sâmbătă, 13 martie 2010

Acatistul Sfântului Diadoh - Episcopul Foticeei

29 martie
Rugăciunile începătoare


Condacul 1

Unindu-ţi chipul prin dragoste cu virtuţile lui Dumnezeu, te-ai arătat icoană vie a Arhiereului Christos, Sfinte Diadoh. Şi gustând întru multă simţire dulceaţa Preasfântului Duh, întru bucuria Tatălui Ceresc ca un fiu ai intrat:

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Icosul 1


Viaţa ta, Sfinte Diadoh, a rămas înveşmântată în taină, însă din cuvântul tău ca un mare ascet şi cunoscător al dumnezeieştii vieţuiri ai strălucit, pom înmiresmat al Raiului din roade vădindu-te:


Bucură-te, hotar al vieţuirii celei înalte


Bucură-te, teolog întru lărgimea vederii duhovniceşti


Bucură-te, vas al smereniei şi milei dumnezeieşti


Bucură-te, pomenire de Dumnezeu ce surpi deprinderea răului


Bucură-te, chip al negrăitei mişcări spre Cel Necuprins


Bucură-te, îndrăzneală ce cauţi dragostea Sfintei Treimi


Bucură-te, libertate robită prin dragoste lui Christos


Bucură-te, credinţă hrănită de strălucirea iluminării dumnezeieşti


Bucură-te, nevoitor al curăţiei


Bucură-te, cuvânt ce saturi simţirea duhovnicească a minţii


Bucură-te, cuvânt lărgit prin contemplaţie după măsura dragostei


Bucură-te, cuvânt închinat lui Dumnezeu prin smerita cugetare


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 2


Ai învăţat, Părinte, că harul Botezului curăţă Chipul lui Dumnezeu din om de întinăciunea păcatului, sălăşluindu-se în adâncul minţii, chiar dacă prezenţa lui e acoperită. Abia după ce am sporit în dragoste ni se face şi harul simţit, zugrăvind peste chip asemănarea. Iar cu dumnezeieştile tale cuvinte ai păzit curată de erezia masalienilor învăţătura Bisericii şi credinţa în Sfintele Ei Taine, pentru care împreună cu tine slăvim pe Christos: Aliluia!


Icosul 2


Din Sfintele Scripturi şi trăirea în Duhul ai arătat că înainte de Sfântul Botez harul îndeamnă sufletul spre cele bune din afară, iar Satana foieşte în adâncurile lui, încercând să stăvilească toate ieşirile minţii spre Domnul. Dar din ceasul în care renaştem, harul intră înlăuntru, iar diavolul e scos afară, războindu-ne din jurul inimii, prin gânduri şi simţirile trupului. Pentru aceasta şi dragostea de Dumnezeu, când ne gândim la El fierbinte, din adâncul inimii o simţim, iar noaptea patimilor ca pe întunericul cel din afară:


Bucură-te, căutare a locului inimii


Bucură-te, aflare în adâncul de taină a comorilor vieţii


Bucură-te, alergare pe cărarea sfintelor nevoinţe


Bucură-te, răbdare a necazurilor de la demoni întru simţirea propriei neputinţe


Bucură-te, câştigare prin răbdare a smereniei curăţitoare


Bucură-te, sărăcie cu duhul făcută piatră de altar


Bucură-te, minte pironită pe crucea inimii


Bucură-te, pază a Chipului nestricăciunii cu armele luminii


Bucură-te, trecere prin apa pocăinţei şi focul cunoştinţei de Dumnezeu


Bucură-te, închinare, chip al unirii celor despărţite de păcat


Bucură-te, inimă în rugăciune, renăscută din apă şi duh


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 3


Doctor şi călăuză iscusită eşti celor încercaţi de patimi, pătrunzând prin harul lui Dumnezeu în tainiţele inimii şi vindecând cu puterea Lui sufletele celor ce voiesc tămăduirea. Iar prin tine lucrând Christos, toată Biserica se întăreşte şi într-un glas cântă: Aliluia!


Icosul 3


Ne-ai învăţat, Părinte, că viaţa duhovnicească începe prin curăţire cu multă luare aminte şi frică de Dumnezeu. Căci Domnul ne cheamă să-L urmăm întru lumină, lăsând grijile deşarte şi poftele ce aştern întunericul nepăsării:


Bucură-te, curăţire, rod al ascultării şi înfrânării


Bucură-te, curăţire ce trezeşti simţirea mângâierii dumnezeieşti


Bucură-te, curăţire ce odrăsleşti rodul dragostei


Bucură-te, trezvie a minţii ce străjuieşti vistieriile firii


Bucură-te, tăcere ce dai tărie în mânia cea împotriva patimii


Bucură-te, liniştire ce iubeşti dreapta socoteală


Bucură-te, răbdare neclintită în aşteptarea harului Sfântului Duh


Bucură-te, cămară strălucind de lumina Lui sfântă şi slăvită


Bucură-te, sfântă nevoinţă întru a nu stinge duhul


Bucură-te, minte făcută străvezie de lumina dumnezeiască


Bucură-te, fierbinte pomenire a Numelui Domnului Iisus


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 4


Pământul iubirii de sine l-ai părăsit pentru dragostea lui Christos, de Care te-ai alipit prin puterea unui negrăit dor. Neîncetat către hotarul vederii lui Dumnezeu călătorind, cu închinare cântai: Aliluia!


Icosul 4


Toate ispitele şi supărările le topeai în dulceaţa harului, încât ocărât sau păgubit fiind, nedesfăcut de legătura dragostei te arătai, întru plinirea legii duhovniceşti:


Bucură-te, suflet condus de alaiul virtuţilor înaintea Sfintei Treimi


Bucură-te, credinţă, cugetare nepătimaşă despre Dumnezeu


Bucură-te, smerenie, căutare doar de slava lui Dumnezeu


Bucură-te, nădejde, călătoria minţii spre cele nevăzute


Bucură-te, răbdare, stăruinţă de a-L vedea cu ochii înţelegerii pe Cel Nevăzut, ca văzut


Bucură-te, neiubire de arginţi, dorire de neagonisire aşa cum cineva vrea să aibă


Bucură-te, cunoştinţă, uitare de sine când te gândeşti la Dumnezeu


Bucură-te, smerită cugetare, uitare atentă a isprăvilor tale


Bucură-te, nemâniere, dorinţă multă de a nu te mânia


Bucură-te, curăţie, simţire pururea lipită de Domnul


Bucură-te, iubire, sporire a prieteniei cu cei ce ne ocărăsc


Bucură-te, desfătare în Dumnezeu, socotire ca bucurie a tristeţii morţii


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 5


Sfeşnicul cunoştinţei lumina în tine pururi, căci prin toate şi mai ales prin pacea sufletului, dăruiai odihnă Duhului Sfânt, neîntristând cu nimic bunătatea Lui. Pentru aceasta, tuturor grăiai că numai El poate curăţi mintea şi să o izbăvească cu puterea Sa din mâinile nevăzuţilor tâlhari, ca luminată şi neînceţoşată să cânte cu mulţumire: Aliluia!


Icosul 5


Chipul tău izvora puterea credinţei lucrătoare prin dragoste, pe toţi îndemnându-i să intre în focul trăirii duhovniceşti, iar mustrările conştiinţei să le primească ca pe un leac al vieţii:


Bucură-te, cuget subţiat prin osteneli şi dureri


Bucură-te, dor nemărginit de mărturisire


Bucură-te, cuvânt fără pizmă


Bucură-te, râvnă fără răutate


Bucură-te, credinţă, apă a uitării relelor


Bucură-te, pocăinţă, revărsare de lacrimi cu multă mulţumire


Bucură-te, osândire a păcatelor proprii ce alungi judecata


Bucură-te, frică de Domnul ce cureţi lepra voluptăţii


Bucură-te, mişcare spre bunătatea dumnezeiască neîmpiedicată de grijă


Bucură-te, simplitate a dispoziţiei inimii ce atingi limanul voii dumnezeieşti


Bucură-te, trup înflorit prin har şi nădejdea cea bună a inimii


Bucură-te, desăvârşită nemişcare din locul rugăciunii


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 6


Pe calea fără întoarcere a prefacerii duhovniceşti ai alergat, Sfinte Diadoh, iar împlinind faptele dreptăţii în duh de smerenie, Chipul ţi l-ai luminat cu liniştea negrăită a chemării lui Christos: Aliluia!


Icosul 6


Pătimind lucrarea harului, izvor de dragoste şi bucurie spre slava Bisericii te-ai arătat, iar uns de mirul Cuvântului ne-ai împărtăşit din experienţă ştiinţa luptei duhovniceşti:


Bucură-te, îmbrăcare în Christos, prin împărtăşirea de dumnezeieştile Taine


Bucură-te, risipire prin pomenirea Domnului Iisus a adierii vicleanului


Bucură-te, suflet purtat spre Christos de o mişcare neşovăielnică şi fără năluciri


Bucură-te, trup atras de suflet în sânul dragostei netâlcuite


Bucură-te, feciorie a minţii ce naşti deosebirea duhurilor


Bucură-te, stăruinţă în ascultare ce nimiceşti părerea de sine


Bucură-te, ascultare cu bucurie ce odrăsleşti smerita cugetare


Bucură-te, ascultare, uşă şi intrare spre dragostea lui Christos


Bucură-te, bărbăţie şi milă ce aşterni cale blândeţii


Bucură-te, împlinire a canonului conştiinţei


Bucură-te, chip de împărat al creaţiei, prin asemănarea cu Christos


Bucură-te, iubire de Dumnezeu din tot cugetul şi simţirea inimii


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 7


Prin paza simţurilor ţinerea de minte a inimii spre lucrarea poruncilor o ai întărit. Iar prin ochii virtuţilor pe Dumnezeu văzând, cu aripile dragostei Lui te-ai acoperit, asemănându-te Heruvimilor, care neîncetat cântă: Aliluia!


Icosul 7


Ai învăţat pe creştini să deprindă ura faţă de patimile neraţionale, dar să nu se scârbească precum maniheii de cele fireşti invocând asceza. Ci cu înfrânarea să-şi înfrumuseţeze trupul ca pe un altar al Duhului Sfânt şi semn al dragostei adevărate:


Bucură-te, lucrare a virtuţilor cu măsura dreptei socoteli


Bucură-te, nevoinţă a trupului ce slujeşti luptei duhovniceşti


Bucură-te, păzire a înfrânării de viermele slavei deşarte


Bucură-te, postire, cale spre fericita cumpătare


Bucură-te, răbdare fără şovăire a amărăciunii luptei


Bucură-te, tărie a cugetului nemoleşită de desfătări


Bucură-te, nădejde a vindecării aruncată spre Christos


Bucură-te, inimă mulţumitoare ce atingi hotarul neprihănirii


Bucură-te, mutare a plăcerii în simţirile duhovniceşti


Bucură-te, strâmtorare a cugetului, cărare a vieţii veşnice


Bucură-te, credinţă ce primeşti arvuna vieţii viitoare


Bucură-te, privire întoarsă prin pomenirea de Dumnezeu în adâncul inimii


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 8


De asprimea patimilor curăţindu-ţi mintea, iar simţirea ca pe un prunc la sânul Duhului încălzindu-o, ca de la o maică te-ai învăţat a cugeta şi a striga împreună cu El: „Doamne Iisuse Christoase!”. Aşa ai aflat înlăuntrul inimii mărgăritarul iubirii de Dumnezeu şi pentru el cele trecătoare lăsând, neîncetat cântai: Aliluia!


Icosul 8


Ca pe o mireasă fără prihană cugetul Bisericii l-ai înfăţişat lui Christos, tuturor împărtăşind lumina dragostei şi curăţia credinţei, cu arhierească vrednicie:


Bucură-te, nevedere a lumii făcută mahramă a Cuvântului


Bucură-te, mahramă a simţirii pecetluită cu Chipul Lui


Bucură-te, vedere apoi şi a celor din afară prin lumina din Icoană


Bucură-te, memorie sfinţită de întipărirea Numelui mântuitor


Bucură-te, păzire a cugetului în hotarul închinării


Bucură-te, jertfire a voii proprii ce întrupezi voia dumnezeiască


Bucură-te, tăcere la vreme, maica gândurilor preaînţelepte


Bucură-te, înlăcrimată şi blândă cugetare


Bucură-te, limpede cântare a stăpânirii Domnului


Bucură-te, sărăcie de Dumnezeu iubitoare, năstrapă a teologiei


Bucură-te, nejudecare, inimă copleşită de dreptatea dragostei lui Christos


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 9


Sfântul Ioan Botezătorul însuşi ţi s-a arătat în vedenie, din ale cărui cuvinte chipul vederii duhovniceşti l-ai zugrăvit, cântând împreună cu el: Aliluia!


Icosul 9


În fulgerările luminii negrăite cu cuvintele lui Dumnezeu hrănindu-ţi mintea, ai intrat în cămara Mirelui Christos, prin Care Chipul unirii celei mai presus de fire Bisericii l-ai împărtăşit:


Bucură-te, rugăciune ostenitoare, plinire a milosteniei


Bucură-te, pocăinţă izbăvitoare de patimi


Bucură-te, vestire cu putere multă a Împărăţiei lui Dumnezeu


Bucură-te, răbdare cu bucurie a lipsei şi necazurilor


Bucură-te, neprihănită mânie ce alungi moleşeala şi întristarea


Bucură-te, râvnă a cuvioşiei împotriva păcatului


Bucură-te, mişcare nemişcată a inimii sub suflarea harului


Bucură-te, smerenie, veşmânt al dumnezeirii


Bucură-te, îngerească pace a mărturisirii curate


Bucură-te, conştiinţă încredinţată de iertare prin lacrimile dragostei


Bucură-te, gustare întru cunoştinţă a Trupului şi Sângelui lui Christos


Bucură-te, răstignire de bună voie pe Crucea Iubirii


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 10


Împărăţind în tine harul, frumuseţea izvoarelor Foticeii cu strălucirea dogmelor o ai umbrit. Căci învăţai ca unul care are putere, iar de buruienile eretice pământul inimilor curăţind, soborniceasca credinţă o ai semănat: Aliluia!


Icosul 10


Împreună cu alţi ierarhi, pe împăratul Leo I l-ai înştiinţat de moartea patriarhului Alexandriei, Proterie, ucis de monofiziţi. Şi de cugetul pângăritor icoana mântuirii apărând, pe Christos în două firi nedespărţite şi neamestecate L-ai mărturisit:


Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii


Bucură-te, mântuitoare grijă de odoarele credinţei


Bucură-te, minte înălţată deasupra zidirii


Bucură-te, cuvânt încălzit de Soarele Christos


Bucură-te, cuvânt mângâiat de adierea Sfântului Duh


Bucură-te, cuvânt umbrit de Părintele luminilor


Bucură-te, gândire adâncă la moarte, hotarul veşniciei


Bucură-te, smerenie ce prefaci deznădejdea în fericită întristare


Bucură-te, socotire de sine mai prejos decât toată zidirea


Bucură-te, dar şi lepădare de sine întru mărturisirea credinţei


Bucură-te, inimă unită cu mintea lui Christos


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 11


Pe scara de la pământ la cer descoperită lui Iacov, ca un înger al păcii urcai şi coborai, adâncul Proniei dumnezeieşti scrutând cu inimă curată: Aliluia!


Icosul 11


Ca un prunc adevărat al harului, cu mici părăsiri şi dese mângâieri alăptat, te-ai deprins cu toată frica şi întru multă smerenie să-L chemi pe Domnul în ajutor, cunoscând răutatea vrăjmaşului. Pe care prin bunătatea lui Dumnezeu risipind-o, ai ajuns la bărbatul desăvârşit şi măsura vârstei plinirii lui Christos:


Bucură-te, iubire de Christos cu nesăturată voinţă


Bucură-te, iubire de osteneală întru simţirea dragostei Lui


Bucură-te, gustare cu toată încredinţarea din dulceaţa ei


Bucură-te, zi de zi înnoit întru omul dinlăuntru


Bucură-te, prefăcut întreg în cuptorul harului


Bucură-te, suflet hrănit cu focul necreat


Bucură-te, trup îmbrăcat în slava Mirelui


Bucură-te, inimă acoperită de vălul pomenirii de Dumnezeu


Bucură-te, chip zugrăvit de har după dumnezeiasca asemănare


Bucură-te, mucenicie cu duhul şi desăvârşită mărturisire


Bucură-te, a dragostei lui Christos cu viaţa zugrăvire


Bucură-te, fierbinte ajutător şi păcii de Sus mijlocitor


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 12


Chiar şi pentru greşelile sau împrăştierile fără de voie ne-ai învăţat, Părinte, să facem Stăpânului jertfă de mărturisire, până ce conştiinţa se va încredinţa de iertare prin lacrimile dragostei. Ca nu cumva în vremea ieşirii să aflăm în frică o mărturie a păcatului, ci cu îngerii păcii deasupra oştilor întunecate înălţându-ne, să cântăm: Aliluia!


Icosul 12


Întraripat de dragostea Sfintei Treimi şi întru Duhul numind pe Dumnezeu Tată, în ceasul ieşirii Tale ai fost înălţat pe carul de foc al virtuţilor până în prezenţa Domnului împreună cu toţi Sfinţii:


Bucură-te, strălucire a smereniei de pe urmă


Bucură-te, smerită cugetare ce te umpli de dumnezeiasca bunătate


Bucură-te, gustare întru răbdare a paharului pătimirilor


Bucură-te, bucurie şi înţeleaptă sfială a păşirii întru odihnă


Bucură-te, mucenicească mărturisire a conştiinţei în suferinţele ultime


Bucură-te, păzire cu hotărâre şi evlavie a darului dumnezeiesc


Bucură-te, locaş al harului prin desăvârşirea întru neputinţe


Bucură-te, primire prin cruce a pecetei virtuţii lui Dumnezeu


Bucură-te, dar al închinării adus la altarul iubirii Sfintei Treimi


Bucură-te, rod înmiresmat al Bisericii


Bucură-te, inimă întipărită cu Numele biruinţei


Bucură-te, că viaţa lui Christos a înghiţit ceea ce era în tine muritor


Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!


Condacul 13


O, Sfinte Arhiereule al lui Christos şi cinstit mădular al Bisericii, ascultă smerita noastră rugăciune şi văzându-ne neputinţa, cheamă dintru negrăita strălucire asupra noastră milostivirea Domnului şi Preacuratei Maicii Sale. Ca îndreptaţi din credinţă, înrădăcinaţi în dragoste şi întraripaţi prin nădejde să primim la Judecată cercarea de foc a faptelor, nu spre osândă, ci spre luminare şi cu îndrăznire să cântăm: Aliluia! (de 3 ori).


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1


şi se face Otpustul

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails