joi, 21 ianuarie 2010

Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul - Episcopul Efesului

19 ianuarie


Rugăciunile începătoare apoi:


Condacul 1


Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând:

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Icosul 1


Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm:


Bucură-te cel scris în cartea vieţii cea din ceruri


Bucură-te luceafăr între sfinţi luminător


Bucură-te că îngerilor cu vieţuirea ai urmat


Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat


Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit


Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat


Bucură-te lauda cuvioasei tale maici


Bucură-te rod al sfintei rugăciuni


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 2


Împărate ceresc, slavă se cuvine Ţie Celui ce trimiţi luminători şi povăţuitori la vremi de cumpănă şi de prigoană, între care în vremurile cele de pe urmă l-ai arătat şi pe sfântul Marcu, dimpreună zicând Ţie: Aliluia!


Icosul 2


Pildă de fapte bune de milostenie şi de înfrânare ai fost dăruit de Dumnezeu lumii, tu care nu ţi-ai îngropat talantul ci l-ai înmulţit spre a primi de la Dumnezeu răspuns bun, te rugăm primeşte această cântare:


Bucură-te păstorule al Efesului


Bucură-te luminătorule de Dumnezeu trimis


Bucură-te tuturor pildă de fapte bune


Bucură-te cel ce cu înfrânarea şi cu milostenia te-ai împodobit


Bucură-te iubitorule de feciorie


Bucură-te că darul ce l-ai primit l-ai înmulţit


Bucură-te că pentru răspuns bun te-ai îngrijit


Bucură-te că rugăciunea ta cu adevărat s-a împlinit


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 3


Ajungând la vârsta bărbatului desăvârşit, nu atât cu anii cât cu mintea cea înţelepţită, te-ai arătat ca o rază ce străluceşti din lumina Sfintei Treimi, pe care o lăudăm cu cântarea: Aliluia!


Icosul 3


Înger pământesc şi om ceresc, cu ce gură te vom lăuda pe tine şi cu ce glas vom putea povesti darurile tale ce ai luat de la Dumnezeu, pentru care ai fost ridicat la scaunul Efesului ca o lumină pusă în sfeşnic ce luminează tuturor, de la care auzi:


Bucură-te bărbat desăvârşit în înţelepciune


Bucură-te că se minunează cei ce aud de bogăţia darurilor tale


Bucură-te înger pământesc şi om ceresc


Bucură-te cel ce vrednic eşti întru arhierie


Bucură-te cel ce prin nevoinţe te-ai adus întru curăţie


Bucură-te că dragostea cu adevărul ai împreunat


Bucură-te că Filioque eres catolicesc ai arătat


Bucură-te că primatul papal dogmatisind l-ai surpat


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 4


Vechea mitropolie a Efesului oarecând în vremurile vechi scaun apostolesc fiind în care a stat ucenicul cel iubit al Mântuitorului, tu primindu-l, cu acela te-ai sârguit a te asemăna lui Hristos Dumnezeu cântându-i: Aliluia!


Icosul 4


De la începutul păstoriei tale, preaminunate părinte, de toţi ai fost cunoscut ca fiind păstor adevărat şi toţi slăveau pe Dumnezeu şi pe tine te lăudau zicând:


Bucură-te vas de mult preţ al lui Hristos


Bucură-te ce cu vieţuirea te-ai arătat mult-cuvios


Bucură-te ce prin cuvinte ai grăit luminos


Bucură-te ce până la sânge te-ai împotrivit ereticilor


Bucură-te că te-ai făcut următor Apostolilor


Bucură-te ce neîmblânzit ai asuprit pe draci


Bucură-te cel ce cuvintele latinilor în cenuşă le prefaci


Bucură-te că pe apostaţii ierarhi i-ai mustrat


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 5


Cu voia ta Doamne pentru păcatele noastre ai adus necazuri şi prigoniri, pe care pentru dreptate le primim; dar te rugăm încetează bătaia, potoleşte mânia, pentru rugăciunile sfântului Marcu pentru care Te lăudăm zicând: Aliluia!


Icosul 5


Începând lupul cel depărtat de Biserică a sfâşia turma lui Hristos, tu ca un diamant tare i-ai stat împotrivă, pentru care ai atras asupra ta ura celor mai mari ai Romei, iar noi fericindu-ţi îndrăzneala te binecuvântăm strigându-ţi:


Bucură-te făclia prealuminată a Bisericii


Bucură-te ce cu lumină ai orbit ereticii


Bucură-te că la pocăinţă pe toţi i-ai chemat


Bucură-te că tâlhăreştilor sinoade nu te-ai plecat


Bucură-te că doar cei învârtoşaţi nu te-au urmat


Bucură-te că nu ai pregetat cu blândeţe a-i mustra


Bucură-te că prin cuvinte sfinte la Ortodoxie pe mulţi ai adus


Bucură-te că minciuna catolicilor nu te-a supus


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 6


Împăratul Ioan al Bizanţului cerând ajutor apusenilor în nevoile poporului în vreme de război, legat-a prieteşug cu latinii, iar tu nicicum nu ai vrut a întări acest sfat, ci drept mărturiseai şi-L slăveai pe Hristos Dumnezeu zicând: Aliluia!


Icosul 6


Chemând papa în cetatea Florenţei pe ortodocşii arhierei din toată lumea, fost-ai şi tu chemat la acel rău sobor, şi punându-ţi înainte dogmele ereticeşti, te ispiteau să te învoieşti cu ei, iar tu nicidecum nu ai voit a auzi de aceasta ci îndată i-ai mustrat pe faţă, pentru care te lăudăm:


Bucură-te că pe latini i-ai vădit de eres


Bucură-te că la învăţarea norodului ortodox ai purces


Bucură-te că nu ai răbdat dezbinarea Bisericii


Bucură-te că nu ai semnat zapisul cu catolicii


Bucură-te voinic propovăduitor al Sfintei Tradiţii


Bucură-te că te-ai împotrivit unirii cu schismaticii


Bucură-te că cele şapte soboare ţi-au fost dreptar


Bucură-te că ale catolicilor cârteli zadarnice le-ai făcut


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 7


Singur sfinte părinte te-ai aflat în acel nelegiuit sobor ca un fiu al luminii, mărturisind dogma Sfântului Duh care purcede numai din Tatăl, dar închinat dimpreună cu Fiul, o singură Dumnezeire în trei ipostasuri, căreia Îi cântăm: Aliluia!


Icosul 7


Duhul Sfânt pe care l-ai mărturisit după învăţăturile Sfinţilor Părinţi te-a întărit pe tine cel ce erai sfinţit de El, spre a răbda prigoana şi însingurarea, pentru care auzi:


Bucură-te aur preastrălucit


Bucură-te că în foc te-ai lămurit


Bucură-te că mărturisind te-ai mântuit


Bucură-te că pe demoni i-ai asuprit


Bucură-te credincios apărător al credinţei


Bucură-te păstrător al Sfintei Tradiţii


Bucură-te tâlcuitor iscusit din scripturi


Bucură-te luminos povăţuitor de mulţimi


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 8


Ca altă dată un nou Moise te-ai arătat că din muntele cel sfânt pogorându-te către poporul cel păcătos, le-ai sfărâmat ereticesul aşezământ şi idolul pe care şi l-au făcut, aruncându-l degrab sub blestemul Sfinţilor Părinţi, pe cei ce nu ştiau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 8


Văzându-te fiii blestemului celui veşnic că nu te pleci hotărârilor lor, care nicidecum nu au putut a te pleca în vicleşuguri, au aruncat pricini nedrepte asupra ta, prin care în surghiun te-au trimis, iar poporul cel binecredincios departe de tine fiind, îţi cânta:


Bucură-te surpătorul ereticeştilor oşti


Bucură-te înfricoşătorul netrebnicilor papistaşi hulitori


Bucură-te ridicătorul înşelaţilor ce se smeresc


Bucură-te rană mult chinuitoare latinilor eretici


Bucură-te pierzătorul anatemelor celor mincinoase


Bucură-te dumnezeiasca lumină a celor prigoniţi pentru dreptate


Bucură-te povăţuitor şi cârmaci ortodocşilor


Bucură-te vrednic stareţ al monahilor evlavioşi


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 9


Nu ai încetat, părinte, a scrie epistole şi învăţături care erau pline de Duh Sfânt, în care rătăcirea catoliceştilor învăţături o arătai; pentru aceasta noi cei binecredincioşi îl lăudăm pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia!


Icosul 9


Toată cetatea Bizanţului căzută la un gând cu papa Romei o ai afurisit, iar mica turmă ce nu s-a învoit cu neadevărul pe tine te-au luat păstor, care cu un glas te laudă:


Bucură-te stea ce ai condus pe necredincioşi la credinţă


Bucură-te cel prin care se luminează norodul


Bucură-te izgonitorul de iscusite vicleşuguri


Bucură-te făcător de nemincinoase minuni


Bucură-te mângâietor al căzutelor făpturi


Bucură-te stâlp de foc al credinţei


Bucură-te ce neclintit ai pătimit umilinţe


Bucură-te temelia dreptei credinţe


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 10


În sfântul munte al Athonului, venind spre închinare, înştiinţare de la Dumnezeu primind sfinţii părinţi, de a ta venire toţi s-au bucurat, care cu sârguinţă spre a primi binecuvântare de la tine un singur arhiereu ortodox pe tine te mărturiseau, slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!


Icosul 10


Venind mai marele Sfântului Munte în insula Limnos unde erai întemniţat, cu întrebări te-a cercetat despre dreapta credinţă, şi primind răspunsul tău cel dreptmăritor, îndată toate lavrele din muntele Athonului ţi-au viersuit cântare, lăudându-te aşa:


Bucură-te cela ce prin feciorie te-ai curăţit


Bucură-te cela ce prin nevoinţe te-ai luminat


Bucură-te că prin mărturisire te-ai desăvârşit


Bucură-te că prin isihie cu mintea ai văzut lămurit


Bucură-te că inima prin rugăciune ţi-ai neprihănit


Bucură-te că de glasul conştiinţei ai ascultat


Bucură-te că simţurile trupeşti cu duh le-ai adăpat


Bucură-te că sufletul nu ţi-ai întinat


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 11


Care laude sau ce cuvinte pot zugrăvi bucuria ce le-ai pricinuit celor dreptcredincioşi în vremurile acelea de prigoană, când toţi după Hristos Dumnezeu şi preacurata Lui Maică, pe tine ajutor te-au agonisit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 11


Înteţindu-se relele chinuiri şi trupul slăbindu-ţi din pricina frigului şi flămânzirii, abătutu-sa asupra ta boala ce nu te-a lăsat până în sfârşit, pentru care te fericim cu unele ca acestea:


Bucură-te cela ce din umbra patimilor ne-ai scos


Bucură-te că la liman duhovnicesc ne-ai adus


Bucură-te rugător pentru cei neiscusiţi în credinţă


Bucură-te dascăl celor iubitori de adevăr întru dreptate


Bucură-te mângâietor celor ce zac întru umilinţe


Bucură-te părinte al monahilor celor ce petrec în trezvie


Bucură-te sfânt povăţuitor al preoţilor cuvioşi


Bucură-te mare luminător al ierarhilor ortodocşi


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 12


Cu ce laude vom ritorisi minunile tale Doamne, care ai întărit mulţimea mucenicilor ce au pătimit până la sânge pentru iubitul Tău Fiu Iisus Hristos, de nu vom cânta: Aliluia!


Icosul 12


Astăzi la fericitul tău sfârşit, părinte sfinte, toţi doresc să audă cuvântul tău cel de pe urmă, iar tu ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, poruncă ai lăsat ca la a ta îngropare niciunul să nu vină din cei căzuţi în reaua credinţă, şi nici la al tău mormânt să nu slujească nimeni din latinii cei hulitori, apoi cu veselie sufletul l-ai dat lui Dumnezeu, iar noi îţi cântăm:


Bucură-te că această zi este de bucurie pentru tine


Bucură-te că Hristos ţi-a dat cereasca împărăţie


Bucură-te că multe minuni se fac la al tău mormânt


Bucură-te bucuria iubitorilor de adevăr curat


Bucură-te preacuvios părinte de dragoste luminat


Bucură-te soare care niciodată nu apui


Bucură-te piatră de poticnire apostaţilor de azi


Bucură-te cela ce pe temeiul Credinţei Ortodoxe ne înalţi


Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul 13

(de 3 ori)


O întru tot lăudate sfinte Marcu, primeşte aceste puţine laude ce le aducem din inimi smerite şi te milostiveşte spre noi cei ce cădem cu smerită rugăciune către tine; grăbeşte spre a ne ajuta căci ridicatu-s-au prigoniri şi dureri negrăite, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Apoi iarăşi se zice Icosul 1 şi Condacul 1


Viaţa Sfântului aici

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails