joi, 18 martie 2010

Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie


27 august


Rugăciunile începătoare
şi apoi Troparele glasul al 4 lea
Cântare cerească se săvârseşte pe pământ, prăznuirea pământească se sărbătoreşte cu veselie acum. Cetele îngerilor laudă cu cântări de sus luptele, iar Biserica de jos slava cerească pe care ai şi dobândit-o cu chinurile şi cu luptele tale, Fanurie slăvite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Cântare cerească se săvârseşte pe pământ, prăznuirea pământească se sărbătoreşte cu veselie acum. Cetele îngerilor laudă cu cântări de sus luptele, iar Biserica de jos slava cerească pe care ai şi dobândit-o cu chinurile şi cu luptele tale, Fanurie slăvite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin Tine, Născătoare de Dumnezeu celor de pe pământ S-a arătat, Dumnezeu întru unire neamestecată întrupându-Se şi Crucea de bună voie pentru noi luând, prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.
Condac 1

Stâlp al lumii şi neînfricat ostaş al lui Hristos, te cunoaştem astăzi noi credincioşii pe tine, preaslăvite Fanurie mucenice, căci Hristos Dumnezeu, Cel ce stă întru cele înalte, luceafăr luminos te-a arătat Bisericii Sale, ca să strigăm ţie:
Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Icosul 1

Pus-ai capăt năzuinţelor tale ca unul ce ai ajuns în cele din urmă la cele înalte, învrednicindu-te de Lumina care luminează acum pe toţi cei ce te laudă, Fanurie, şi descoperi pe cele ascunse ca şi cum ai fi de faţă, mucenice, pentru aceasta înconjurăm icoana ta cea cinstită cu înfricoşatele tale chinuri şi strigăm ţie:
Bucură-te, cel ce pentru Hristos ai pătimit;
Bucură-te, că de tiran ai fost chinuit;
Bucură-te, al lui Hristos ostaş neînfricat;
Bucură-te, că necredinţa o ai înfruntat
Bucură-te, că ai dobândit cununa muceniciei;
Bucură-te, că eşti părtaş în rai al bucuriei;
Bucură-te, că laolaltă cu îngerii eşti;
Bucură-te, pierzător de cete diavoleşti
Bucură-te, luceafăr luminător al lumii;
Bucură-te, izvor nesecat al minunii;
Bucură-te, de biruinţă purtătorule;
Bucură-te, grabnic ajutătorule;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 2
Viaţa ta cea sfântă, ani îndelungaţi necunoascută, la vremea cuvenită a fost dată pe faţă de Dumnezeu, cunoscătorul a toate, Fanurie slăvite, căci icoana ta cea sfântă la Rhodos a arătat oamenilor cine ai fost, mucenice. Pentru aceasta lui Dumnezeu Celui ce nu uită să răsplătească, Îi strigăm: Aliluia!
Icos 2
Minunatu-s-au toţi văzând pe neaşteptate patimile tale, zugrăvite pe cinstita ta icoană, preaslăvite, care nu fusese mai înainte de nimeni ştiută, pentru aceasta mai înainte de nimeni ştiută, pentru aceasta ţi-au ridicat şi ţi-au înfrumuseţat Biserică împodobită, în care lăudăm pe Cel ce te-a slăvit pe tine cu mulţime de minuni şi de haruri şi strigăm ţie:
Bucură-te, cel ce ca şi Sfântul Ştefan ai pătimit,
Bucură-te, cel cu bolovani ai fost strivit
Bucură-te, gură de adevăr grăitoare
Bucură-te, candelă de mir purtătoare
Bucură-te, că întunericul ai alungat
Bucură-te, cel ce din credinţă o ai apărut
Bucură-te, că harul minunilor ai primit
Bucură-te, cel ce pe preoţi ai slobozit
Bucură-te, mângâietorul celor necăjiţi
Bucură-te, slobozitorul celor robiţi
Bucură-te, al credincioţilor mijlocitor
Bucură-te, al celor aflaţi în pocăinţă ajutător
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 3
Auzit-am Fanurie de minunile tale şi ne-am înspăimântat; iar de bucurie şi de frică fiind cuprinşi, nu ne pricepem nimic a spune, ci tu cu rugăciunile tale fierbinţi către Dumnezeu, luminează-ne mintea noastră ca să înţelegem puterea Lui cea mare pe care a arătat-o prin tine şi împreună cu tine să strigăm:Aliluia!
Icos 3
Cu un trandafir a însemnat vestitul Rhodos Cel ce a strălucit în slavă, iar cel ce te află pe tine, mucenice, se bucură de parfumul tău, Fanurie praslăvite, şi aleargă sub acoperământul tău, şi închinându-se cu evlavie chipului icoanei tale şi semnelor minunilor tale, strigă ţie unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce de tiran ai fost biciuit;
Bucură-te, că proorocia ai împlinit
Bucură-te, că de chinuri nu te-ai înduplecat
Bucură-te, că pentru linguşiri nu te-ai lepădat
Bucură-te, cel ce pe Hristos nespus L-ai iubit
Bucură-te, că prin chinuri L-ai adeverit
Bucură-te, cel ce ai primit de la El cununi
Bucură-te, izbăvitorule de furtuni
Bucură-te, sprijinitorul celor credincioşi
Bucură-te, nădejdea celor evlavioşi
Bucură-te, cetăţean luminos al Cerului
Bucură-te, far luminos al pământului,
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 4
"Pentru ce prin linguşiri te grăbeşti să adormi zelul sufletului meu şi dragostea ce o am către Domnul?! Căci nici măcar un fir de păr nu-mi vei putea trage de pe capul meu, căci şi pe acestea Dumnezeu mi le are cu număr, iar tu vei sfârşi în cumplite chinuri!" a spus Fanurie tiranului, strigând:Aliluia!
Icos 4
Cu ce cântări ne vom apropia de cel ce s-a luptat mai presus de orice cântări de laudă? Cu ce cununi de laudă îi vom încununa capul celui căruia îngerii i-au împodobit sufletul cu cunună cerească, nu ne pricepem, pentru aceasta cu sufletele pline de umilinţă Sfântului Fanurie, ca unui mare mucenic, să-i strigăm:
Bucură-te, că de tiran ai fost batjocorit
Bucură-te, că de viu ai fost jupuit
Bucură-te, fericitule cu sufletul frumos
Bucură-te, că în toate ne eşti de folos
Bucură-te, lauda Bisericii şi a lumii
Bucură-te, Sfinte lucrător al minunii
Bucură-te, cel ce pe agareni i-ai îmblânzit
Bucură-te, că răutatea le-ai domolit
Bucură-te, ajutor în necazuri grele
Bucură-te, liman al izbăvirilor mele
Bucură-te, al săracilor sprijinitor
Bucură-te, al nostru fierbinte ajutător
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 5
"Pentru ce mă sileşti să mă depărtez de bunătăţile cele făgăduite şi să tăgăduiesc pe Dumnezeu pe Care L-am dorit din pântecele mamei mele, pe Care cu mai multă dorire vreau să-l îmbrăţişez, ca să mă împărtăşesc în lumina cea veşnică împreună cu El?!" a spus Fanurie la judecata tiranului, strigând: Aliluia!
Icos 5
Când agarenii subjugaseră insula Rhodos, stăpânitorul de acolo vrând să zidească din nou zidurile cetăţii ce căzuseră în ruină, atrimis să ia pietre de la nişte clădiri dărâmate din afara cetăţii, şi a dat astfel de biserica ta, în care icoana ta Fanurie s-a găsit strălucitoare, pentru aceasta strigăm ţie:
Bucură-te, mucenice în pământ îngropat
Bucură-te, că Dumnezeu lumii te-a arătat
Bucură-te, ostaş al Împăratului Hristos
Bucură-te, fericitule cu chip luminos
Bucură-te, că în închisoare ai stat
Bucură-te, că de Hristos nu te-ai dezbrăcat
Bucură-te, că ai fost preaslăvit de Dumnezeu
Bucură-te, luceafăr al sufletului meu
Bucură-te, a oropsiţilor bucurie
Bucură-te, a muncilor vrăjmăşie
Bucură-te, de oameni împăciuitorule
Bucură-te, cu îngerii grăitorule
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 6
Insula Rhodos te are acum pe tine, mucenice, apărător, cetăţile pretutindeni ocrotitor, Cerurile locuitor, îngerii împreună grăitor, iar pământul s-a umplut până la margini de mulţimea minunilor tale, preaslăvite mucenice Fanurie, pe care ţi le-a dăruit dumnezeu, Căruia împreună cu tine Îi strigăm: Aliluia!
Icos 6
Preasfinţitul Arhiereu Nil auzind de dezgroparea bisericii tale şi venind acolo a primit minunata ta icoană în care erai înfăţişat ca un tânăr ostaş cu creucea în mâna dreaptă, în vârful crucii o lumânare aprinsă, şi a citit pe icoana ta numele tău, Fanurie, şi acum cu dragoste din adâncul sufletului îţi strigăm:
Bucură-te, Fanurie mucenice sfinte
Bucură-te, al nostru rugător fierbinte
Bucură-te, cel ce pe necredincioşi ai umilit
Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost iubit
Bucură-te, cel ce prin chinuri la Ceruri te-ai dus
Bucură-te, cel dăruit cu haruri de sus
Bucură-te, că prin tine ne umplem de daruri
Bucură-te, ostaş încununat cu lauri
Bucură-te, al Rhodosului far luminător
Bucură-te, al nostru iubit îndrumător
Bucură-te, că fărâmi lanţurile robiei
Bucură-te, aducătorule al bucuriei
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 7
Luptătorule preabun al lui Hristos, cu vitejie ai înfruntat chinuri înfricoşate pentru Hristos Stăpânul tău ceresc, şi în mijlocul chinurilor tale celor care erau îngroziţi de răbdarea ta ai strigat cu tărie: "Dumnezeul meu cel ceresc este Dumnezeu adevărat şi nu este altul afară de El, aplecaţi-vă! Aliluia!"
Icos 7
Arătatu-te-ai purtătorule de biruinţă, Fanurie, ajutător neostenit care vindeci bolile trupului şi ale sufletelor noastre şi reverşi îndurările tale peste toţi aceia care cu evlavie şi cu frica lui Dumnezeu purced spre ajutorul tău, fericite, pentru aceasta şi noi înfrptându-ne din minunile tale şi părtaşi fiind binecuvântărilor tale strigăm ţie:
Bucură-te, cel ce cu făclii ai fost chinuit
Bucură-te, că suferinţa ne te-a îngrozit
Bucură-te, ucenice credincios al lui Dumnezeu
Bucură-te, făclie vie a Duhului
Bucură-te, că lumină eşti celor din nevoi
Bucură-te, că eşti pururea slăvit de noi
Bucură-te, că Rhodosul îţi strigă ţie
Bucură-te, ajutător fii mie
Bucură-te, alunecare celor de pe apă
Bucură-te, nădejdea celor ce te aşteaptă
Bucură-te, chezăşia celor dorite
Bucură-te, lauda celor împlinite
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 8
Spre Mirele Cel Preafrumos dorind, ca să te găseşti laolaltă cu El, cu trupul tău tânăr, înfloritor, te-ai dat chinuitorilor, fericite Fanurie, şi lui Dumnezeu Celui ce binecuvântează luptele tale cele vitejeşti ai strigat: Aliluia!
Icos 8
Nimeni nu a cunoscut mai înainte nici numele tău, nici pe părinţii tăi, nici locul de unde ai venit şi nici timpul în care ai trăit. Dar dumnezeu te-a arătat, Fanurie slăvite, în biserica ta din Rhodos, căci nu a lăsat nerăsplătite nici pe pământ nevoinţele tale, punându-le ca pildă nouă celor ce strigăm ţie:
Bucură-te, că de păgâni la chinuri ai fost tras
Bucură-te, că de cărbuni aprinşi ai fost ars
Bucură-te, că roua cerului te-a răcorit
Bucură-te, că harul Duhului te-a umbrit
Bucură-te, că numai lui Hristos te-ai închinat
Bucură-te, că idolilor nu te-ai plecat
Bucură-te, pildă de viaţă creştinească
Bucură-te, chip de viaţă îngerească
Bucură-te, că împarţi harul celor ce te slăvesc
Bucură-te, că dai dar celor ce te iubesc
Bucură-te, al vieţii noastre îndreptător
Bucură-te, al celor oropsiţi folositor
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 9
Tiranul s-a ruşinat când te-a văzut pe tine, mucenice, din ce în ce mai viteaz în primejdie şi în chinuri, că nu ai încetat a defăima necredinţa lui plină de răutate, Fanurie slăvite, ci având sufletul şi tot dorul tău către Dumnezeu, şi gândind la chinurile pe care Fiul Său le-a răbdat pe cruce, ai strigat: Aliluia!
Icos 9
Pe cei trei diaconi din insula Creta (care se duseseră să se hirotonească preoţi la Firig, şi întorcându-se de acolo au căzut în mâinile tâlharilor şi au fost vânduţi ca robi tâlharilor şi au fost vânduţi ca robi agarenilor), la rugăciunea lor i-ai slobozit în chip minunat din robie, pentru aceasta strigăm ţie:
Bucură-te, că pe tiran l-ai înspăimântat
Bucură-te, că fiarelor mâncare ai fost dat
Bucură-te, că ai fost numit noul Daniel al darului
Bucură-te, comoară nouă a harului
Bucură-te, defăimarea necredincioşilor
Bucură-te, lauda credincioşilor
Bucură-te, cununa dreptăţii celei sfinte
Bucură-te, slobozirea celor fără de minte
Bucură-te, văpaie aprinsă a dorului
Bucură-te, mucenice plăcut al Domnului
Bucură-te, al pământului luminos astru
Bucură-te, mir de tainic alabastru
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 10
Nu ai adus jertfă pe altarul idolilor şi pentru că nici nu ţi-ai închinat genunchii tăi, fericite, statuilor, ci pe Hristos propovăduindu-L şi neîncetate laude ca unui Dumnezeu aducându-I, ca şi cum te-ai fi găsit în desfătările Cerului, iar nu sub chinurile nemiloase ale tiranului, ai strigat: Aliluia!
Icos 10
Miluieşte-ne pe noi, mucenice slăvite, cu rugăciunile tale cele fierbinţi către Dumnezeu ca şi pe cei trei preoţi robiţi, auzi-ne degrabă când Te chemăm pe tine şi ne slobozeşte din toată nevoia şi necazul, dăruieşte-ne putere ca să răbdăm toate în duh de evlavie creştinească, şi biruind cursele vrăjmaşului, să-ţi strigăm acestea:
Bucură-te, cel ce pe tirani i-ai biruit
Bucură-te, că de piatră mare ai fost strivit
Bucură-te, ciorchine desăvârşit al credinţei
Bucură-te, vinul cel sfânt al nevinovăţiei
Bucură-te, bucuria cetelor îngereşti
Bucură-te, spaima adunării păgâneşti
Bucură-te, că prin tine treimea S-a slăvit
Bucură-te, că Crucea ai propovădui
Bucură-te, năstrapă de daruri încărcată
Bucură-te, scară de milă luminată
Bucură-te, că eşti alături de cei din nevoi
Bucură-te, că pururea ne auzi pe noi
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 11
Mărgăritarul cel de mult preţ al lui Dumnezeu ascuns în ţărână, străluceşte acum în Rhodos ca o comoară de mult preţ care îmbogăţeşte, desfătează, luminează şi înveseleşte pe toţi cei care vin la el cu credinţă şi cu dragoste, şi care împreună cu el, Purtătorului de grijă al tuturor şi Dumnezeului nostru strigă: Aliluia!
Icos 11
Strălucit-a astăzi sărbătoarea plină de veselie şi praznic luminat al lui Fanurie celui mult pătimitor, că Dumnezeu l-a învrednicit de cununa cerească a celor bineplăcuţi Lui şi l-a aşezat laolaltă cu îngerii, pentru aceasta lăudând pe Domnul Care minunată a făcut voa Sa întru Sfinţii Săi, lui Fanurie să-i strigăm:
Bucură-te, că în faţa idolilor n-ai stat
Bucură-te, că minciuna ai defăimat
Bucură-te, că ai ars cu cărbuni aprinşi
Bucură-te, că credinţa în idoli ai stins
Bucură-te, că demonii te-au văzut şi au plâns
Bucură-te, că îngerii în juru-ţi s-au strâns
Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat
Bucură-te, al Bisericii viteaz bărbat
Bucură-te, a credinţei pecete curată
Bucură-te, a noastră pildă luminată
Bucură-te, al lui Hristos nebiruit
Bucură-te, al nostru mucenic preaslăvit
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 12
Pe cei ce sărută icoana ta sfântă cu credinţă, mucenice, şi laudă virtutea ta cea sfântă, Fanurie preaslăvite, cu rugăciunile tale arată-i moştenitori ai Împărăţiei celei cereşti şi veşnice, şi părtaşi ai slavei celei de sus, ca împreună cu tine să-I strigăm lui Dumnezeu celui în Treime lăudat: Aliluia!
Icos 12
Minuni străine şi mai preusu de înţelegere a făcut dumnezeu întru Sfinţii Săi, împreună cu care, în timpul din urmă a arătat ca pe un alt soare, strălucind cu minunile pe minunatul Fanurie, lauda Rhodosului şi a Bisericii, căruia şi noi aprinşi de dragoste şi râvnă să-i strigăm din suflet:
Bucură-te, că în cuptor de foc te-au aruncat
Bucură-te, că şi acolo te-ai bucurat
Bucură-te, că te-ai rugat pentru chinuitori
Bucură-te, că pentru toţi eşti mijlocitor
Bucură-te, nu înceta a ruga pe Hristos
Bucură-te, al credincioşilor scump prinos
Bucură-te, că ai umilit pe cei ce s-au trufit
Bucură-te, că ai înălţat pe cel smerit
Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos
Bucură-te, tăria cerului evlavios
Bucură-te, miluitorul credincioşilor
Bucură-te, cercetătorul păcătoşilor
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, mare făcătorule de minuni!
Condac 13 (de 3 ori)
O, preaminunate Sfinte Mare Mucenice Fanurie, cu lacrimi fierbinţi alergând la a ta ocrotire, ne rugăm ţie: izbăveşte-ne cu rugăciunile tale cele bune, plăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia şi suferinţa şi învredniceşte-ne ca şi în viaţa de veci să fim părtaşi veşnicei Împărăţii şi împreună cu tine cântare să-I aducem lui Dumnezeu:Aliluia!

Apoi se zic Icosul 1 şi Condacul 1

şi această rugăciune

Acatistul audio

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails