marți, 23 martie 2010

Acatistul Sfintei Cuvioase Muceniţe Tomaida

14 aprilie


Rugăciunile începătoare

Troparul


Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tomaida, strigă cu mare Glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te mă chinuiesc şi împreună mă ras-tignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru Rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuieşte sufletele noastre. Amin.


Condacul 1


Multe flori a odrăslit Dreapta Credinţă şi toate de Taină, dar ca Tomaida, nevasta cea întocmai cu monahiile, apărătoarea cea prea tânără a fecioriei, păstrătoarea de Aur curăţit a întregii înţelepciuni, Pomul sub care ne răcorim cei aprinşi de arşiţa desfrânării, Baia în care sângele Muceniţei ne spală pe toţi înainte de a merge la Nunta Mielului, nu poţi afla. Pentru aceea să şi cântăm plini de nădejde şi Iubire dumnezeiască: Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Icosul 1


Egiptul, ţara pedepsiţilor dar şi a celor izbăviţi din gheara satanei, pus-tiul cel roditor de Viaţă Sfântă, a crescut în Alexandria Trupul tău de Taină, Hotar şi Piatră de poticnire pentru tot necredinciosul şi groapă fără de fund spre pierzarea duhurilor desfrânării:


Bucură-te, copilă a unor Drept Credincioşi Creştini alexandrini;


Bucură-te, Ascunzătoare a Chipului de Mucenicie;


Bucură-te, Polată a minţilor îndumnezeite;


Bucură-te, Floare din care ne vom Hrăni tainic noi, Albinele următoare lui Hristos;


Bucură-te, că inima ta a rămas Biserică neprihănită a Chipului Mântuitorului;


Bucură-te, că însoţindu-te cu bărbat, în chip de neînţeles ai rămas neatinsă de stricăciunea patimii desfrânării;


Bucură-te, Lumină din Lumina Hristos;


Bucură-te, Strălucire fără de umbră sau schimbare;


Bucură-te, Candelă plină de Untdelemnul Poruncilor lui Dumnezeu;


Bucură-te, Corăbioară în care aflăm salvare cei înecaţi în oceanul păcatelor;


Bucură-te, Tămăduitoarea celor pe care lepra desfrânării i-a lăsat fără de Chipul cel adevărat;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 2-lea


Cine este această Faptură de Taină, nevasta feciorelnică, încinsă cu adevărul, îmbrăcată fiind cu platoşa dreptăţii, propovăduitoarea Evanghe-liei păcii în chiar faţa hâdă a morţii, cu pavăza Credinţei acoperită, având coiful mântuirii pe cap şi cu Sabia Duhului zdrobind veşnic stăpânirea Celui-Rău, pentru care Cetele îngereşti împreună cu ale Sfinţilor cântă Sfintei Treimi: Aliluia!


Icosul al 2-lea


Cuget feciorelnic neîntinat, suflet de înger, Inimă arvunită Poruncilor dumnezeieşti, în trup de femeie te-ai păstrat, Tomaida, pentru a fi nouă, celor bântuiţi de negurile desfrânării, Călăuză spre ispăşire şi Cale de Mântuire:


Bucură-te, că ai cunoscut Taina Cununiei;


Bucură-te, că soţului şi stăpânului tău după trup i-ai fost credincioasă până la moarte;


Bucură-te, că ai înţeles pe deplin menirea Femeii Creştine;


Bucură-te, că toate cele lumeşti, ca monahiilor, îţi păreau străine;


Bucură-te, că ochii tăi lăuntrici au fost feriţi de apele înşelătoare ale plăcerilor trupeşti;


Bucură-te, că spurcăciunile poftelor diavoleşti cu puritatea copilărească le pierdeai;


Bucură-te, că toate provocările desfrânatului tău socru în nimic le-ai prefăcut;


Bucură-te, că pentru tine şi în tine nu a încaput decât Lumina Hristos;


Bucură-te, cea care nu ţi-ai întinat Sfântul Botez;


Bucură-te, apărătoarea Familiilor Creştine şi a celor doritori de curăţie;


Bucură-te, Stea călăuzitoare spre Rai;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 3-lea


A pândit şarpele pierzării omeneşti şi sufletul tău, dar fructul oprit în-tins şi ţie spre mâncare i-a fost pieirea, căci ai urmat Domnului tău Hristos pe Cruce şi în moarte, biruind astfel moartea spre Cântarea cea veşnică: Aliluia!


Icosul al 3-lea


Doar cel învechit în blestemăţii şi rele nu intră pe Uşa Hristos, ci trece furiş peste hotarele stabilite de Domnul ca apărare a Vieţii Creştineşti, dar te-a aflat pe tine ca pe o Oaste întreagă de pază Ascultării, Curăţiei, Iubirii neîntinate - Căii, Adevărului şi Vieţii - celei dorite de toţi cei cu mintea întreagă:


Bucură-te, cea asemeni marilor Bărbaţi ai Sfintei Treimi;


Bucură-te, gingăşie mai tare decât toate săbiile lumii;


Bucură-te, trup de carne în care, neştiut şi neînţeles pentru mulţi, nu s-a strecurat putrejunea păcatelor;


Bucură-te, Ţară în care îşi află scăparea cei urmăriţi de patimile trupeşti;


Bucură-te, că despicându-ţi-se trupul de spurcatul tău socru, s-a deschis nouă Ţara făgăduinţei nepătimirii;


Bucură-te, că rănile tale de moarte ne aduc nouă, celor morţi după plăceri trupeşti, vindecarea de dracul desfrânării;


Bucură-te, că nu te-ai temut de groaznica moarte prin sabie;


Bucură-te, că de Domnul şi de înţelepciunea Judecăţilor Lui ţi-a fost frică;


Bucură-te, că cele 7 păcate de moarte cu rănile de moarte, făcute ţie, le-ai prăvălit în iad;


Bucură-te, Iubire ce ai biruit Patima;


Bucură-te, Tinereţe fără urâciuni şi Viaţă fără de moarte;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 4-lea


Cugetare de egumenă hotarâtă în fapte vitejeşti asemenea Oştilor înge-reşti, Veghe neadormită, pustnicească abţinere de la dulcegăriile vieţii, blândeţe şi bunătate de Sfântă Măicuţă, tu, copilă de 15 ani, Tomaida, în Inimă ai păstrat şi păzit, pentru care veşnic vei auzi şi vei cânta în cer şi pe pământ: Aliluia!


Icosul al 4-lea


Însuşi Hristos văzându-ţi vitejia, înţelepciunea şi hotărârea te-a ales să-I urmezi printre spinii înfricoşători ai chinurilor, ca biruitoare ieşind din încercările de moarte, să ne poţi tămădui şi pe noi:


Bucură-te, cea aleasă dintre femei drept Mireasă;


Bucură-te, asemenea Mărgăritarului din ţarină;


Bucură-te, nevastă nestricată de împreunare;


Bucură-te, că Însuşi Hristos te-a cumpărat;


Bucură-te, că ai fost mai tare decât orice diamant;


Bucură-te, că Domnul a văzut în tine pe cea cautată să pecetluiască închisorile desfrâului;


Bucură-te, Vistierie a Tainelor Sale;


Bucură-te, că a lui Hristos Bărbaţie ai dobândit;


Bucură-te, că de bunătate şi blândeţe nu te-ai despărţit;


Bucură-te, Foc care arzi patimile şi poftele diavoleşti;


Bucură-te, că şi de viaţa cea trecătoare te-ai lepădat pentru Viaţa cea Veşnică;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 5-lea


Neîncetat spurcăciunea doreşte pierderea noastră, dar Harul dobândit de Creştini prin Sfintele Taine are şi Putere şi înţelepciune ce biruiesc fi-rea noastră păcătoasă, trecându-ne în chip neştiut Hotarul de spaimă îna-poi la Rai, desăvârşit cântând: Aliluia!


Icosul al 5-lea


Cât de mult ţi-ai iubit bărbatul binecuvântat ţie de Dumnezeu, întru slava şi Slujirea Stăpânului ceresc, dacă ai fost gata să aperi Taina Cunu-niei şi a Desăvârşitei Iubiri din Sfintele Taine, cu chiar viaţa ta de copilă:


Bucură-te, asemenea tuturor Mucenitelor;


Bucură-te, pildă buna pentru toate femeile căsătorite;


Bucură-te, Stea călăuzitoare şi tuturor fecioarelor;


Bucură-te, că spaima de moarte nu te-a întunecat;


Bucură-te, că moartea o ai ruşinat;


Bucură-te, Drum Nou săpat în carne şi sânge;


Bucură-te, că Puterea Duhului ai dovedit;


Bucură-te, fiică a Evei spălată de păcate;


Bucură-te, Raiule recâştigat;


Bucură-te, Noule Ierusalim Creştinesc


Bucură-te, Dar făcut Altar Sfintei Treimi;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 6-lea


A fi Monah înseamnă a-L Iubi pe Hristos pe Cruce, a fi Monah inseam-nă a Iubi desăvârşit şi curat, a fi Monah lepădarea de toate ale lumii plă-ceri şi bucurii cere, a fi Monah presupune Ascultarea cea peste fire a Poruncilor ce ucid trupul păcatului în care omul a căzut. A fi Monahie în cuget ai ales şi tu, Sfântă Muceniţă Tomaida, şi de aceea vei cânta nesfârşit şi fără prihană dumnezeiescul: Aliluia!


Icosul al 6-lea


Cuviosul Părinte Daniil Schiteanul a înţeles întreaga ta înţelepciune ce te-a făcut să alegi moartea cea Roditoare de Viaţă şi astfel, nefiind Mona-hie cu rânduiala, Monahie te-ai arătat în cuget şi cu fapta cea buna:


Bucură-te, că ai împreunat însoţirea cu Curăţia;


Bucură-te, nevastă trecută în rândul fecioarelor;


Bucură-te, că ivirea morţii năpraznice nu te-a făcut să-L uiţi pe Hristos;


Bucură-te, că în două ai suferit a te tăia desfrânatul, pentru a-i putea uni cu Hristos pe toţi cei despicati de desfrânare;


Bucură-te, cea numită Cuvioasă chiar de către Cuvioşii Sfintei Mănăstiri Octodecat;


Bucură-te, Chemarea de Taină a Cuvioşiei;


Bucură-te, Mintea cu Lumină Cerească;


Bucură-te, Inimă cu Duhul Dumnezeiesc;


Bucură-te, Priceperea peste rânduielile lumii;


Bucură-te, înţelegerea ce copleşeşte firea;


Bucură-te, întocmai cu Maria Egipteanca, Sf. Ioan Valahul, Moise Ungurul sau Xenia cea înţeleaptă;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 7-lea


Te cinştim după cuviinţă cu lacrimi şi bucurie, dar înţelegerea vieţii tale ne este peste putinţă. Căci frământarea aşternutului pierde strălucirea întregii înţelepciuni, dar tu ai unit cele contrare prin Adumbrirea Harului şi Mirul sângelui tău, arătând lumii că cine în Hristos se îmbracă, poate ajunge să împace sfâşierile prăbuşirii din Rai: Aliluia!


Icosul al 7-lea


Fecioară în naştere doar Maica lui Dumnezeu s-a păstrat, iar tu ai ur-mat-o în cuget, neprihanită rămânând prin înţelegerea de Taină a rostului Vieţii Creştineşti:


Bucură-te, Chipul de Rai al Evei;


Bucură-te, Chip al Cuvioşiei;


Bucură-te, Chip al Redobândirii femeii adultere;


Bucură-te, Chip al tuturor desfrânaţilor pocăiţi;


Bucură-te, că toţi împătimiţii chemându-te, se tămăduiesc;


Bucură-te, a Pământului prefacere Cerească;


Bucură-te, Jertfă de sânge a Coastei lui Adam;


Bucură-te, Unire a celor de jos cu Cele de Sus;


Bucură-te, cea slabă din fire, Dobândire a celor Puternice-Veşnice prin alegere;


Bucură-te, Adăpost al familiilor încercate de patimi;


Bucură-te, Unirea Bărbatului cu Femeia în desăvârşită Curăţie;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 8-lea


A făcut Sfânta Treime Om după Chipul şi Asemănarea Sa, dar neascul-tarea şi duhul desfrânării l-a scos pe acesta din Rai, iar prin Întruparea şi Răstignirea Cuvântului lui Dumnezeu, făptura de lut şi carne a dobândit iarăşi Duhul Sfânt şi putinţa de a încăpea întreagă şi curată în slava Tatălui-Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea


Aşa cum raza soarelui nu-şi modifică cu nimic natura, trecând prin foc şi prin apă, aşa şi tu, Mireasă a lui Dumnezeu ai rămas cu cugetul, femeie fiind cu trupul, o, minunile Tale, Hristoase, o, bunătatea Ta, o, Iubirea Ta de oameni cea neînţeleasă decât de întreaga înţelepciune Creştinească:


Bucură-te, Muceniţă, că toate ţi-au fost îngăduite, dar nu ai fost stăpânită decât de Iubirea lui Hristos;


Bucură-te, că trupul nu pentru desfrânare l-ai păstrat, ci prin sabie şi suferinţă, Curat lui Hristos i l-ai dat;


Bucură-te, că Un Trup ai fost cu soţul tău doar pentru a fi, o Taina a lui Dumnezeu, un Mădular în Trupul lui Hristos;


Bucură-te, Templu al Duhului Sfânt chiar şi în Unire cu cel de jos;


Bucură-te, că stăpânul cel mic, nu te-a despărţit nicidecum de Adevăratul şi unicul Domn, Iisus Hristos;


Bucură-te, soţie despărţită vremelnic de bărbatul tău doar prin sabie şi moarte;


Bucură-te, că prin Credinţă, Curăţie şi Jertfă te-ai făcut Tămăduitoarea tuturor desfrânaţilor;


Bucură-te, Apărătoarea Familiei Creştine;


Bucură-te, Focul pierzător al duhurilor desfrânării;


Bucură-te, Ocolul cel Sfânt al Bărbaţilor şi femeilor Botezate întru Domnul;


Bucură-te, că aperi de toată spurcăciunea pe toţi cei ce te cheamă întru Hristos;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomalda, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 9-lea


Cumplită este Mânia lui Dumnezeu împotriva celor ce se încăpăţânea-ză în desfrânare, uitând de Pedepsele cu care au fost pârjoliţi de moarte şi daţi satanei toţi iubitorii de patimi în trup, pentru care cu smerită frică cântăm Celui Puternic: Aliluia!


Icosul al 9-lea


Hristos ţi-a fost Chipul şi nu Eva, şi El te-a făcut precum marea în furtună, picătura tocând stanca, iar tu cu sângele tău mucenicesc fărâmi tăriile desfrânării:


Bucură-te, Sânge curat, vărsat pentru tămăduirea noastră;


Bucură-te, Tămăduitoarea, dar şi Judecătoarea celor ce au schimbat Harul lui Dumnezeu în desfrânare;


Bucură-te, Mângâietoarea celor smeriţi şi dornici de Iertări;


Bucură-te, cumplită Sabie împotriva celor ce visând, pângăresc trupul, leapădă Stăpânirea şi hulesc Măririle Cereşti;


Bucură-te, Străpungătoarea celor ce umblă în calea lui Cain;


Bucură-te, Foc ce arzi pe sodomiţi şi gomoreni;


Bucură-te, că incremeneşti în întunericul cel veşnic pe onanişti şi pe toţi desfrânatii;


Bucură-te, că pe toţi aceştia îi poţi întoarce, cu Harul dat ţie de Domnul nostru Iisus Hristos la Viaţă, dacă se pocăiesc;


Bucură-te, Baia Prea Sfintei noastre Credinţe;


Bucură-te, Ochiul cel Bun al orbiţilor de patimi;


Bucură-te, Cale de Mântuire a tuturor rătăciţilor care doresc întru Hristos Tămăduire;


Bucură-te, Mâna prin care ne Sprijinim de Crucea Mântuitorului;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 10-lea


Munţii Virtuţilor omeneşti sunt acoperiţi cu Slava lui Dumnezeu, iar piscul cel mai înalt are Cetate de nedoborât Dragostea, căci Domnul este Iubire şi din Iubirea-I S-a răstignit pentru noi şi pentru a împlini desăvâr-şit Dorinţa Dumnezeului-Tată: Aliluia!


Icosul al 10-lea


Revărsare de Daruri fără de sfârşit dă Domnul celor ce-L urmează, pes-te toate fiind însă Darul Iubirii de Dumnezeu şi al Iubirii aproapelui, de care te-ai făcut Vistierie prea bogată:


Bucură-te, Tomaida – Iubirea cea îndelung răbdatoare;


Bucură-te, Tomaida – Iubire ce nu te porţi cu necuviinţă;


Bucură-te, Tomaida – Iubire ce nu te aprinzi cu îndreptăţirea de sine;


Bucură-te, Tomaida – Iubire ce împlineşti dorinţele noastre cele bune;


Bucură-te, Tomaida – Topitoarea trufiei şi a iubirii de sine;


Bucură-te, Tomaida, Chivot al Adevărului;


Bucură-te, Tomaida, Legatura Desăvârşirii;


Bucură-te, Tomaida, Primitoarea Moştenirii lui Hristos;


Bucură-te, că Iudita a ucis pe Olofren desfrânatul, dar a murit;


Bucură-te, că tu, Tomaido, te-ai lăsat ucisă de cel desfrânat şi traieşti veşnic;


Bucură-te, că ne eşti şi nouă, împătimiţilor, Apărătoare de Taină;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 11-lea


Greu de înţeles, dar şi mai greu de trăit de noi, păcătoşii, Poruncile Domnului ce aduc Darurile Smereniei şi ale Desăvârşirii în Duh, pe care tu însă le-ai împlinit cu prisosinţă de la Sfântul Botez, neîncetând să aduci Trisfânta Cântare: Aliluia!


Icosul al 11-lea


Moartea ta a fost trambiţată de îngeri şi a Luminat beznele vieţii noas-tre ca un Fulger, astfel Văzătorii cu Duhul au fost inştiinţaţi de Naşterea Tămăduitoarei de desfrânare, înţeleaptă Tomaida:


Bucură-te, nevastă cu Chip îngeresc dăruită, prin acoperirea cu Haina cea grea a Muceniciei;


Bucură-te, mireancă socotită de Sfinţii Părinţi asemenea lor;


Bucură-te, că încă şi în Mănăstire de Călugări ai fost dusă;


Bucură-te, cea care împreună cu Egumena noastră, Prea Curata Maică a lui Dumnezeu, păzeşti Sfintele Mănăstiri de duhul îndreptăţirii de sine;


Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte imediat au Lucrat;


Bucură-te, că Sfintele Tale Moaşte l-au vindecat de desfrânare pe cel ce ţi-a cerut ajutorul;


Bucură-te, Minune pe care n-o înţelegem, dar la care ne Rugăm;


Bucură-te, că picăturile sângelui tău umplu de viaţă deşertul păcatelor noastre;


Bucură-te, că te-ai făcut Maică tuturor părăsiţilor de Virtuţi;


Bucură-te, că Domnul IISUS, Mirele pentru care te-ai lăsat tăiată în bucăţi, te-a întregit nouă;


Bucură-te, că trupul tău tăiat taie dorinţele blestemate;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 12-lea


Fără de voi, Sfinţilor ai Sfintei Treimi, la Comoara Vieţii Veşnice nu am ajunge niciodată, căci rătăcim în hăţisurile păcatelor noastre mai întinse decât toate oceanele şi mările lumii, găuri negre fără de hotare, din care numai voi, prin nevoinţe şi moarte ne ridicaţi, ca împreună să cântăm: Aliluia!


Icosul al 12-lea


Văzând Domnul nepuţinţele noastre în a ne apara de dulceţile fructului oprit şi slaba noastră voinţă, a trimis pe copila-nevastă cu suflet de mona-hie să ne ocrotească şi cărare făcându-se prin ea, nouă cărare spre Mântu-ire ne este:


Bucură-te, Taina Chipului de Sfinţenie al Făpturii;


Bucură-te, Taina Chipului Nevinovat şi Curat;


Bucură-te, Fiica Lumii şi Dar al Fiului Tatălui Ceresc;


Bucură-te, Virtute a celor iubitori de Dumnezeu;


Bucură-te, Vitejie ce întreci pe toţi războinicii satanei;


Bucură-te, Tărie a Cerului în Pământ;


Bucură-te, Copilă-Nevastă-Monahie, Maica neputincioşilor;


Bucură-te, Lucrare Sfântă peste răutatea lumii;


Bucură-te, Lucrare Sfântă peste vicleniile demonice;


Bucură-te, Smerenie cu Slavă de Taină;


Bucură-te, Milostivă, a săracilor în virtuţi sprijinitoare şi tămăduitoare;


Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!


Condacul al 13-lea


O, Sfântă Taina a Iubirii lui Dumnezeu pentru Chipul Său de ţărână, Lucrare prin care Hristos se răstigneşte în fiecare dintre Sfinţii Lui, înviin-du-i şi Lucrători în ogorul cel răsădit cu lacrimi punându-i, Sfântă Cuvioasă şi Muceniţă Tomaida, caută, caută degrabă la rătăcirea minţii mele şi-mi dă mie Voinţa ta cea Sfântă, ca împotrivindu-mă cu totul vrăjmaşului, focul pârjolitor al patimilor mele trupeşti să-l sting cu curgerea sângelui tău neprihănit, în care rebotezându-mă eu, cel căzut din cele Sfinte, să redevin Chip al Tatălui Ceresc, Fiu întors la cele dintâi şi ţie recunoscător, ca împreună cu toţi să-I cânt Sfintei Treimi: Aliluia! ( de 3 ori )

Apoi iarăşi se zic Icosul 1 şi Condacul 1

şi aceaste rugăciuni

şi se face Otpustul

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails