sâmbătă, 13 martie 2010

Acatistul Sfântului Cuvios Alexie - omul lui Dumnezeu

17 martieRugăciunile începătoare

Condacul 1


Prea cuviosului şi mult nevoitorului, al lui Hristos, Alexie, acum din suflet să-i aducem prinos de laude şi cu dorire să-i strigăm:

Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Icosul 1


Îngerii din cer s-au mirat văzând nevoinţele tale şi răbdarea cea mare şi, primind duhul tău în lăcaşurile cele preaînalte, de bucurie s-au umplut, îndemnându-ne şi pre noi a zice ţie:


Bucură-te, că părinţii i-ai părăsit pentru Hristos;


Bucură-te, că El te-a încununat frumos;


Bucură-te, că părinţilor tăi te-ai dăruit prin rugăciune;


Bucură-te, că ei mult s-au bucurat de tine;


Bucură-te, că mare mulţumită au dat lui Dumnezeu;


Bucură-te, că Domnul a primit rugăciunea lor;


Bucură-te, că toată cetatea s-a bucurat de naşterea ta;


Bucură-te, că părinţii tăi mult s-au mângâiat;


Bucură-te, că pentru aceasta pe Hristos au lăudt;


Bucură-te, că eşti rodul rugăciunii;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 2-lea


Văzând părinţii tăi frumuseţea ta cea sufletească şi trupească, s-au gândit a te împreuna cu nunta cea după legea firii, însă tu, arzând cu sufletul către Hristos, ai zis: Aliluia!


Icosul al 2-lea


Logodindu-te după dorul părinţilor tăi, ai intrat în cămară, însă, fiind tu cu dragostea mai fierbinte către Dumnezeu, ai dat miresei tale brâul şi inelul şi ieşind pe ascuns din cămară ai purces la călătorie, rugându-te neîncetat; iar noi zicem ţie:


Bucură-te, că Domnul ţi-a fost călăuză în cale;


Bucură-te, că spre Laodiceea ai călătorit;


Bucură-te, că pe Domnul cel dorit ai aflat;


Bucură-te, că de toată viaţa lumească te-ai înstrăinat;


Bucură-te, că chipul Mântuitorului ai căutăt;


Bucură-te, că pe El în cetatea Mesopotamiei L-ai aflat;


Bucură-te, că acel chip mult te-a mângâiat;


Bucură-te, că toată averea ta la săraci o ai dat;


Bucură-te, că pentru aceasta plată de la Dumnezeu ai luat;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 3-lea


Începând tu a vieţui în Biserica Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, totdeauna postind şi hrana ta împărţind-o la săraci, lumea s-a mirat de răbdarea ta zicând: Aliluia!


Icosul al 3-lea


Locuind tu în cetatea Edesei şi tot poporul, privindu-te ca pe un înger, a început a te lauda zicând:


Bucură-te, că în Edesa ai petrecut 17 ani în post şi rugăciuni;

Bucură-te, că în Biserica Maicii Domnului ai vieţuit îngereşte;


Bucură-te, că viaţa ta cea bună pe toţi i-a minunat;


Bucură-te, că de cinstea lor pe ascuns te-ai depărtat;


Bucură-te, că, fugind, în Cilicia ai călătorit;


Bucură-te, că mâna lui Dumnezeu spre Roma te-a îndreptat;


Bucură-te, că ieşind din corabie în grija lui Dumnezeu te-ai dat;


Bucură-te, că în casa părintească neştiut de nimeni ai intrat;


Bucură-te, că de aceasta inima ta s-a mângâiat;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 4-lea


Întorcându-se tatăl tău de la curtea împărătească înconjurat de multe slugi şi văzându-l tu pe el în aşa mărire, şi el, necunoscându-te pe tine, te-a miluit ca pe un sărac, iar tu, Cuvioase, ai mulţumit lui Dumnezeu din toată inima cântând: Aliluia!


Icosul al 4-lea


Începând, cuvioase, a locui în mica colibă în faţa Palatului părintesc, neştiind nimeni cine eşti, adesea te rugai pentru cetate şi popor, dar noi mirându-ne de răbdarea ta zicem:


Bucură-te, că acea căsuţă mică ţi-a fost lăcaş ceresc;


Bucură-te, că slugile tale te-au batjocorit;


Bucură-te, că fiind în atâtea rele nu ai cârtit;


Bucură-te, că pentru toate lui Dumnezeu ai mulţumit;


Bucură-te, că auzind plângerea miresei tale nu ai mâhnit-o;


Bucură-te, că auzind jalea lor nu te-ai milostivit;


Bucură-te, că de răbdarea ta mulţi s-au folosit:


Bucură-te, că lor harul lui Dumnezeu le-ai hărăzit;


Bucură-te, că pentru aceasta raiul ai moştenit;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 5-lea


Văzând diavolul pornirea ta spre fapta bună, îndemna pe slugi să te batjocorească, să te lovească cu palma peste obraz şi lături să toarne peste tine, dar tu, viteazule nevoitor, te într-armai asupra lui cu rugăciunea, cântând lui Dumnezeu, celui ce te întărea: Aliluia!


Icosul al 5-lea


Mireasa ta cea de Dumnezeu înţelepţită, neştiind unde te găseşti şi nevrând a se desparti de soacra sa, ci ca o altă Rut, închizându-se în cămară, adesea plângea, iar tu, auzind acestea prin fereastră, răbdai făcând rugăciuni, pentru care minunându-ne strigăm:


Bucură-te, diamantul răbdării;


Bucură-te, turn neclintit de ispite;


Bucură-te, răbdătorule de chinuri;


Bucură-te, ostaşule nebiruit;


Bucură-te, piatră nesfărâmată de lacrimile părinteşti;


Bucură-te, comoară nejefuită de bântuielile diavoleşti;


Bucură-te, aur lămurit prin răbdare;


Bucură-te, că te-ai făcut nouă scăpare;


Bucură-te, că prin tine mulţi ne folosim;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 6-lea


Fiind tu fiu şi moştenitor al casei părinteşti, primit-ai hrană din mâna slugilor tale, iar tu la alţi săraci împărţind-o te-ai hrănit cu pâine şi cu apă cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea


Când a voit Dumnezeu să te ia din cele trecătoare, ţi-a descoperit ziua mutării tale şi tu, fiind vesel de aceasta, ai cerut hârtie spre a-ţi scrie viaţa, iar noi strigăm ţie:


Bucură-te, că mult te-ai nevoit;


Bucură-te, că pe vrăjmaşul l-ai biruit;


Bucură-te, că a ta viaţă tuturor ne-a folosit;


Bucură-te, că cele de aici pe toate de nimic le-ai socotit;


Bucură-te, că cele cereşti ai dobândit;


Bucură-te, că timp de 17 ani nimeni nu te-a cunoscut;


Bucură-te, că toată viaţa în chinuri o ai petrecut;


Bucură-te, că la înălţimea raiului ai ajuns;


Bucură-te, rugătorule neobosit;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 7-lea


Apropiindu-se fericitul tău sfârşit şi scriindu-ţi toată viaţa ta, ai adăugat şi aceasta, ca să te ierte părinţii tăi pentru necazurile ce le-ai pricinuit cu lipsa ta, ţinând hârtia în dreapta ta, ai adormit cântând: Aliluia!


Icosul al 7-lea


Papa Inocenţiu, slujind în Biserica Sfinţilor Apostoli, a auzit glas din cer zicând, în auzul tuturor, cum că tu ai adormit în Domnul şi, neştiind unde să te găsească spre rugăciune, s-a întors, zicând:


Bucură-te, omul lui Dumnezeu;


Bucură-te, prietenul Lui cel mare şi curat;


Bucură-te, că din pruncie L-ai slujit;


Bucură-te, că pentru El pe toate le-ai dispreţuit;


Bucură-te, că a ta petrecere a fost minunată;


Bucură-te, că toţi ne-am spăimântat de aceasta;


Bucură-te, că eşti pildă de răbdare pentru noi;


Bucură-te, că ne-ai adus pe noi la multă mirare;


Bucură-te, că de aici ne-am pornit spre a ta căutare;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 8-lea


Împăratul Honoriu şi tot poporul, fiind strâns în biserică şi auzind Glasul cel Dumnezeiesc chemându-te de sus şi pe Papă îndemnându-l spre căutarea ta, de cutremur umplându-se, au căzut cu feţele la pământ strigând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea


A doua oară slujind, Papa cu mult popor a auzit iarăşi glas poruncitor zicându-i că în casa lui Eufimian este omul lui Dumnezeu şi spăimântându-se toţi nu înţelegeau, iar noi zicem ţie acestea:


Bucură-te, că Papa spre a ta căutare s-a pornit;


Bucură-te, că împăratul Honoriu la casa părintească a venit;


Bucură-te, că prin rugăciunea lor te-ai descoperit;


Bucură-te, că de aceasta toată cetatea s-a bucurat;


Bucură-te, că diavolul văzând aceasta s-a tulburat;


Bucură-te, că îngerii mult s-au veselit;


Bucură-te, că prin tine cetatea s-a mântuit;


Bucură-te, că apărător de cetate te-au numit;


Bucură-te, grabnicule ajutător;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 9-lea


Neştiind Eufimian că în casa lui locuieşti tu, comoara cea nepreţuită, a zis împăratului: "Viu este Dumnezeu, că eu nu ştiu pe nimeni (în casa mea) cu fapte bune" care să ştie

a cânta: Aliluia!


Icosul al 9-lea


Împăratul şi Papa s-au pornit să vină spre casa ta, împreună cu tot clerul, dar tatăl tău a ajuns mai înainte, gătindu-le loc, iar poporul, nerăbdător a te vedea, a început a striga:


Bucură-te, ajutorul nostru cel grabnic;


Bucură-te, întărirea cetăţii noastre;


Bucură-te, izbăvitorul nostru din necazuri;


Bucură-te, rugătorule prea fierbinte pentru sufletele noastre;


Bucură-te, solitor către Dumnezeu;


Bucură-te, preabunule părinte;


Bucură-te, alesule de Dumnezeu;


Bucură-te, vasul Lui cel curat;


Bucură-te, oglindă neîntinată;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 10-lea


Întru mâhnire fiind cei ce se adunaseră în casa tatălui tău şi neştiind unde să te găsească, iată sluga aceea care era rânduită spre îngrijirea ta a zis în auzul tuturor ca săracul din colibă a adormit, neştiind ei că tu eşti cel care ai cântat: Aliluia!


Icosul al 10-lea


Auzind tatăl tău că săracul a adormit, a venit în căscioara ta cea plină de Duhul Sfânt şi, văzându-te pe tine adormit şi ţinând în mână hârtia şi nevrând s-o dai lor, a zis cu umilinţă:


Bucură-te, comoară ascunsă;


Bucură-te, că ai fost stâlp de foc;


Bucură-te, că ne-am înfricoşat de viaţa ta;


Bucură-te, că părintele ceresc a primit răbdarea ta;


Bucură-te, că ai fost înger în trup;


Bucură-te, că diavolul s-a batjocorit;


Bucură-te, că prin tine multă lume s-a mântuit;


Bucură-te, că mulţi leproşi s-au curăţat;


Bucură-te, că noi de aceasta ne-am veselit;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 11-lea


Îngenunchind tot poporul la sfintele tale moaşte, cu multă smerenie şi multe rugăciuni înălţând către Dumnezeu, te-ai milostivit spre ei şi, dându-le hârtia cea scrisă, a înţeles dintr-însa că tu eşti omul lui Dumnezeu şi au strigat toţi: Aliluia!


Icosul al 11-lea


Gloată multă de popor văzând în curte maica şi mireasa ta, Sfinte Alexie, nu înţelegeau şi dându-şi seama că acel sărac eşti tu, fiul şi soţul cel pierdut, despletindu-şi părul capului cu jale au alergat la coliba ta, vrând cât mai curând a striga către tine:


Bucură-te, preaiubite;


Bucură-te, al mamei tale dorite;


Bucură-te, scumpule odor;


Bucură-te, al părinţilor tăi mângâietor;


Bucură-te, al miresei tale sfătuitor;


Bucură-te, al legii lui Dumnezeu păzitor;


Bucură-te, al slugilor tale de rău nepomenitor;


Bucură-te, al necazurilor primitor;


Bucură-te, al nostru mângâietor,


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 12-lea


Aglaida, scumpa ta mamă, neştiind ce să facă la aflarea ta, să se bucure sau să se mâhnească, a alergat cu jale să-şi vadă preaiubitul său fiu şi, dând în lături poporul, a strigat cu plângere: Aliluia!


Icosul al 12-lea


Scoţând cinstitele tale moaşte din coliba cea săracă, le-au pus în racla cea de mult preţ, dând cinstea cea cuviincioasă, ca unui mare nevoitor, şi privindu-ţi faţa ta cea îngerească au strigat către tine unele ca acestea:


Bucură-te, că te-ai nevoit bărbăteşte;


Bucură-te, că acum te veseleşti cu îngerii;


Bucură-te, că ai biruit pe diavolul;


Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul;


Bucură-te, că goneşti duhurile cele viclene;


Bucură-te, că ologii prin tine îşi au umblarea;


Bucură-te, că leproşii prin tine se curăţesc;


Bucură-te, că acum stai lângă Sfânta Treime;


Bucură-te, că acolo îl vezi pe Domnul Hristos cel dorit de tine;


Bucură-te, că pentru El ai luat fericit sfârşit;


Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie!


Condacul al 13-lea (de 3 ori)

O, Preabunule Părinte Alexie, cel ce ai lăsat casa părintească pentru Hristos, nu ne lăsa pe noi, cei cuprinşi de multe ispite, ci te roagă pentru noi şi ne împlineşte cererile către mântuire, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Apoi iarăşi se zic Icosul 1 şi Condacul 1

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails