joi, 29 decembrie 2011

Paraclisul Sfântului Fanurie


Preotul face obişnuitul început: Binecuvântat este Dumnezeul nostru... Apoi:
Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Preotul: Că a Ta este împărăţia..., Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă... Şi acum...
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.
După care, Psalmul 142:
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-i nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scăpă-mă de vrajmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Dumnezeu este Domnul şi s-au arătat nouă. Bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).
Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:
Către dreptul ostaş al lui Hristos, biruitor în lupte, vrednicule mucenice Fanurie, laude aducem noi credincioşii şi-i strigăm - preamărite, nu înceta a te milostivi către Preaînduratul Hristos, pentru noi cei ce nădăjduim în harul tău, Mare Mucenice , nou luminător al credinţei. (de doua ori)
Slava... Si acum...
Nici odinioară nu vom tăcea noi nevrednicii, a vesti puterile tale, Născătoare de Dumnezeu, că de nu ai fi stătut tu rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.
Apoi Psalmul 50:
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăteşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fii îndreptăţit întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-a zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi
2
curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea 1-a
Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israiliteanul a strigat: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Fanurie, noule mucenic, sfinţitor al creştinilor din toată biserica, sfinţeşte pe cei ce cu cinste laudă pătimirile tale .
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Sfinţeşti, totdeauna, pe cei ce cu evlavie, sfinte Fanurie, ostaşule nebiruit al lui Hristos, aleargă la ajutorul tău, izbăvindu-i de rele şi de nevoi.
Slava...
Arată-ne izbăvitori din patimi, pe noi cei ce te lăudăm, ca pe un biruitor, Fanurie şi dăruieşte-ne biruinţă în luptele împotriva necredincioşilor.
Si acum...
Caută cu milostivire către cei credincioşi, omorând patimile cele ucigătoare de suflet şi trup, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ceea ce eşti Neîntinată şi ai nemărginită cinste.
Cantarea a 3-a
Doamne, Cela ce ai facut cele de deasupra crugului ceresc si ai zidit Biserica Ta, Tu pe mine ma intareste intru dragostea Ta, ca Tu esti marginea doririlor si credinciosilor intarire, Unule, lubitorule de oameni..
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Cu rugăciuni şi credinţă ne închinăm, sfintei tale icoane, Mare Mucenice Fanurie, care ţii în mâna ta lumânarea aprinsă a curatei credinţe către Dumnezeu.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Tămăduieşte Mucenice Fanurie pe cei ce fierbinte vin la ajutorul tău, învrednicindu-i cercetării tale sfinte dăruindu-le sănătate şi izbăvire din cursele celui rău.
3
Slava...
Te rugăm Sfinte, rănile sufleteşti, foarte vătămătoare pentru mântuire, vindecă-le cu neîncetatele tale rugăciuni către Domnul, doctorule fără de arginţi Fanurie.
Si acum...
Maică Preacurată, a Cuvântului lui Dumnezeu,milostiveşte-te întotdeauna spre cei ce aleargă sub acoperământul tău cel dumnezeiesc, învrednicindu-i de tămăduire Născătoare de Dumnezeu.
Următoarele stihiri se zic după Cântările a 3-a si a 6-a:
Luminătorule al cărărilor vieţii, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, arată calea spre mântuire robilor tăi ca să nu piardă Ierusalimul cel Ceresc prin călcarea poruncilor.
Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
Preotul rosteşte ectenia: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule... la care pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul: Doamne miluieşte (de 12 ori). Apoi preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni...
Şi îndată Sedealna, glasul al 2-lea (Podobie: Cele de sus căutând...):
Ca ar având pe Hristos, luminătorule, aprinde focul pocăinţei noastre, preamărite Mucenice Fanurie şi îndepărtează întunericul de la cei ce aleargă cu credinţă la tine ca la un mijlocitor către Creatorul lumii.
Cantarea a 4-a
Auzit-am, Doamne, taina rânduielii Tale, înteles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Viaţa ţi-a fost cunoscută de credincioşi prin aflarea icoanei tale în Rhodos, Sfinte Mucenice Fanurie, milostivindu-Se Hristos spre noi pentru a cunoaşte harul tău .
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Împarţi har vindecător tuturor celor ce-ţi strigă ţie: Bucură-te, Mucenice Fanurie, izvor nesecat de minuni!
Slavă...
Râuri de sânge din trupul tău izvorând, ţi-ai desăvârşit sufletul tău prin pătimirea ta, Sfinte Fanurie, pentru aceasta curăţeşte necurăţia sufletelor noastre.
Şi acum...
Credincioşilor adăpost te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu, acoperă pe toţi cei ce cred în tine cu sfânt omoforul tău
4
Cantarea a 5-a
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu bratul Tău cel înalt. Pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Cântări de laudă îţi aducem ţie Sfinte Fanurie, văzându-te încununat cu pătimirile tale, pe care vitejeşte le-ai răbdat cu har de la Hristos, ajută-ne şi pe noi în lupta de fiecare zi.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Fiind aruncat în cuptorul de foc, tu Sfinte Fanurie ai stins credinţa în idoli, pecete curată a credinţei adevărate făcându-te, pentru aceasta prin tine a fost preamărit Hristos.
Slavă... Mare ajutător al celor ce vieţuiesc în smerenie, risipeşte neputinţele trupurilor noastre, Fanurie, cel ce mângâi pe toţi cu ale tale mari minuni.
Si acum...
Umple de bucurie şi alinare inimile celor ce aleargă la tine Născătoare de Dumnezeu având mijlocitor pe făcătorul de minuni Fanurie, mântuind din primejdii pe robii tăi.
Cantarea a 6-a
Rugăciunea mea voi varsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea de iad s-a apropiat, ci ca lona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Preamărite Mucenice Fanurie, fiind ars cu cărbuni aprinşi, gura ta nu a încetat a învăţa legile creştineşti, te rugăm să fi mijlocitor pentru sufletele noastre spre a aduce cu tine cântări de laudă lui Dumnezeu.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Fanurie, apărător al credinţei şi mare făcător de minuni, pentru dragostea de Hristos dăruieşte celor ce se roagă ţie tămăduire bolilor şi rouă răcoritoare celor ce pătimesc.
Slavă... Ajutător tare al dreptmăritorilor creştini, sfinte Fanurie, având nădejdea lor către tine nu deznădăjduiesc în ispite, astfel fiind încununaţi cu daruri de la Domnul prin mijlocirea ta. Şi acum...
Tămăduieşte Fecioară neputinţele sufletelor noastre şi durerile trupurilor noastre, ca o Maică, nu întoarce faţa ta de la izvorul lacrimilor noastre.
Luminătorule al cărărilor vieţii, Sfinte Mare Mucenice Fanurie, arată calea spre mântuire robilor tăi ca să nu piardă Ierusalimul cel Ceresc prin călcarea poruncilor.
5
Caută cu milostivire, cu totul lăudată Năsătoare de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
Preotul pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul, după cum s-a aratat după Cântarea a 3-a. Apoi ecfonisul: Că S-a binecuvântat numele Tăui... Şi condacul, glasul al 6-lea:
Mare Mucenice Fanurie, puternice, primeşte rugăciunile celor ce aleargă cu evlavie spre ajutorul tău, dăruind sănătate sufletească şi trupească.
Prochimen, glasul al 4-lea:
Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi. Stih: Dumnezeul Cel preaslăvit în sfatul sfinţilor, mare şi înfricoşător este peste cei dimprejurul Lui.
Diaconul: Şi ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm.
Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori).
Diaconul: Înţelepciune, drepţi, să ascultăm Sfanta Evanghelie.
Preotul: Pace tuturor!
Strana: Şi Duhului tău.
Preotul: Din Sfanta Evanghelie de la Ioan (XV, 17-27,XVI, 1-2), citire:
Zis-a Domnul: aceasta vă poruncesc vouă –să vă iubţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul Meu şi pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea; dar acum M-au văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. Aceasta ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor”M-au urât pe nedrept”. Iar când va venii Mângâietorul, pe care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă smintiţi. Vă vor scoate pe voi din sinagogi şi va veni vremea când tot cel ce vă va ucide va crede că aduce închinare lui Dumnezeu.
Slavă..., glasul al 2-lea
Pentru rugăciunile Mucenicului Tău Fanurie, Milostive,curăţeşte multimea greselilor noastre. Şi acum...
Pentru rugăciunile Născatoarei de Dumnezeu, Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, curăţeşte multimea greşalelor noastre.
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta si după mulţimea indurărilor Tale curăţeşte toate fărădelegile noastre.
Si stihirile acestea, glasul al 6-lea:
6
Încununate şi preamărite ostaş al Domnului ajutător in necazuri şi supărări mijloceşte spre rugăciuile noastre şi împlineşte cererile noastre, Sfinte Fanurie, lumina nou luminătoare a sfintei credinţe, care ne ajuţi să fim sub sfintele raze ale acperământului tău şi asculţi pe credincioşii care strigă: mare biruitorule în lupte fii pază şi acoperământ neîncetat celor ce aleargă la tine.
Preotul zice:
Mantuieste, Dumnezeule, poporul tau, si binecuvinteaza mostenirea Ta. Cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari. Inalta fruntea drept-slavitorilor crestini si trimite peste toti milele Tale cele bogate. Pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoarei si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu folosintele cinstitelor ceresti puteri celor fara de trup; pentru rugaciunile cinstitului, slavitului Proroc, Inainte-mergatorului si Botezatorului Ioan; cu ale Sfintilor, slavitilor si intru tot laudatilor Apostoli; cu ale celor intre sfinti Parintilor nostri, mari dascali ai lumii si ierarhi, Vasilie cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvantatorul si Ioan Gura de Aur; Athanasie, Chiril si Ioan cel milostiv, patriarhii Alexandriei, Nifon patriarhul Constantinopolului, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Calinic de la Cernica, Iorest si Sava, Nectarie al Pentapolei si Dionisie al Eghinei, si ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; cu ale sfintilor marilor mucenici Gheorghe purtatorul de biruinta, Dimitrie izvoratorul de mir, Theodor Tiron, Theodor Stratilat, Artemie, Mina si Ioan cel Nou, ale sfintilor sfintitilor mucenici Haralambie, Elefterie si Antim Ivireanul, ale sfintilor mucenici Serghie si Vah, Ioan Valahul si Oprea, ale sfintilor mucenici Brancoveni: Constantin voievod si fiii sai Constantin, Stefan, Radu, Matei si Ianache sfetnicul, si ale tuturor sfintilor, bunilor biruitori mucenici; ale sfintei mucenite Filotheia; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatori parintilor nostri Grigorie Decapolitul, Nicodim cel sfintit, Dimitrie cel Nou, Visarion si Sofronie, Paisie de la Neamt, Daniil sihastrul, Ioan Hozevitul, Siluan Athonitul, si ale tuturor preacuviosilor parinti; ale preacuvioaselor maici Parascheva si Teodora; ale dreptcredinciosului voievod Stefan cel Mare si Sfant; ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti parinti Ioachim si Ana; ale sfantului (N) a carui pomenire o savarsim astazi; si pentru ale tuturor sfintilor, rugamu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne miluieste (de 12 ori), apoi ecfonisul: Cu mila si cu indurarile si iubirea Ta de oameni...
Cantarea a 7-a
Tinerii cei ce au mers din ludeea in Babilon oarecand, cu credinta Treimii vapaia cuptorului au calcat-o, cantand: Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri!
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Binefăcătorule mucenice, cu harul tău ai mântuit pe cei trei preoţi din mîinile urmaşilor lui Agar, de aceea mântuieşte-ne şi pe noi din mâinile răufăcătorilor.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
În obştea Domnului,curajos ostaş te-ai arătat,slăvite Fanurie, nenumărate chinuri cu tărie răbdând, cu cinste roagă pe Hristos să ne întărească pe noi impotiva uneltirii celui rău şi să biruim. Slavă...
Ajută pe rugătorii tăi mucenice Fanurie, grăbeşte în timpul tristeţii noastre tu care pentru dragostea de Dumnezeu nenumărate încercări şi tristeţi ai îndurat, arată pretutindeni minunile tale. Si acum...
Cerească mângâiere, ne dăruieşti prin mijlocirile către Unul Născut Fiul Tău, Maică Preacurată, nu ne uita pe noi cei ce strigăm către tine, arată-ne locuitori ai cerului şi moştenitori ai raiului.
7
Cantarea a 8-a
Pe Imparatul Ceresc, pe Care il lauda Ostile Ingeresti, laudati-L si-L preainaltati intru toti vecii.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Arată-ne această zi fără de păcat nouă celor ce cu umilinţă te lăudăm şi din necazuri ne izbăveşte, miluind Sfinte Fanurie pe toţi robii tăi.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Vindecă-ne sufletele şi trupurile cu rugăciunile tale mucenice Fanurie, căci noi singuri nădăjduim în puterea ta de vindecare.
Slavă...
Spre calea mântuirii, care este calea lui Hristos, îndreaptează-ne pe noi cei ce ne închinăm şi te lăudăm, dătătorule de bucurie, Fanurie preafericite.
Şi acum...
Învredniceşte pe cei ce te laudă, Preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu, de frumuseţea arătării Fiului tău.
Cantarea a 9-a
Cu adevarat, Nascatoare de Dumnezeu, te marturisim pe tine Fecioara curata, noi cei izbaviti prin tine, slavindu-te cu cetele fara de trup.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Nu înceta să cercetezi pe cei ce aleargă la tine, Mare Mucenice Fanurie, preamărite, lăudând ei cu credinţă chinurile tale.
Stih: Sfinte Mucenice Fanurie , roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Îndreptează pe cei ce cad în ispită, îmbrăţişează-i cu dragostea ta sfinte, şi în viaţa viitoare să le rămâi aproape.
Slavă... Vindecări dăruieşti celor bolnavi, izvorâtorule de dar, ca un doctor fără de arginţi, sfinte al lui Hristos. Şi acum...
Bucurie dăruieşti credincioşilor, Milostivă Maică, împreună cu Sfântul Fanurie, celor neajutoraţi totdeauna grabnic ajutor dăruindu-le.
Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără
8
de asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născatoare de Dumnezeu, te mărim.
Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Şi troparele, glasul al 6-lea: Miluieşte-ne pe noi, Doamne... Slavă... Doamne, miluieşte-ne pe noi... Şi acum... Uşa milostivirii...
Preotul zice ectenia:
Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.
Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori)
Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor, buna sporire şi chivernisire a robilor lui Dumnezeu (N) şi pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie.
Strana: Doamne miluieste (de 3 ori)
Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locaşul acesta, ţara aceasta, oraşul acesta şi toate oraşele şi satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând şi lesne iertător să ne fie nouă Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, şi să-şi întoarcă toată mânia care se porneşte asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi.
Strana: Doamne miluieşte (de 40 de ori)
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe, şi, Milostive, milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre, şi ne miluieşte pe noi.
Strana: Doamne miluieste (de 3 ori), iar preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Înţelepciune.
Strana: Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slavită fără de asemanare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născatoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ţie.
Strana: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvântează.
Şi preotul zice otpustul:
Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu folosinţele cinstitelor cereştilor netrupeşti puteri, cu rugăciunile cinstitului măritului prooroc, înainte mergătorului şi botezătorului Ioan, ale sfinţilor slăviţilor întru tot lăudaţilor Apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae făcaătorul de minuni, ale sfinţilor mari mucenici Dimitrie Izvorâtorul de mir, Gheorghe purtătorul de biruinţă şi Artemie, ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva, cu ale sfinţilor drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana,
9
şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi iubitor de oameni.
Strana: Amin.
Stăpână, Stăpână, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, pazeşte-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău.
Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.
Amin.


5 comentarii:

Andra spunea...

E acatist sau paraclis?Ca eu am citit ca Sf. Fanurie nu are paraclis!

Andreea Tatiana spunea...

Draga mea e paraclis, intra pe sursa si vei vedea ca e postat pe site-ul unei parohii crestin ortodoxe care are hramul Sfantul Fanurie..despre acatistele Sfantului Fanurie poti citi mai multe intrand pe pagina Sfantului Fanuri in bara de pagini..Un an nou cu bucurie sfanta!

Camelia spunea...

Andreea,cand a aparut si paraclisul lui?
Oare il voi gasi la pangarele parohiilor? ca si eu mi-l doresc.
Un an nou fericit si binecuvantat!

Andreea Tatiana spunea...

Nu stiu daca acest paraclis a aparut de mult, nu stiu daca a fost cumva publicat in vreo carte, eu l-am gasit pe site-ul parohiei Hruiu, cu hramul Sfantul Fanurie si l-am preluat de acolo...o sa ma uit dupa el pe la magazinele de profil, daca il gasesc te anunt..acelasi lucru te rog si pe tine..Multumesc! Un an cu urcus duhovnicesc sa ai!

Camelia spunea...

Oh da,te anunt evident,stiu ca ai evalavie la acest Sfant.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails