marți, 23 martie 2010

Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic

5 aprilie

Sfântul Mucenic Claudie, Sfânta Teodora din Tesalonic şi Sfânta Muceniţă Ipomini

Rugăciunile începătoare


Condacul l


Crucea necazurilor punând-o pe umerii tăi Hristos, nu te-ai lăsat biruită de deznădejde, ci ai răbdat cu vitejie toate încercările vieţii, şi astfel ai dobândit cununa sfinţeniei, Sfântă Teodora. Iar noi, alergând la tine, nădăjduim că nu ne vei lăsa fără ajutor, şi pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Icosul l


Mama ta, preoteasa Hrisanti, a trecut la Domnul după ce te-a născut, şi orfană de mamă fiind ai crescut ocrotită de iubirea maicii duhovniceşti primite la botez, care te-a crescut ca pe o mlădiţă binecuvântată a Bisericii, naşa ta Teopisti, care te laudă împreună cu noi aşa:


Bucură-te, mărgăritar al cinului monahicesc,


Bucură-te, că traiul tău pe pământ a fost îngeresc,


Bucură-te, că numele tău de botez, Agapi, a fost al iubirii dumnezeieşti,


Bucură-te, că iubirea către cele sfinte te-ai nevoit să o sporeşti,


Bucură-te, vlăstar al unei familii sporite în sfinţenie,


Bucură-te, a sfintelor cuvioase duhovnicească rudenie,


Bucură-te, că familia voastră a fost o biserică vie,


Bucură-te, că astăzi despre nevoinţele voastre în toată lumea se ştie,


Bucură-te, că pe Dumnezeu împreună cu fratele tău Ştefan L-ai slăvit,


Bucură-te, că el a luat cununa muceniciei, aşa cum mult a râvnit,


Bucură-te, că îi ajuţi pe copiii şi pe tinerii apăsaţi de nevoi,


Bucură-te, că pentru rugăciunile tale suntem ocrotiţi noi,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 2


Bătrânul pustnic, duhovnicul tău, te-a binecuvântat să mergi pe calea familiei, spunându-ţi că “nunta este o taină şi încă o mare taină”, dar te-a şi înştiinţat prooroceşte că Dumnezeu nu va trece cu vederea râvna ta de a duce viaţă călugărească. Şi, văzând ascultarea ta, noi Îi cântăm Lui: Aliluia!


Icosul 2


Mulţi creştini arată prin faptele lor că nunta e o cale a leneviei şi a înrobirii de cele lumeşti, tu însă ne-ai mărturisit, asemenea sfinţilor din veacurile de prigoană, că familia e chemată de Dumnezeu la sfinţenie. Cum ai trăit ca un înger în trup, soţie şi mamă fiind? Căci pentru nevoinţele tale îţi cântăm:


Bucură-te, că soţie fiind ai urmat monahiilor în ascultarea de Dumnezeu,


Bucură-te, că spre plinirea poruncilor te-ai ostenit mereu,


Bucură-te, adeverire a curăţiei nunţii celei legiuite,


Bucură-te, că ai adunat virtute lângă virtute,


Bucură-te, chip al femeii creştine şi al sufletului smerit,


Bucură-te, că binecuvântarea cerească din belşug te-a acoperit,


Bucură-te, că soţul ţi-a fost de Dumnezeu rânduit,


Bucură-te, că nu după voia voastră, ci după voia cerească aţi trăit,


Bucură-te, că, luând drumul pribegiei, în Tesalonic v-aţi statornicit,


Bucură-te, că ocrotirea Sfântului Mucenic Dimitrie v-a odihnit,


Bucură-te, pavăză a celor care vor să se căsătorească,


Bucură-te, icoană a soţiilor care duc viaţă creştinească,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 3


Neştiind cum să îşi crească copiii în aceste vremuri de împuţinare a credinţei, la tine aleargă mulţimile de creştini, minunându-se că şi fiica ta, Teopisti, a intrat în soborul sfinţilor iar acum împreună cu tine Îl slăveşte pe Cel ce toate le rânduieşte spre mântuirea noastră, cântându-I: Aliluia!


Icosul 3


Necunoscând iubirea mamei tale trupeşti, ai cunoscut însă iubirea naşei tale Teopisti, arătând că legătura dintre copii şi naşii lor trebuie să stea sub semnul lui Hristos, şi nu sub semnul darurilor degrab trecătoare. Şi, simtind în viata ta lucrarea Părintelui Ceresc, ai stăruit în rugăciune pentru ca şi fiii tăi să trăiască după voia Sa sfântă, şi pentru aceasta te lăudăm aşa:


Bucură-te, a inimilor înviforate grabnică alinare,


Bucură-te, a părinţilor credincioşi sprijinitoare,


Bucură-te, călăuzitoare a copiilor creştini pe drumul mântuirii,


Bucură-te, îndrumătoare a părinţilor pe calea rugăciunii,


Bucură-te, aducătoare de linişte în casele dezbinate,


Bucură-te, împăciuitoare a sufletelor tulburate,


Bucură-te, că părinţii te cheamă să veghezi asupra caselor lor,


Bucură-te, însoţitoare a fiilor pe scara virtuţilor,


Bucură-te, al familiilor evlavioase oaspete ceresc,


Bucură-te, rugătoare pentru mântuirea neamului creştinesc,


Bucură-te, că lanţurile patimilor prin rugăciunile tale se rup,


Bucură-te, împreună cu Sfânta Teopisti, fiica ta după trup,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 4


Durerea pierderii celor doi fii ai tăi şi a socrilor care te-au crescut ca pe o fiică bună a lor nu te-a îngenuncheat, ci ai răbdat cu inimă tare, şi atunci pe fiica ta Teopisti ai închinat-o Domnului prin mâinile Cuvioasei Ecaterina, iar pe soţul tău Ioan l-ai îmbărbătat, ca să Îi cânte împreună cu tine Domnului, Celui ce poartă grijă de toate: Aliluia!


Icosul 4


Noi cârtim şi la cele mai mici valuri care se ridică asupra noastră, tu însă ne eşti pildă de răbdare şi de credinţă, căci nu te-ai mâniat pe Dumnezeu şi nici nu ai cârtit, lăsând deznădejdea să te cuprindă. Iar virtuţile tale strălucesc înaintea noastră ca nişte făclii în întuneric, şi pentru aceasta îţi cântăm:


Bucură-te, nou Iov acoperit de al răbdării nor,


Bucură-te, învăţându-ne să înfruntăm al vieţii vifor,


Bucură-te, că, purtând crucea durerilor, Împărăţia Cerurilor ai dobândit,


Bucură-te, veselindu-te acum de frumuseţi de negrăit,


Bucură-te, că putere ai primit pentru că viaţa lui Hristos ţi-ai încredinţat,


Bucură-te, că moartea celor doi copii şi a socrilor tăi ai răbdat,


Bucură-te, că Domnul ţi-a primit nesângeroasa mucenicie,


Bucură-te, că ai fost răsplătită cu netrecătoare bucurie,


Bucură-te, că, femeie fiind cu firea, pe soţul tău l-ai îmbărbătat,


Bucură-te, că prin cuvintele tale şi prin pilda ta l-ai ajutat,


Bucură-te, că pentru puţine suferinţe veşnic te desfătezi,


Bucură-te, că spre urmarea răbdării tale ne îndreptezi,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 5


Aşa cum după moartea mamei tale părintele Antonie, tatăl tău, s-a grăbit să depună voturile monahale înainte de a o înmormânta, tot aşa şi tu când ai rămas văduvă ţi-ai îndreptat paşii spre mănăstire, căci ai însetat după viaţa monahală precum însetează cerbul după izvoarele apelor, şi L-ai slăvit pe Dumnezeu prin cântarea: Aliluia!


Icosul 5


Intrând tu în Mănăstirea Sfântului Arhidiacon Ştefan, Cuvioasa stareţă Ana l-a auzit pe sfântul mucenic zicându-i prooroceşte din icoană: “Rânduieşte-o degrabă pe Teodora în obştea noastră, că e darul lui Dumnezeu pentru mănăstire şi pentru oraşul Tesalonic, după Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. Iar noi, ştiind că proorocia s-a împlinit, îţi zicem cu inimile pline de bucurie unele ca acestea:


Bucură-te, că ai purtat cu cinste a văduviei haină,


Bucură-te, că intrând în mănăstire ţi-ai împlinit dorinţa cea de taină,


Bucură-te, că Sfântul Mucenic Ştefan în mănăstirea sa te-a primit,


Bucură-te, că la tunderea în monahism numele de Teodora ţi-a fost rânduit,


Bucură-te, că numele te arată că eşti pentru noi dar de la Dumnezeu,


Bucură-te, între cer şi pământ minunat curcubeu,


Bucură-te, a Tesalonicului cerească ocrotitoare,


Bucură-te, a celor ce se roagă ţie din ispite scăpare,


Bucură-te, limpezire a inimilor care chemarea nu şi-o înţeleg,


Bucură-te, sfătuitoare a celor ce calea monahală o aleg,


Bucură-te, că alungi gândurile de nestatornicie ale începătorilor,


Bucură-te, că te rogi pentru luminarea povăţuitorilor,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 6


Ai trecut de la mucenicia nesângeroasă a familiei la mucenici a nesângeroasă a călugăriei, sporindu-ţi nevoinţele pentru a-i urma pe sfinţii din vechime. Nu ţi-ai cruţat trupul, pentru a dobândi cununa care nu s-a luat de la tine şi pentru a-L lăuda pe Dumnezeul cel Adevărat împreună cu toţi îngerii şi sfinţii, zicând: Aliluia!


Icosul 6


Ascunzând cu smerenie de oameni faptele tale cele bune, ne eşti pildă de smerenie şi dascăl al luptei cu patimile. Tu ne arăţi că numai lepădându-ne de mândrie putem să Îl primim pe Hristos în inimile noastre, iar noi îţi aducem cântări de laudă:


Bucură-te, că puterea lui Dumnezeu te-a umbrit la fiecare pas,


Bucură-te, că neclintită în hotărârea ta de a te nevoi ai rămas,


Bucură-te, că pofta trupului ţi-ai stins cu mulţimea nevoinţelor,


Bucură-te, slugă răsplătită pentru înmulţirea talanţilor,


Bucură-te, că trăind după Evanghelie ai fost exemplu credincioşilor,


Bucură-te, că prin nevoinţele tale ai predicat monahiilor,


Bucură-te, că prin rugăciune ai devenit stâlp de foc,


Bucură-te, că Dumnezeu n-a ţinut lumina ta sub obroc,


Bucură-te, că pentru jertfelnicia ta ai fost chemată să porţi jugul stăreţiei,


Bucură-te, că ai fugit de această cinste pentru a nu pierde cununa smereniei,


Bucură-te, că îi chemi pe pelerini să se închine la moaştele tale sfinte,


Bucură-te, că eşti vas ales al Ceresc ului Părinte,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 7


Nu numai cu patimile te-ai luptat vitejeşte, o, Sfântă Teodora, ci şi cu mulţimea gândurilor care împrăştie mintea, trăgând-o spre cele de jos şi îndepărtând-o de rugăciune, dar ţi-ai descoperit cu smerenie gândurile stareţei tale, care s-a bucurat de curăţia sufletului tău, zicând în cămara inimii: Aliluia!


Icosul 7


Departe de taina sfintei spovedanii prea multă vreme stând, ni se împuţinează râvna pentru cele duhovniceşti şi ne lăsăm în voia cugetelor păcătoase. Drept aceea, la tine alergăm, Sfântă Teodora, cerându-ţi să te rogi să avem zdrobire de inimă pentru păcatele noastre şi putere să ne spovedim cum se cuvine, ca să îţi putem cânta unele ca acestea:


Bucură-te, că le-ai sfătuit pe surorile şi maicile din obşte mintea să îşi curăţească,


Bucură-te, că stareţa Ana v-a dus pe calea cea împărătească,


Bucură-te, că împotriva cugetelor păcătoase ai luptat,


Bucură-te, Cuvioasă, că mintea spre cele înalte ai ridicat,


Bucură-te, că păzindu-ţi mintea ai ajuns la curăţia simţurilor,


Bucură-te, că pe păcătoşi îi îndemni spre mărturisirea păcatelor,


Bucură-te, că din tinereţe ai cunoscut folosul spovedaniei,


Bucură-te, că alergând la duhovnic ai cunoscut şi puterea tainei,


Bucură-te, de fiecare dată când un fiu risipitor se întoarce la Părintele său,


Bucură-te, că el scapă atunci din lanţurile duhului celui rău,


Bucură-te, al duhovnicilor sprijin prin rugăciune,


Bucură-te, a ucenicilor înneguraţi de ispite mângâiere,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 8


Văzându-te pregătită pentru aspra nevoinţă a tăcerii, Cuvioasa Ana ţi-a cerut să nu mai vorbeşti defel cu fiica ta, pe care o ai adus-o în Mănăstirea Sfântului Ştefan, şi amândouă aţi dus cu răbdare acest canon vreme de cincisprezece ani, deşi aţi vieţuit în aceeaşi chilie, dând prilej celorlalte maici să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 8


Degeaba ne înfrânăm de la bucate dacă nu ne înfrânăm limba, căci vorbirea fără măsură şi cleveteala alungă plata postirii. Povăţuiţi fiind de vieţuirea ta, încercăm să urmăm ascultării şi dreptei tale socotinţe, pentru a-ţi putea cânta cu sufletele acoperite de harul dumnezeiesc:


Bucură-te, că nu ai cârtit când stareţa ţi-a cerut să nu mai vorbeşti cu fiica ta,


Bucură-te, că pe cât de grea a fost ascultarea pe atât de mare şi cununa,


Bucură-te, că pentru supunerea voastră în smerenie aţi sporit,


Bucură-te, că faptele tale ,mai mult decât cuvintele au vorbit,


Bucură-te, că prin răbdarea ta le-ai învăţat pe maici ascultarea,


Bucură-te, că, inima ta de mamă fiind greu încercată, ai ţinut tăcerea,


Bucură-te, că ai adunat la luptele tale şi această biruinţă,


Bucură-te, cu toţi sfinţii şi cuvioşii care au ţinut a tăcerii nevoinţă,


Bucură-te, că, nevorbind între voi, aţi vorbit cu Mirele Hristos,


Bucură-te, că, primind apoi dezlegare să vă vorbiţi, nu aţi vorbit fără folos,


Bucură-te, că lăuntric aţi păstrat calea tăcerii de împrăştiere fugind,


Bucură-te, văzându-i pe creştini după liniştire râvnind,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 9


Ai ţinut încă de la începutul vieţii tale poruncile lui Dumnezeu, iar de la intrarea în mănăstire ai urcat mai sus pe scara ascultării. Iar atunci când neavând binecuvântare, ai mutat salteaua pe care dormeai, ca să nu se ude, stareţa te-a trimis să îţi petreci noaptea sub cerul liber, Iar tu nu te-ai împotrivit, ci I-ai adus lui Dumnezeu lauda: Aliluia!


Icosul 9


Neliniştindu-se din pricina grijii pentru tine şi neputând să doarmă ştiind că stăteai afară, în frigul cel necruţător şi, în furtuna care deşerta ploaia peste întreaga mănăstire, sora Harito te-a văzut acoperită de o mantie luminoasă şi purtând o cunună strălucitoare, de care minune uimindu-ne îţi zicem:


Bucură-te, că ai petrecut noaptea în mijlocul furtunii,


Bucură-te, izbăvindu-i pe cei care trăiesc în întunericul minciunii,


Bucură-te, că pentru lepădarea de sine te-ai învrednicit de daruri cereşti,


Bucură-te, că ai ascultat tainice cântări îngereşti,


Bucură-te, că, robindu-te lui Hristos, ai dobândit libertatea cea adevărată,


Bucură-te, că, smerindu-te, ai fost de Dumnezeu la loc de cinste înălţată,


Bucură-te, arătându-ne cea mai simplă cale spre desăvârşire,


Bucură-te, trâmbiţă a ascultării în fiecare mănăstire,


Bucură-te, că pentru duhovnici te rogi să aibă harul povăţuirii,


Bucură-te, că tuturor creştinilor le vorbeşti despre puterea ascultării,


Bucură-te, rază de soare în inimile de mândrie împietrite,


Bucură-te, bunăvestire a sălăşluirii lui Hristos în inimile smerite,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 10


“Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, ajută-mă şi ia de la mine pe duşmanul cel viclean”, te-ai rugat cu zdrobire când diavolul vroia să sădească în pământul inimii tale gânduri de hulă împotriva lui Dumnezeu. Dar tu ai surpat cursele lui, închinându-te cu credinţă Ziditorului a toată lumea, care te-a acoperit de frig şi de ploaie şi de lucrarea diavolului, şi cântându-I: Aliluia!


Icosul 10


Grele pătimiri ai răbdat de la asupritorul diavol, dar grabnic a fost şi sprijinul dumnezeiesc, pentru că numele lui Hristos chemând şi închinându-te, ispititorul mugind ca o fiară a plecat, lăsând în urmă o duhoare de nedescris, iar stareţa ţi-a îngăduit să te întorci în mănăstire. Pentru care biruinţă îţi zicem:


Bucură-te, că de mustrarea aspră a stareţei tale nu te-ai tulburat,


Bucură-te, că de ispitele drăceşti harul te-a acoperit,


Bucură-te, că şi pe fiica ta, Sfânta Teopisti, o ai călăuzit,


Bucură-te, că să nu se teamă de puterea îngerilor căzuţi o ai sfătuit,


Bucură-te, că pe toţi ne îndemni să dobândim curaj duhovnicesc,


Bucură-te, că, rugându-te pentru noi, suntem ocrotiţi de soborul îngeresc,


Bucură-te, sfântă care îi tămăduieşti pe oamenii îndrăciţi,


Bucură-te, fulger care arzi legăturile celor ce sunt de duhuri rele chinuiţi,


Bucură-te, că ne ajuţi să ne ferim de cursele întunericului,


Bucură-te, ajutor al celor care vor să scape de chinurile iadului,


Bucură-te, luptător neînfricat din oastea purtătoare de stindarde cereşti,


Bucură-te, că celor care se roagă ţie cele de trebuinţă le dăruieşti,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 11


Ne temem de moartea năprasnică, Sfântă Teodora, şi cerem ajutorul tău, ştiind că mai dinainte ai spus celor din mănăstirea ta ziua şi ceasul în care vei părăsi această lume. Fii pavăză a noastră în vremea ispitelor, iar la ceasul despărţirii noastre de viaţa pământească fii alături de noi, ca să Ii cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu, Care te-a primit în Împărăţia Sa: Aliluia!


Icosul 11


Cântare cerească răsunând din chilia ta s-a auzit în toată mănăstirea, atunci când sufletul tău a trecut la Mirele Ceresc, iar clopotul bisericii a bătut fără să fie atins de mână omenească, pentru că îngerii prăznuiau trecerea ta la Domnul şi îi îndemnau pe toţi cei necăjiţi să îţi cânte:


Bucură-te, că la moartea ta s-a auzit cântare îngerească,


Bucură-te, că bătaia clopotului a chemat poporul să te cinstească,


Bucură-te, că după moarte te-ai schimbat la chip, arătând ca în tinereţe,


Bucură-te, că ai rămas copilă la suflet şi la bătrâneţe,


Bucură-te, că sufletul ţi-a rămas tânăr, deşi părul ţi-a albit,


Bucură-te, că această minune curătia sufletului tău a adeverit,


Bucură-te, că moartea nu a fost pentru tine decât un nou început,


Bucură-te, că dascăl iscusit cugetarea la moarte ai avut,


Bucură-te, clopot care întreaga viaţă pentru Dumnezeu ai bătut,


Bucură-te, stâlpnic care pe stâlpul rugăciunii ai stătut,


Bucură-te, izbăvitoare a celor aflaţi în chinurile bolii,


Bucură-te, rugătoare pentru cei care se află pe patul morţii,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 12


Bucură-te, sfântă, îţi spunem ori de câte ori cugetăm la minunile tale cele de multe feluri, că mirul izvorât cu prisosinţă din sfintele tale moaşte şi din icoana ta a preînchipuit mulţimea minunilor tale, pentru care poporul binecredincios te laudă neîncetat şi lui Dumnezeu Îi aduce cântarea: Aliluia!


Icosul 12


Vrând iconarul Ioan să picteze icoana ta şi neştiind cum ai arătat în viaţa pământească, te-ai arătat lui în vis în chipul unei monahii. Iar el, neştiind pe cine visase, s-a hotărât să picteze trăsăturile acelei maici în icoana ta, iar mai apoi s-a mirat aflând de la cei care te cunoscuseră că ai avut chipul precum cel pictat în icoană, şi s-a bucurat, iar noi pentru aceasta îţi cântăm:


Bucură-te, că iconarul ţi-a pictat icoana după ce în vis i te-ai arătat,


Bucură-te, că de asemănarea cu trăsăturile tale toţi s-au mirat,


Bucură-te, că mirul izvorât din icoană a fost a sfinţeniei tale pecete de netăgăduit,


Bucură-te, că, deşi mirul a şters frumuseţea icoanei, tămăduirile s-au înmulţit,


Bucură-te, împreună cu Sfânta Teodora, al Alexandriei odor,


Bucură-te, împreună cu Sfântul Teodor Studitul, apărătorul icoanelor,


Bucură-te, cu Marii Mucenici, Sfinţii Teodor Tiron şi Teodor Stratilat,


Bucură-te, că, auzind despre vieţuirea ta, duhovniceşte ne-am desfătat,


Bucură-te, că prin nevoinţele tale ai devenit liman duhovnicesc,


Bucură-te, că porţi de grijă ca o mamă celor ce se nevoiesc,


Bucură-te, că în vremuri de răcire a credinţei eşti a Bisericii întărire,


Bucură-te, a celor căsătoriţi stea şi a monahiilor sporire,


Bucură-te, Sfântă Teodora, podoabă a Tesalonicului!


Condacul 13


O, Sfântă Teodora, ocrotitoare a monahiilor şi a monahilor, ajutătoare a mirenilor, sprijin al preoţilor şi al ierarhilor, primind această puţină rugăciune de la noi, ajută-ne să ne îndreptăm viaţa prin pocăinţă, prin nevoinţă şi rugăciune, ca împreună cu tine să Îi aducem Domnului cântarea: Aliluia! ( de 3 ori )


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1

şi această rugăciune

şi se face Otpustul

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails