vineri, 12 martie 2010

Acatistul Sfântului Simeon, Noul Teolog

12 martie
Rugăciunile începătoare


Condac 1


Lumină lumii şi mărturisitor al Luminii neînserate, păstor şi învăţător al Bisericii te-ai arătat, Sfinte Simeon. Prin suirea pe scara virtuţilor ai odrăslit rodul desăvârşitei iubiri de Hristos, din care izvorăşti vrednică cuvântare de Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Icos 1


Născut în Galateea, ai fost adus de tatăl tău la Constantinopol pentru studii şi urmai să intri în slujba împăratului. Dar tu, rănit de dragostea lui Hristos, din al Cărui cuvânt te hrăneai, smerindu-ţi inima, ai refuzat această cinste. Atunci ai pornit în căutarea unei călăuze nemincinoase, care să te nască în duh la cunoaşterea de Dumnezeu şi viaţa adevărată.


Bucură-te, scârbire de viaţa risipită în pofte şi închipuiri trecătoare


Bucură-te, dar şi lepădare a cugetelor pătimaşe


Bucură-te, inimă sprijinită în chip nevăzut de mâna dumnezeiască


Bucură-te, pogorâre prin smerenie în adâncurile milostivirii divine


Bucură-te, rod al rugăciunii şi citirilor evlavioase


Bucură-te, ieşire prin credinţă pe puntea peste prăpastia resemnării


Bucură-te, căutare de fiu risipitor a Părintelui duhovnicesc


Bucură-te, dorire de hrană nestricăcioasă şi înstrăinare de dorinţa cea rea


Bucură-te, plâns la picioarele Crucii


Bucură-te, neţărmurită încredere în Cuvântul lui Dumnezeu


Bucură-te, suflet mişcat de dumnezeiasca dragoste


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al neprihănitei Treimi !


Condac 2


Pescuit în chip minunat de Hristos, ai fost, Sfinte Simeon, dăruit de Sus cu un sfânt călăuzitor, Simeon Evlaviosul, călugăr al mănăstirii Studion. Atunci te-ai îmbrăcat în ascultare ca într-un veşmânt de har, cercetându-ţi adeseori părintele şi urmându-i cu râvnă sfaturile, pentru care neîncetat mulţumeai lui Dumnezeu: Aliluia!


Icos 2


Cufărul plin de nestemate al cuvintelor părintelui tău l-ai deschis prin evlavioasa lor urmare. căci ai dorit din suflet tămăduirea şi, împlinind cu atenţie îndemnurile conştiinţei, ai înmulţit rugăciunea, plânsul şi nevoinţele. Iar în privegheri ostenindu-te, ai fost curând învrednicit de vederea Luminii neapropiate şi auzirea cuvintelor Vieţii Veşnice, răpit nopţii acestei lumi întru bucuria cântării de Aliluia!


Bucură-te, lucrare de taină a inimii peste grijile slujirii de la palat


Bucură-te, neodihnită stare de închinare înaintea Domnului


Bucură-te, chemare cu tărie în ajutor a Maicii Domnului


Bucură-te, dezgropare a comorii duhovniceşti din adâncurile firii


Bucură-te, căutare prin nădejde a frumuseţii suprafireşti


Bucură-te, conştiinţă de sine adâncită de entuziasmul iubirii


Bucură-te, izvor de lacrimi ce stingi flacăra patimilor


Bucură-te, jertfire a nopţilor pe altarul Luminii neînserate


Bucură-te, spălare cu apa ritualului de taină


Bucură-te, floare a fericitei întristări, înrourată de har


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 3


Retrăgându-se harul şi slăbindu-ţi râvna, ai fost încercat de războiul gândurilor şi întunecarea conştiinţei vreme de mai mulţi ani. Aşa ai cunoscut neputinţa firii şi nevoia ei de ajutor dumnezeiesc. Iar neorânduiala simţurilor, alipite prin patimi de cele ale lumii, împreună cu faptele neascultării le-ai urât, şi ai fost smuls cu mână tare de Însuşi Hristos, înlăuntrul slavei Sale. De atunci nu te-ai mai despărţit, Sfinte Simeon, de îngereasca cântare: Aliluia!


Icos 3


Ales ai fost de Dumnezeu, şi mulţumită rugăciunilor părintelui tău ţi-ai luat crucea şi ai urmat lui Hristos pe calea desăvârşitei lepădări de lume. Aşa ai intrat ca începător la mânăstirea Studion şi ucenic al Sfântului Simeon Evlaviosul, întru pocăinţă şi ascultare. Pentru aceasta strigăm ţie :


Bucură-te, suflet smuls de bunul Samarinean din mâna tâlharilor nevăzuţi


Bucură-te, răsădire în inimă a fricii curate de Domnul


Bucură-te, omorâre a patimilor prin ascultare


Bucură-te, curăţire prin lacrimi şi înnoire a simţurilor


Bucură-te, mâini întinse cu umilinţă spre Dumnezeu


Bucură-te, stăpânire a limbii năvalnice


Bucură-te, mărturisire a gândurilor înaintea părintelui ca lui Hristos


Bucură-te, năvod al rugăciunii plin de cuvintele Vieţii


Bucură-te, amintire a morţii ce pricinuieşte smerenia


Bucură-te, lepădare a slavei deşarte pentru slava de Sus


Bucură-te, ieşire din iadul deznădejdii şi intrare în focul sfintelor nevoinţe


Bucură-te, lumină a iubirii netăiată de războiri

Bucură-te, martor prin conştiinţă al slavei dumnezeieşti


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 4


Prin legarea cu sfinţenie de cuvântul părintelui duhovnicesc, te-ai izbăvit din legăturile patimilor. Nici măcar sub pretextul respectării rânduielilor, nu ai vrut a-l părăsi pe cel ce te-a născut întru Hristos, pentru care ai suferit izgonire. Dar ai intrat în mânăstirea vecină, închinată Sfântului Mamas, şi ai rămas sub ascultarea lui Simeon Evlaviosul. Curând ai depus făgăduinţă şi ai fost hirotonit preot, iar după trei ani ai fost ales stareţ, căci viaţa ta strălucea de taina cântării îngereşti: Aliluia!


Icos 4


Fără să-ţi mai întorci paşii de pe calea cea strâmtă, te-ai nevoit, Părinte, prin patimile de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos şi de razele ei fiind străpuns, ai păzit-o de înşelarea nevăzuţilor vrăjmaşi şi potrivnicia oamenilor străini de înţelegerea duhovnicească. Pentru aceasta ai dobândit tămăduire sufletului şi har călăuzitor, iar noi îţi cântăm:


Bucură-te, plecăciune în adâncul fără hotar al Luminii


Bucură-te, părăsire fără de ură a celor trecătoare


Bucură-te, risipire a ceţii patimilor


Bucură-te, izgonire a închipuirii cunoştinţei mincinoase


Bucură-te, oprire a iscodirii şi făuririi gândurilor deşarte


Bucură-te, răbdare a suferinţelor curăţitoare


Bucură-te, inimă apărată de cercul virtuţilor


Bucură-te, minte urcată în cerul nepătimirii


Bucură-te, adunare a comorilor Duhului


Bucură-te, supunere a trupului curgător, voii Duhului


Bucură-te, pecetluire a cărţii cunoştinţei cu Lumina lui Hristos


Bucură-te, ascultare de fiu şi purtare de grijă de părinte


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 5


Îl căutai fără încetare pe Hristos şi Îi urmai prin fapte dumnezeieştile cuvinte, iar El îţi călăuzea în taină paşii, prin împărtăşiri şi retrageri repetate ale harului. Dar când ai deprins tăria neclintită a privirii spre Cele de Sus, Domnul Însuşi ţi-a vorbit ca unui prieten şi frate, iar tu ai strigat cu cutremur: Aliluia!


Icos 5


Ca un sărac plin de dragoste frăţească, care ai primit de la Hristos moneda de aur a harului, te-ai arătat apostol al iubirii Sale nebune pentru oameni. Căci ai descoperit milostivirea şi slava cu care îi învredniceşte pe cei ce Îl caută din toată inima. Pentru aceasta şi noi strigăm :


Bucură-te, pământ al inimii, luminat de Soarele dreptăţii


Bucură-te, prindere prin pocăinţă de veşmântul iubirii


Bucură-te, cunoaştere prin experienţă a minunilor lui Dumnezeu


Bucură-te, reînnoire a icoanei vieţii evanghelice


Bucură-te, conştiinţă clară a răspunderii duhovniceşti


Bucură-te, bucurie a împărtăşirii cu aproapele a milei de Sus


Bucură-te, silire a firii de a iubi dincolo de fire


Bucură-te, rod al morţii dătătoare de viaţă a lui Hristos


Bucură-te, pământ din care izvorăşte Viaţa veşnică


Bucură-te, îndestulare din potirul tainei


Bucură-te, părtaş al nunţii duhovniceşti


Bucură-te, alergare până la capătul puterilor după Hristos


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 6


Primind sărutarea iubirii, te-ai sălăşluit în cortul Luminii, de unde chemarea lui Hristos s-a făcut prin tine auzită tuturor. Căci cu limbă de foc adunai oile risipite, şi purtai cu bărbăţie crucea fraţilor tăi, pururi cântând: Aliluia!


Icos 6


Te-ai luptat, Sfinte Părinte, să-i faci pe toţi să înţeleagă că vederea lui Dumnezeu, şi îndumnezeirea omului sunt cu putinţă în orice vreme. Căci bunăvoirea fiinţei create este întâmpinată de puterea curăţitoare şi desăvârşitoare a harului şi atunci nimic nu poate opri unirea omului cu Ziditorul său.


Bucură-te, limpezime a vederii duhovniceşti


Bucură-te, memorie neclătinată a luminii neapropiate


Bucură-te, pecete a învăţăturii de Dumnezeu insuflate


Bucură-te, adunare prin iubire a mădularelor împrăştiate ale Bisericii


Bucură-te, pârgă a zidirii duhovniceşti


Bucură-te, plâns şi rugă de foc la hotarul Veşniciei


Bucură-te, cuvânt cu putere multă, născut din cunoaşterea lui Dumnezeu


Bucură-te, ruşinare a cunoştinţei care îngâmfă


Bucură-te, mustrare a făţărniciei şi necăutare la faţa omului


Bucură-te, zdrobire a sămânţei ascunse a iubirii de arginţi


Bucură-te, inimă străbătută de fulgerul iubirii dumnezeieşti


Bucură-te, inimă ce naşti perla luminoasă a iubirii de Dumnezeu


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 7


Pentru fiii duhovniceşti îţi puneai sufletul, Sfinte Simion, pătimind dureri lăuntrice ca să-i naşti întru Hristos, căci pe toţi îi iubeai deopotrivă şi îi zoreai să intre în focul iubirii. Fiindcă în el stau începutul şi sfârşitul, şi el este haina de nuntă a celor ce cântă cu lacrimi de bucurie: Aliluia!


Icos 7


Te nevoiai ca pe toţi să-i scoţi din iadul patimilor şi-i îmboldeai spre suirea pe scara virtuţilor. Pentru aceasta ai pătimit împotrivirea celor împietriţi, întru răbdare şi desăvârşită iubire de vrăjmaşi. Odată, au vrut să te alunge din biserică, dar ai rămas netulburat, iar harul lui Dumnezeu nu i-a lăsat să se apropie. Atunci au fugit la patriarh, care i-a izgonit, însă tu le-ai mijlocit iertarea.


Bucură-te, păzire a dragostei de orice tulburare sau micşorare


Bucură-te, umblare în lumină şi mântuire din groapa neiubirii

Bucură-te, purtare înlăuntru a rănilor Domnului


Bucură-te, vedere a patimilor ascunse şi mijlocire a milostivirii de Sus


Bucură-te, săgeată a Cuvântului ce nimereşti ţinta


Bucură-te, lucrare a poruncilor din iubire pentru Hristos


Bucură-te, lucrare întru cunoştinţă a darului Sfântului Duh


Bucură-te, călăuză izbăvitoare de lanţurile trufiei


Bucură-te, îndrăzneală ce zgudui pe cei nepăsători


Bucură-te, vedere înfricoşată a dreptăţii dumnezeieşti


Bucură-te, alai al virtuţilor ce porţi iubirea ca într-un car de heruvimi


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 8


După un sfert de veac de stăreţie, te-ai retras la isihia mult dorită. Atunci vrăjmaşul a asmuţit asupra ta pizma celor ce luau lumina drept întuneric şi întunericul drept lumină. Iar tu primeai toate cu mulţumire ca din mâna Domnului, cântând întru nerăutate: Aliluia!


Icos 8


Ca o trâmbiţă a teologiei ai răspuns la întrebările puse în chip viclean de singhelul Ştefan, fost episcop al Nicomidiei şi, fără să cauţi la rangul înalt, ai mustrat vorbirea de Dumnezeu a celor ce nu au în ei pe Duhul Sfânt. Apoi, sfătuindu-l să nu se bizuie pe înţelepciunea ruptă de viaţa duhovnicească, l-ai îndemnat spre căutarea Duhului prin pocăinţă şi lupta cu patimile.


Bucură-te, odihnă în spaţiul negrăit al plinătăţii


Bucură-te, vrednic închinător al tronului înfricoşător


Bucură-te, slujire cu cutremur a tainelor dumnezeieşti


Bucură-te, conglăsuire cu ceata dumnezeieştilor Părinţi


Bucură-te, casă a înţelepciunii zidită pe Hristos


Bucură-te, surpare a înălţării cu mintea asupra aproapelui


Bucură-te, vedere a întunecării inimii


Bucură-te, Întrupare de taină a adevărului dumnezeiesc


Bucură-te, sabie de foc ce păzeşti pomul vieţii


Bucură-te, sfială înaintea unirii negrăite


Bucură-te, frică ce odrăsleşti floarea străină a iubirii


Bucură-te, uitare a fricii în contemplarea rodului iubirii


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 9


Orbit de duşmănie, singhelul Ştefan a început a defăima scrierile şi viaţa părintelui tău duhovnicesc. Apoi te-a acuzat înaintea Sinodului pentru prăznuirea aleasă a adormirii Sfântului Simeon, care întru cereştile lăcaşuri se învrednicise a cânta: Aliluia!

Icos 9


Fericita nebunie întru Hristos a călăuzitorului tău ai arătat-o ca pe un vlăstar al dragostei şi nepătimirii. Iar minciunii care tulburase Sinodul te-ai împotrivit cu tărie, socotind lepădarea mai rea decât moartea, căci chipul părintelui tău strălucea în Veşnicie de slava lui Hristos !


Bucură-te, purtare în inimă a icoanei părintelui duhovnicesc


Bucură-te, mucenicească mărturisire pentru adevăr


Bucură-te, alergare pe drumul Crucii


Bucură-te, închinare de fiu


Bucură-te, îndelungă răbdare în necazuri şi prigoane


Bucură-te, slujire jertfelnică a voii lui Dumnezeu


Bucură-te, osândire a faptelor întunericului


Bucură-te, blândeţe neclintită ce stăvileşti furia înşelării


Bucură-te, îmbrăcare cu armele lui Dumnezeu


Bucură-te, alipire cu duhul de sfintele mădulare ale Bisericii


Bucură-te, cucerire cu asalt a Împărăţiei


Bucură-te, vedere înlăuntrul cămării de nuntă a Mirelui


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 10


Patriarhul, înşelat de uneltirile singhelului, a lăsat să fie distruse icoanele zugrăvite cu chipul Sfântului Simeon Evlaviosul. Şi adus înaintea sinodului, ai amuţit prin cuvântul de apărare cel de Dumnezeu insuflat pe judecătorii nedrepţi. Condamnat apoi la surghiun, ai binecuvântat pe Hristos cântând: Aliluia!


Icos 10


Exilat într-un pustiu, în mijlocul iernii, lipsit de hrană, ai mulţumit lui Dumnezeu şi ai binecuvântat pe prigonitori. În acel loc ai aflat paraclisul Sfintei Muceniţe Marina, unde prin voia de Sus ai întemeiat o mânăstire.


Bucură-te, slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate


Bucură-te, flămânzire şi însetoşare de dreptate


Bucură-te, neîngrijire de cele vremelnice


Bucură-te, pironire a păcatului pe Cruce


Bucură-te, închinare, leagăn de naştere al iubirii


Bucură-te, crin al isihiei în pământul bunei pătimiri


Bucură-te, colţ de rai în pustie


Bucură-te, iubire roditoare de fii duhovniceşti


Bucură-te, rodire a înţelesurilor tainice ale teologiei


Bucură-te, vedere de icoană peste zidul păcatului


Bucură-te, mireasmă a ungerii duhovniceşti


Bucură-te, naştere pe pământ a duhului mântuirii


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 11


Înaintea mulţimii fiilor duhovniceşti ce sufereau pentru prigonirea păstorului, patriarhul s-a hotârât să asculte în Sinod cuvântul tău. Apoi a mărturisit buna ta credinţă şi cedarea în faţa hărţuielilor singhelului, drept pentru care te-a chemat cu cinste, să te sfinţească arhiepiscop. Atunci cei binecredincioşi au strigat într-un cuget: Aliluia!


Icos 11


Nu te-ai plecat, Sfinte, întru a micşora strălucirea prăznuirii părintelui tău, şi nu te-ai mai întors în locul unde fusesei prigonit pentru dreptate. Însuşi patriarhul, lăudându-ti râvna, te-a slobozit cu pace, ca să săvârşeşti cele ale lui Dumnezeu în locul şi felul în care vei găsi că este voia Lui.


Bucură-te, că năvălind în chilia ta, prigonitorii s-au uimit de desăvârşita-ţi sărăcie


Bucură-te, cel frânt ca pâinea de dinţii lor, pentru slava de Sus


Bucură-te, că ai păzit neatinsă icoana iubirii de părintele duhovnicesc


Bucură-te, că în ea strălucea cu tărie Însuşi Chipul lui Hristos


Bucură-te, lumină strălucind în întunericul lumii


Bucură-te, privire neîntoarsă spre cele dinapoi


Bucură-te, alăută ce viersuieşti imne dumnezeieşti


Bucură-te, răsturnarea învăţăturii făţarnice


Bucură-te, ajutătorule al celor din nevoi


Bucură-te, iubire ce prin încercări, mai tare străluceşti


Bucură-te, iubire ce Îl încapi pe Cel neîncăput


Bucură-te, iubire ce acoperi întreaga creaţie


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 12


Harul de Sus îl revărsai prin mijlocirile tale, peste mulţimile care te cercetau spre tămăduire. Către sfârşitul vieţii, ai primit cu bucurie crucea suferinţei trupeşti şi ai descoperit dinainte ziua adormirii tale şi cea a mutării sfintelor tale moaşte. Iar pe când trupul tău era măcinat de neputinţă, ucenicul Nichifor te-a văzut noaptea în chilie, înălţat la patru coţi în aer, cum te rugai negrăit: Aliluia!


Icos 12


În ziua de pe urmă, te-ai împărtăşit cu Preacuratele Taine şi după ce ai spus „Amin!”, ai poruncit ucenicilor să cânte cântarea de îngropare. Spre mijlocul ei ţi-ai adunat puterile şi ai grăit cu dulceaţă şi linişte: „O, Hristoase Împărate, în mâinile Tale îmi dau duhul", şi ai primit de la Dânsul cununa vieţii. Iar aşa precum ai proorocit, după treizeci de ani moaştele tale pline de tot harul şi mireasma s-au mutat spre sfinţirea credincioşilor şi slava Bisericii.


Bucură-te, făcătorule de minuni, întru bucuria Domnului tău


Bucură-te, nume binecuvântat de Tatăl Ceresc


Bucură-te, lemn înmiresmat al Crucii iubirii


Bucură-te, vas sfinţit în care Fiul varsă din Duhul Său


Bucură-te, revărsare de har peste lumea deznădăjduită


Bucură-te, hrănire a mulţimilor cu pâinea dumnezeieştilor descoperiri


Bucură-te, pas liniştit şi împăcat pe calea Vieţii


Bucură-te, urcare în veşnica nepăcătuire


Bucură-te, că aprins de focul ceresc, îl treci în multe sfeşnice


Bucură-te, pom al iubirii răsădit în grădini de rai


Bucură-te, că eşti întru Hristos şi El întru tine


Bucură-te, chip făcut icoană, vrednic de închinare


Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!


Condac 13


O, Sfinte Preacuvioase Simeon, nu ne lăsa pe noi, cei preamici, ci precum ai făgăduit fii pururi cu noi pe calea mântuirii. Roagă-te Preasfintei Treimi să strălucească peste noi raza dumnezeirii, ca de ea călăuziţi să ieşim din adâncul patimilor, şi prin crucea pătimirii de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos să ne împărtăşim şi de Învierea Lui. Aşa, Sfinte Simeon, mijloceşte iertare sufletelor noastre şi milă de la Cel Preaînalt, Căruia împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails