Bucura-te, crinul fecioriei care ai fost crescuta in mijlocul spinilor idolesti;
Bucura-te, floarea curatiei care ai inflorit sus intru marirea cea nevestejita;
Bucura-te, ceea ce te indulcesti de buna mireasma in gradina lui Hristos;
Bucura-te, ceea ce te mangai acolo de vederea Celui mai frumos decat fiii omenesti;
Bucura-te, ceea ce ai albit hainele tale pe pamant in sangele Mielului;
Bucura-te, ceea ce in cer in hora fecioarelor urmezi Mielului lui Dumnezeu;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos!

Condacul 2

Vazandu-se pe sine sfanta Varvara asezata de tatal sau intr-un turn inalt, a cugetat intru sine a fi ridicata in cer de puterea lui Dumnezeu; si punand intru inima sa suire intelegatoare, adica trecerea de la intuneric la Lumina, si de la inselaciunea idoleasca la Dumnezeu cel adevarat, a cantat Lui : Aliluia !

Icosul 2

Cautand Sfanta fecioara Varvara sa inteleaga ceea ce era de inteles numai pentru insusi Facatorul a toata faptura, vorbea cu mintea sa, zicand: idolii cei intunecati cum ar putea sa zideasca luminatorii cei luminati ai cerului, spune-mi ? La care prin psalmistul a raspuns asa : toti zeii neamurilor sant demoni; iar Dumnezeu si Domn, Unul este, Care a facut cerurile si toata lumina lor. Deci, minunandu-ne de mintea ta, inteleapta fecioara, graim tie unele ca acestea :
Bucura-te, ceea ce esti cunoscatoare mai mult decat batranii slujitorilor idolesti;
Bucura-te, ceea ce esti mai inteleapta decat inteleptii lumii acesteia;
Bucura-te, ca Dumnezeu ti-a dat tie cele nestiute si cele ascunse ale intelepciunii Sale;
Bucura-te, ca Insusi Dumnezeu-Cuvantul te-a invatat pe tine adevarata teologie;
Bucura-te, ceea ce cu mintea lui Hristos ai covarsit pe toti cititorii in stele;
Bucura-te, ceea ce ai vazut cu adevarat crugul cel ceresc mai inainte decat aceia;
Bucura-te, ca ai cunoscut in faptura ca intr-o oglinda pe insusi Facatorul;
Bucura-te, ca in luminatorii cei ziditi ai vazut pe Lumina cea nezidita;
Bucura-te, ca acum de fata privesti in cer lumina fetei lui Dumnezeu;
Bucura-te, ceea ce in chip de nepovestit te veselesti de Lumina Lui;
Bucura-te, stea intelegatoare, prin ale carei raze fata lui Dumnezeu luminat ca soarele se arata noua;
Bucura-te, luna intelegatoare, prin care noaptea ratacirii se lumineaza ca ziua;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 3

Puterea Celui de sus a fost data atunci Sfintei Varvara, ca si oarecand de demult proorocului Iezechiel : fata de diamant, puternica fata de toti inchinatorii la idoli, ca sa nu se teama de fata lor cea salbatica, nici sa se spaimante de ingrozirea celui cumplit. Pentru aceea cu indrazneala striga fecioara cea cu intelepciune barbateasca : pe Treimea cea intru o Dumnezeire cinstesc si Acesteia cu credinta inchinandu-ma, graiesc cu mare glas : Aliluia !

Icosul 3

Avand Sfanta Varvara intelepciune data ei de sus, a alergat catre lucratorii baii ce i se zidea si, aratand lor taina Sfintei Treimi a poruncit sa se faca trei ferestre in baie, zicand : de vreme ce inchinatorii la idoli gura au si nu graiesc maririle lui Dumnezeu celui adevarat, macar peretii cei de piatra ai acestei bai cu aceste trei ferestre, ca prin trei guri sa marturiseasca pe Dumnezeul Unul in Sfanta Treirne, Cel inchinat si slavit de toata faptura. De aceea pentru intelepciunea aceasta, Sfanta Varvara, primeste unele ca acestea :
Bucura-te, ceea ce ai inchipuit in baia cea cu trei ferestre taina Sfantului Botez, in numele Preasfintei Treimi;
Bucura-te, ceea ce te-ai spalat pe tine prin apa botezului si a Duhului si dupa aceea si cu sangele tau cel mucenicesc;
Bucura-te, ca prin trei ferestre ai gonit intunericul multimii de zei, cel potrivnic Sfintei Treimi;
Bucura-te, ca prin trei ferestre ai vazut lumina Sfintei Treimi;
Bucura-te, ca prin acele trei ferestre a privit spre tine Soarele dreptatii, Care a stralucit a treia zi din mormant;
Bucura-te, ca prin acelea a rasarit tie de la Sfinta Treime zi de mantuire;
Bucura-te, ceea ce intotdeauna ai inima ta deschisa catre Dumnezeu, Sfanta Treime;
Bucura-te, ceea ce tare ai inchis firea ta inaintea celor trei razboinici vrajmasi : impotriva trupului, a lumii si a diavolului;
Bucura-te, ca ai asezat in sufletul tau trei ferestre intelegatoare : a credintei, a nadejdii si a dragostei;
Bucura-te, ca tu prin cele trei ferestre aproape de Dumnezeiasca Treime esti, privind la Biserica trupului lui Hristos cea ridicata in trei zile;
Bucura-te, ca tie ti s-au deschis cerurile de catre trei ierarhi ingeresti;
Bucura-te, ca pe tine locasurile cele de sus ale Preasfintei Treimi cu bucurie te-au primit;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 4

Vifor de urgie mare al tatalui tau, ce sufla cu ingrozire si cu ucidere, s-a pornit asupra casei sufletului tau, Sfanta Varvara, dar n-a putut sa-l clinteasca, pentru ca era intemeiat pe piatra credintei lui Hristos. Pe care,inteleapta fecioara, tu nemiscata stand, lui Hristos celui ce te intarea pe tine ai cantat : Aliluia !

Icosul 4

Graiuri nepovestite auzind tatal tau Dioscor pentru Sfanta Treime, de la tine fiica cea inteleapta, ca o aspida surda si-a astupat urechile sale; si dupa asemanarea sarpelui celui cu limba inveninata, cu sabie ascutita s-a pornit ca sa te ucida; dar tu, Varvara, mireasa lui Hristos, urmand Mirelui tau Iisus, care a fugit de sabia lui Irod, ai fugit de sabia lui Dioscor, dorind sa intorci intru dragoste parinteasca mania inimii lui cea de fiara. Iar noi cu aceste cantari cinstim fuga ta cea cu intelepciune :
Bucura-te, fericita, ceea ce ai fost izgonita din casa cea pamanteasca pentru dreptate;
Bucura-te, cea imbogatita intru Dumnezeu, ceea ce te-ai lipsit de bogatii pentru Hristos;
Bucura-te, ca saracia ta este imparatia cerului;
Bucura-te, ca ti s-a gatit tie comoara vesnicelor bunatati;
Bucura-te, mielusea cuvantatoare, care ai scapat de cumplita manie a tiranului lup, alergand catre Hristos, Pastorul cel bun;
Bucura-te, ceea ce ai intrat in staulul oilor celor de-a dreapta Lui;
Bucura-te, porumbita fara de rautate, care ai zburat de la pamantescul corb sub acoperamantui cerescului Vultur;
Bucura-te, ceea ce ai aflat tie acoperamant bun sub acoperamantul aripilor Lui;
Bucura-te, preacinstita mireasa a imparatului ceresc, care ai fost gonita spre moarte de ocara de tatal tau cel pamantesc;
Bucura-te, ceea ce cu marire eeti primita de Domnul slavei Cel fara de moarte;
Bucura-te, solitoarea vietii care si noua de-a pururea ne doresti asemenea;
Bucura-te, cea cu totul sarguitoare spre rugaciune pentru noi catre Dumnezeu;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 5

Stelei celei cu dunmezeiasca mergere te-ai asemanat, sfanta mare mucenita Varvara, ca fugin dinaintea tatalui tau, cu taina l-ai povatuit pe el spre calea cea dulce catre Soarele dreptatii Hristos-Dumnezeu, Care a rasarit din Fecioara. Insa el, orb fiind cu ochii cei sufletesti,indata si cu cei trupesti, nu te vedea pe tine fugind inaintea sa, si tu fugind prin muntele cel de piatra ce se desfacuse din porunca lui Dumnezeu te-ai ascuns de la ochii lui intr-o pestera de piatra, ca din mijlocul pietrelor ca o pasare sa dai glas lui Dumnezeu cantand : Aliluia !

Icosul 5

Vazandu-te pe tine pastorii cei ce pasteau oile pe deasupra muntelui ascunzandu-te in stanca , se minunau zicand : aceasta mielusita cuvantatoare, de ce lup fuge ? Si numaidecat iata Dioscor cel mai cumplit decat lupul alerga la munte; si aflandu-te pe tine acolo ascunsa, apucandu-te de feciorescul tau par, te tragea pe cale aspra spre casa lui; pentru aceasta noi credinciosii te intampinam cu laude ca acestea :

Bucura-te, ceea ce te-ai asemanat tanara in muntii Aromatelor;
Bucura-te, ceea ce ai iubit cele de sus mai mult decat cele de jos, punand suisurile intru inima ta;
Bucura-te, ceea ce ai scapat din groapa cea pierzatoare a inchinatorilor la idoli;
Bucura-te, ceea ce ai alergat la muntele inchinarii Sfintei Treimi;
Bucura-te, ceea ce ai trecut prin piatra fugind de urma celui cu inima de piatra;
Bucura-te, ceea ce ai aflat in mijlocul pietrelor pe Hristos, Piatra care te-a intarit pe tine;
Bucura-te, ceea ce ai intrat in pestera cea de piatra, ca sa vezi pe Iisus, Cel ce a fost pus in mormant de piatra;
Bucura-te, ceea ce acum vezi pe Acela sezand pe Scaunul slavei;
Bucura-te, ca perii capului tau sunt rupti pe pamant pentru Hristos, Cel care pazeste si perii capului omului ca sa nu piara;
Bucura-te, ca perii aceia numarati sunt de Hristos spre incununarea ta in cer;
Bucura-te, ceea ce ti-ai vopsit parul cu sangele tau ca si cu niste flori;
Bucura-te, ca impletirea parului tau cel insangerat s-a intors intru cununa de aur;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 6

Ravnind propovaduitorilor purtatorilor de Dumnezeu apostoli ai lui Hristos, inaintea tiranilor ai propovaduit pe Hristos, Dumnezeul adevarat; si pentru Dansul chinuri cumplite, adica ruperea carnurilor, scrjelirea cu unghii de fier, vitejeste ai rabdat, Sfanta Varvara. Si in temnita fiind inchisa, intr-ansa ca intr-o camara pentru Hristos ai saltat, cantand : Aliluia !

Icosul 6

Hristos Domnul, Care a stralucit in inima ta lumina cea adevarata a cunostintei de Dumnezeu, ca un Mire iubit al tau, la miezul noptii a vesit catre tine, mireasa Sa cea fara prihana, si cu dragoste te-a cercetat, tamaduindu-te de rani, si cu stralucirea fetei Sale a veselit sufletul tau in chip de negrait; iar pe noi credinciosii ne-a invatat a canta tie unele ca acestea :
Bucura-te, ceea ce ai fost batuta fara mila pentru Hristos, Cel ce a rabdat bataie;
Bucura-te, ceea ce ai batut pe vrajmasul cel nevazut prin rabdarea batailor;
Bucura-te, ceea ce ai purtat ranile Domnului tau pe trupul tau;
Bucura-te, ceea ce te-ai vindecat de toate ranile trupului tau prin Insusi Domnul;
Bucura-te, ca Insusi Domnul, Lumina lumii, fiind tu in temnita ti S-a aratat;
Bucura-te, ca Insusi Domnul, Doctorul sufletelor si al trupuriior, fiind tu bolnava te-a cercetat;
Bucura-te, ceea ce prin temnita cea pamanteasca ai intrat luminata in camara cea cereasca;
Bucura-te, ceea ce din sangiuirile tale ai tesut tie haina de nunta;
Bucura-te, ca prin tine pacatosii de multe rani se vindeca;
Bucura-te, ca prin tine de toate bolile se insanatoseaza cei ce te cheama pe tine cu credinta;
Bucura-te, dezlegatoare grabnica a celor incarcati de pacate;
Bucura-te, vindecarea cea buna a celor foarte raniti;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 7

Vrand nebunul tiran sa dobandeasca dorirea sa, s-a ispitit ca prin cuvinte amagitoare sa te intoarca pe tine, Sfinta Varvara, de la Dumnezeul cel adevarat catre inselaciunea idolilor; iar tu, ca o inteleapta fecioara, ai raspuns lui zicand : mai lesne vei face diamantul moale ca ceara, decat a ma intoarce pe mine de la Hristos Dumnezeul meu, ca pe Dansul impreuna cu Tatal si cu Sfantul Duh, un Dumnezeu adevarat Il marturisesc, Il slavesc, Il laud si cant Lui : Aliluia !

Icosul 7

Aratat-a cumplita manie tiranul cel fara de omenie si cu chipul de fiara, Sfanta mare mucenita Varvara, cand a poruncit sa te spanzure pe lemn, si cu unghii de fier sa sfasie trupul tau, si cu faclii aprinse sa arda coastele tale, inca si cu ciocan sa te loveasca peste cap; de rabdarea ta minunandu-ne, cu buna cucernicie te fericim cu laude ca acestea :

Bucura-te, ca pentru Hristos cel rastignit pe Cruce ai fost spanzurata pe lemn;
Bucura-te, ca ai fost scrijelita peste coaste pentru Iisus cel impuns cu sulita in coasta;
Bucura-te, ca ai aprins in inima ta focul dragostei catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca pentru Dansul ai fost arsa cu faclii;
Bucura-te, ceea ce esti intru rabdare mai tare decat diamantul;
Bucura-te, ceea ce esti intru vitejie neclintita mai vartos decat un turn de piatra;
Bucura-te, ca prin bataia cu ciocanul peste cap, cununa imparatiei ti s-a lucrat;
Bucura-te, ca prin acel ciocan s-a sfaramat capul vrajmasului tau;
Bucura-te, ca pentru Hristos ai patimit pe pamant;
Bucura-te, ca pentru Dansul in cer esti preamarita;
Bucura-te, biruitoare tare a tuturor vrajmasilor nostri;
Bucura-te, ajutatoare grabnica la toate primejdiile noastre;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 8

Vazand patimirea straina si infricosatoare a Sfintei Varvara, Iuliana cea dreptcredincioasa intre femei s-a mirat foarte, zicand : cum o fecioara tanarai n trupul sau cel tinerel rabda vitejeste pentru Hristos chinuri ca acestea ? Deci umplandu-se de jale a plans si cu multumire a cantat lui Hristos Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 8

Iisus S-a facut pentru tine dulceata cea dulce, dupa care doreai cu tarie, Sfanta Varvara, ca pentru dulceata Lui ai rabdat chinuri amare, zicand : paharul patimilor pe care mi l-a dat mie Mirele meu cel iubit, au nu-l voi bea ? Pentru aceea si tu insati te-ai aratat pahar, care varsa dulceata de minunate vindecari, tuturor celor ce graiesc tie asa :
Bucura-te, ceea ce ai aruncat in iadul cel amar amaraciunea idoleasca;
Bucura-te, ceea ce ai iubit dulceata cea cereasca a lui Iisus;
Bucura-te, nastrapa cea intelegatoare care are intru sine mana, adica mancarea celor ce fac voia lui Dumnezeu;
Bucura-te, ceea ce umpli de bunatati pe cei credinciosi;
Bucura-te, raul cel plin de apele darului lui Dumnezeu;
Bucura-te, izvorul cel ce izvoraste izvoare de minuni;
Bucura-te, ceea ce ai zburat ca o albina din fumul cel urat mirositor al jertfelor idolesti;
Bucura-te, ceea ce ai alergat cu dulceata la mirosul Mirelui Hristos cel cu bun miros;
Bucura-te, ca ranile tale cele de peste tot trupul te-au facut asemenea fagurelui;
Bucura-te, ceea ce cu picaturile sangelui tau, preadulcelui Iisus te-ai facut mult mai dulce decat mierea;
Bucura-te, ca pomenirea ta s-a facut preadulce tuturor credinciosilor;
Bucura-te, ca intru toata Biserica lui Hristos numele tau s-a facut preacinstit;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 9

Toata firea ingereasca la vitejia ta cea cu multa barbatie, sfanta si nebiruita mucenita Varvara, cu mare bucurie s-a bucurat; si vazand pe vechiul vrajmas, pe domnul cel trufas al intunericului, impreuna cu toate cetele lui diavolesti si idolesti rusinat de tine, de o fecioara tanara, biruit si aruncat sub picioarele tale, cu glas mare catre Dumnezeu au cantat : Aliluia !

Icosul 9

Ritorii cei priceputi la vorbire nu pot sa spuna cu limbiie lor cele ritoricesti durerea patimilor tale, o, Varvara, ca in ce chip va putea spune cineva durerea ta tand ti s-au taiat sanii ? Sau cum va spune rusinea feciorestii tale fete, cand ai fost purtata goala prin toata cetatea de tiranii cei fara de lege ? Deci de patimirea aceasta si de ocara ce ti s-a facut, numai aducandu-ne aminte, tremuram si cu umilinta graim asa :

Bucura-te, mladita cea buna a sadirii lui Hristos;
Bucura-te, vita cea adevarata a viei lui Hristos;
Bucura-te, ca taindu-ti-se amandoi sanii, ca doi struguri intru cinste i-ai adus Domnului tau;
Bucura-te, ca sangele tau din acei ciorchini a curs ca niste vin de umilinta;
Bucura-te, ca pentru Hristos cel ce a fost dezgolit, si tu de hainele tale ai fost dezbracata;
Bucura-te, ca pentru Cel ce a fost purtat cu batjocura in Ierusalim, si tu prin cetate spre batjocura ai fost purtata;
Bucura-te, ceea ce ai fost de ingeri imbracata cu vesmant luminat intru a ta goliciune;
Bucura-te, ca Acela in chip nevazut te-a acoperit de catre ochii celor fara de rusine;
Bucura-te, ceea ce ai fost priveliste ingerilor si oamenilor;
Bucura-te, ca si insisi tiranii s-au mirat de rabdarea ta;
Bucura-te, ca Insusi Domnul de sus a cautat spre patimile tale;
Bucura-te, ca insusi Puitorul de nevointe a laudat nevointele tale;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 10

Vrand sa-ti mantuiesti sufletul tau, n-ai purtat nici o graba pentru toate cele ale trupului tau, Sfanta Varvara. Caci cand a iesit impotriva ta judecata spre taierea cu sabie, tu sub sabie ascutita ca sub o cununa frumoasa, cu bucurie mergand, lui Dumnezeu celui ce te-a intarit pe tine la lupta muceniceasca, I-ai cantat cantare : Aliluia !

Icosul 10

Mai impietrita decat zidurile cele de piatra a fost inima lui Dioscor, Sfanta Varvara, care s-a aratat pentru tine nu tata, ci tiran cumplit; ca el daca a auzit de judecarea ta spre moarte prin sabie, nu numai ca n-a suferit pentru moartea ta, ci insusi cu sabia sa la locul osandirii sfantul tau cap a taiat. Si asa dupa cum a proorocit Donmul, ticalosul tata a dat pe fiica sa spre moarte. Deci intru acest fericit sfarsit al tau, primeste de la noi cantarea aceasta :
Bucura-te, ca pentru Hristos, capul Bisericii, sub sabie capul tau ti-ai plecat;
Bucura-te, ca pentru dragostea cea catre cerescul si iubitorul de oameni Parintele cel fara de moarte, de parintele pamantesc stricacios si fara de omenie ai fost data spre moarte;
Bucura-te, ceea ce ai savarsit curgerea cea buna a calatoriei celei mucenicesti;
Bucura-te, ceea ce, cu priveghere pana la moarte, ai pazit credinta catre Hristos logodnicul tau cel fara de moarte;
Bucura-te, ceea ce esti incinsa cu putere de sus asupra razboiului impotriva puterilor celor de dedesubt;
Bucura-te, ceea ce esti imbracata intru cele inalte cu marire, purtatoare de biruinta, de la biruitorul Hristos;
Bucura-te, ceea ce esti incununata pe pamant cu arma buneivoiri a lui Dumnezeu;
Bucura-te, ceea ce esti infrumusetata in cer, cu floarea nestricaciunii;
Bucura-te, podoaba si lauda fecioarelor;
Bucura-te, frumusetea si bucuria mucenicilor;
Bucura-te, aparatoare tare a crestinilor;
Bucura-te, folositoarea credinciosilor;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 11

Cantarea noastra cea de lauda, de ar fi adusa de multime fara de numar, stim ca nu este din destul dupa vrednicie a te lauda pe tine, sfanta si intru tot laudata mucenita Varvara. Insa noi, multumiti fiind pentru darurile lui Dumnezeu cele ce prin tine ni se daruiesc noua de ajuns, cu buze de multumire laudam pe Dumnezeu cel ce te-a preamarit pe tine pentru faptele tale cele bune, zicand : Aliluia !

Icosul 11

Faclie primitoare de lumina in sfesnicul ceresc pusa inaintea tronului Sfintei Treimi, cu ochii mintii te vedem pe tine, Sfanta fecioara Varvara, de unde cu rugaciunile tale asemenea cu niste raze luminezi negura noptii pacatelor noastre si ne povatuiesti pe noi pe cararea cea luminata a mantuirii. De aceea dupa datorie vrednica esti a fi cinstita de noi cu chemari ca acestea :
Bucura-te, raza Luminii celei intelegatoare, care te afli in lumina cea neintunecata;
Bucura-te, smirna cea cu bun miros, care dai buna mireasma Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, cadelnita de aur care duci pentru noi tamaia rugaciunii catre Dumnezeu;
Bucura-te, vas de mir neimputinat de vindecari;
Bucura-te, comoara necheltuita a dumnezeiestilor daruri;
Bucura-te, paharul cel ce dregi bucurie din indestularea casei lui Dumnezeu;
Bucura-te, vasul care primesti dulceata tuturor bunatatilor ceresti din plinirea lui Hristos;
Bucura-te, diamant ce ai impodobit inelul logodirii lui Hristos;
Bucura-te, cununa bunatatii pe care o tine Domnul in mana;
Bucura-te, ca pe tine a asezat Imparatul slavei, Domnul puterilor, marire si mare cuviinta;
Bucura-te, ca tie ti-a daruit Imparatul imparatilor, si Domnul Domnilor, imparatia si domnia Sa;
Bucura-te, ca prin chinurile tale pentru dreapta credinta ai dobandit cununa maririi;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 12

Dar de la Dumnezeu s-a dat tie, preabuna fecioara Varvara, a feri si a pazi de boli napraznice si de moarte grabnica pe tot omul ce pomeneste si cinsteste cu credinta si cu dragoste si cu buna cucernicie cinstitele tale patimi. Pentru aceea de acel dar nu ne lipsi si pe noi, ci sanatosi fiind cu sufletul si cu trupul, intru aceasta viata de acum, si in ceea ce va sa fie, sa cantam : Aliluia !

Icosul 12

Laudam nevointele tale, cinstim patimile, marim indelunga rabdarea ta, fericim sfantul tau sfarsit, laudam barbatia ta cea nebiruita, ce s-a aratat in trupul tau cel neputincios, cu care te-ai preamarit in cer si pe pamant, sfanta si buna biruitoare, mare mucenita Varvara; si intru cinstea patimilor si ale nevointelor tale cele purtatoare de biruinta, graim catre tine acestea :
Bucura-te, ceea ce esti primita cu dragoste de cetele ingeresti a petrece impreuna cu ele;
Bucura-te, ceea ce esti dusa cu bucurie in camara cea cereasca de cetele fecioresti;
Bucura-te, ceea ce esti petrecuta de cetele mucenicesti cu cununa maririi in glas de bucurie;
Bucura-te, ceea ce pentru Domnul ai fost primita cu dragoste de toti locuitorii ceresti;
Bucura-te, ca plata ta multa este in ceruri;
Bucura-te, ca bucuria ta este vesnica intru stralucirile sfintilor;
Bucura-te, ceea ce esti noua prea tare folositoare impotriva vrajmasilor celor vazuti si nevazuti;
Bucura-te, solitoarea bucuriei noastre si a darului si a maririi celei vesnice;
Bucura-te, vindecatoarea neputintelor noastre celor trupesti si sufletesti;
Bucura-te, ceea ce esti castigare a bunatatior celor pamantesti si ceresti;
Bucura-te, ca prin tine nadajduim a fi paziti de moartea cea fara de veste si vesnica;
Bucura-te, ca prin tine asteptam cu buna nadejde a castiga viata cea vesnica;
Bucura-te, Varvara, mireasa cea preainteleapta a lui Hristos !

Condacul 13

(acest condac se zice de trei ori)

Tie, Sfanta mare Mucenita Varvara, ma rog a fi mijlocitoare catre preabunul si de viata datatorul Dumnezeu si sa ne izbavesti pe noi de cel viclean prin rugaciunile tale, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!


Apoi Icosul 1 si Condacul 1

Apoi aceasta rugaciune

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails