joi, 21 ianuarie 2010

Acatistul Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul

21 ianuarieRugăciunile începătoare apoi:

Condacul 1


Întărirea preoţilor, temelia dogmelor, trâmbiţa înţelepciunii şi păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuţii vrăjmaşi şi închipuirile eretice cu tăria cunoştinţei de Dumnezeu. Şi în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Christos, ca drept şi sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Icosul 1


Împodobit fiind din tinereţe cu fire bună şi minte dreaptă ai ajuns cel dintâi sfătuitor împărătesc, căci harul lui Dumnezeu strălucea din inima ta cu putere, întărindu-te în toată vremea:


Bucură-te, tinereţe ajunsă la vârsta bărbatului desăvârşit


Bucură-te, înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte


Bucură-te, curăţire de patimi prin duhovniceştile nevoinţe


Bucură-te, lumină ajunsă în vârful muntelui


Bucură-te, scriitor iscusit al dogmelor dumnezeieşti pe tăbliţele inimii


Bucură-te, cuptor aprins de focul dragostei cereşti


Bucură-te, topire a împietririi cugetelor


Bucură-te, tăcere ce laşi să se audă voia Domnului


Bucură-te, dar şi negrăită bucurie a împlinirii ei


Bucură-te, tărie a smereniei ce deschizi inimile


Bucură-te, că ai fost îmbrăcat cu putere de sus


Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 2


Văzând împuţinarea credinţei şi întărirea eresurilor vătămătoare de suflet, ai lepădat, Sfinte Maxim, cinstea înaltei dregătorii pentru a te face monah, şi luând în spate fericita cruce a iubirii, te-ai bucurat a cânta: Aliluia!


Icosul 2


Stâlp neclintit al Bisericii te-ai făcut, Cuvioase Maxim, prin scrisorile tale pe mulţi în credinţă întărind. Însuşi Împăratul Heraclie s-a lepădat de alcătuirile eretice, precum şi Piros patriarhul, pe care l-ai înfrânt în sinodul din Cartagina. Căci ai arătat lămurit că precum sunt în Christos două firi, tot aşa sunt şi două voinţe şi lucrări într-o Persoană nedespărţită:


Bucură-te, ostaş nebiruit al lui Christos


Bucură-te, râvnă neobosită spre mântuirea aproapelui


Bucură-te, plâns şi rugă pentru sufletele vrăjmaşilor


Bucură-te, îmbrăcare a celor goi de cunoştinţa duhovnicească


Bucură-te, sprijin al celor clătinaţi de furtuna prigonirii


Bucură-te, tămăduire minunată a bolilor raţiunii


Bucură-te, inimă făcută piatră de altar


Bucură-te, cuvânt făcut punte peste prăpastia morţii


Bucură-te, dor după întregirea Trupului lui Christos


Bucură-te, păzitor al comorilor Bisericii


Bucură-te, gândire nedespărţită de har


Bucură-te, iubire care Îl întrupezi pe Christos


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 3


Din duhul ascultării sfântă îndrăzneală luând, ai arătat, Părinte Maxim, puterea dumnezeiască şi îndumnezeitoare ce se revarsă din tainele Bisericii. Iar noi, împărtăşindu-ne de dânsa, cântăm cu mulţumire : Aliluia!


Icosul 3


Pentru Sfinţii Îngeri care sunt de faţă şi scriu pe cei ce intră în biserică şi se înfăţişează lui Dumnezeu şi care fac rugăciuni pentru ei, ai sfătuit pe creştini să fie nelipsiţi de la Sfânta Liturghie. Dar mai ales pentru revărsarea Sfântului Duh, care preface pe cei de faţă şi îi rezideşte în Christos, potrivit cu însuşirile lor:


Bucură-te, lepădare a necredinţei şi micşorare a păcătoşeniei


Bucură-te, sporire a virtuţii şi alungare a neştiinţei


Bucură-te, adăugire a cunoştinţei şi ascultare a cuvintelor dumnezeieşti


Bucură-te, deprindere şi dispoziţie a inimii întărite şi neclintite în cele sfinte


Bucură-te, aplecare a voii cu desfătare spre cele de Sus


Bucură-te, sfârşit al cugetului lumesc şi aşezare în cele duhovniceşti


Bucură-te, închidere a uşii simţurilor şi curăţire a lor de idolii păcatelor


Bucură-te, icoană a iubirii de Dumnezeu şi de oameni


Bucură-te, mulţumire pentru chipurile minunate ale mântuirii


Bucură-te, unire şi deopotrivă cinste cu Îngerii în lauda Sfintei Treimi


Bucură-te, înfiere în harul Sfântului Duh şi împreunare cu Christos


Bucură-te, părtăşie şi asemănare cu Dumnezeu


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 4


Urmând Maicii Domnului, Cuvioase Maxim, te-ai făcut carte vie în care S-a scris Cuvântul lui Dumnezeu cu pana Duhului şi binecuvântarea Tatălui. Pentru aceasta împreună cu tine slavoslovim: Aliluia!


Icosul 4


Viaţa Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu ai zugrăvit-o în cuvânt ca pe o icoană preaminunată, pe care ai dăruit-o tuturor celor ce i se închină cu credinţă:


Bucură-te, virtute ce Îl întrupezi pe Christos


Bucură-te, pajişte înrourată de slava Sfintei Fecioare


Bucură-te, smerenie străluminată de Chipul Maicii Domnului


Bucură-te, chemare şi laudă a numelui Împărătesei


Bucură-te, biruinţă asupra morţii mijlocită de Maica Luminii


Bucură-te, părtăşie cu Pomul Vieţii din Potirul Nesecat


Bucură-te, rugă ce pogori milostivirea Celei ce s-a făcut Scară de la pământ la cer


Bucură-te, închinare la Icoana Fecioarei cu Pruncul Iisus în braţe


Bucură-te, călăuză spre Izvorul tămăduirii


Bucură-te, minte luminată de privirea Celei pline de har


Bucură-te, pătimire a iubirii dumnezeieşti pentru rugăciunile Celei mutate cu trupul la Cer


Bucură-te, râvnă isihastă, hrănită de Rugul cel aprins


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 5


Unindu-te cu Dumnezeu prin har, te-ai slobozit, Sfinte Maxim, de lanţul legii păcatului şi doctor iscusit al sufletelor te-ai arătat. Prin povăţuirile tale ne călăuzeşti spre Limanul desăvârşirii, ca întăriţi în har să ne bucurăm de Domnul, cântând : Aliluia!


Icosul 5


Pe toţi oamenii la fel îi iubeai, Cuvioase Părinte, şi neîncetat te rugai lui Christos pentru ei. Iar mulţi dintre aceştia, cucerindu-se de învăţăturile tale şi urmând viaţa ta îmbunătăţită, se învăpăiau de dumnezeiescul dor:


Bucură-te, adânc de metanie ce chemi adâncul smereniei lui Christos


Bucură-te, mişcare spre cele dumnezeieşti nepovârnită de patimi


Bucură-te, temere de Domnul ce îndepărtezi învârtoşarea nepăsării


Bucură-te, înfrânare ce opreşti ca un zid intrarea patimilor


Bucură-te, sărăcie cu duhul ce adăposteşti comorile harului


Bucură-te, ascultare, neclintită din lumina adevărului


Bucură-te, lepădare a poftei de plăcere şi a fricii de durere


Bucură-te, poftă după dumnezeirea atotsfântă


Bucură-te, iuţime aprinsă de pacea cerească


Bucură-te, mântuitoare neştiinţă de cele deşarte


Bucură-te, risipire prin cunoştinţă a îngrămădirilor nevăzute


Bucură-te, rugăciune de foc ce pogori pe Christos în inimă


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 6


Prin lucrarea virtuţilor curăţire de patimi, prin contemplare aflarea ra-ţiunilor dumnezeieşti din lucruri, prin pătimirea răpirii în duh, comuniunea cu Dumnezeu după har, toate acestea le-ai arătat trepte ale desăvârşirii celor ce cântă în urcuşul lor: Aliluia!


Icosul 6


Iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru făptura Sa o ai mărturisit, căci pentru aceasta S-a întrupat, ca omul să se îndumnezeiască şi să aducă printr-însul la Sine zidirea prinos de Liturghie. Şi aşa împreună să zugrăvească Chipul Iubirii, icoana de împărăţie:


Bucură-te, floare a smereniei udată de roua pocăinţei


Bucură-te, apă a virtuţii prefăcută în vinul iubirii


Bucură-te, cugetare curăţită de închipuiri


Bucură-te, păşire în icoana isihiei


Bucură-te, naştere de Sus


Bucură-te, transfigurare a firii în Christos


Bucură-te, răstignire pe Crucea Iubirii


Bucură-te, înviere din mormântul păcatului


Bucură-te, înălţare pe norii vederii duhovniceşti


Bucură-te, vas ales al Duhului


Bucură-te, îmbrăţişare de fiu a Celui Necuprins


Bucură-te, inimă în închinare la Hotarul Veşniciei


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 7


Negura înşelării pustia altarele inimilor, semănând cu îngrozire urâciunea eresurilor. Dar tu, Sfinte Maxim, ai ruşinat cu lumina Duhului cugetările cele strâmbe, şi le-ai zdrobit de Piatra Christos. Pentru aceasta, cu mulţumire, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 7


Ai îndreptat cu pricepere cârma Bisericii, ca pe a unei corăbii ce poartă spre limanul mântuirii comoara credinţei şi podoaba vieţii celei după Dumnezeu:


Bucură-te, că ai ajuns cu duhul la treapta arhieriei


Bucură-te, stăruinţă în virtute şi contemplaţie


Bucură-te, iuţime preschimbată în iubire


Bucură-te, poftă prefăcută în cerească bucurie


Bucură-te, raţiune imprimată după cuviinţă în puterile sufletului


Bucură-te, grijă şi căutare doar a Împărăţiei Cerurilor


Bucură-te, că te-ai născut în duh de la Părintele Veacului Viitor


Bucură-te, cheie ce descui inimii uşile mântuirii

Bucură-te, dreaptă socoteală ce alegi grâul de neghină


Bucură-te, propovăduitorule al lui Christos în două firi neamestecate şi nedespărţite


Bucură-te, zugrav al tainei teandrice a unirii necontopite a celor două firi, voinţe şi lucrări ale lui Christos


Bucură-te, aluat ce dospeşti frământătura cugetării de Dumnezeu


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 8


O fire, o voinţă şi o lucrare în trei Persoane ai mărturisit în Sfânta Treime, iar pe Dumnezeu Cel întrupat L-ai propovăduit într-un Ipostas cu două firi, voinţe şi lucrări, strigând: Aliluia!


Icosul 8


Ca o luntre cârmuită de Sus ai străbătut oceanul cuvintelor Duhului şi ai aflat vederile dogmelor tainice. Apoi, ridicând zăbranicul literei prin tâlcuiri de Dumnezeu insuflate, ai plinit, Părinte Maxim, legea duhovnicească:


Bucură-te, inimă închinată poruncilor dumnezeieşti


Bucură-te, păzire de oprirea pe calea virtuţilor


Bucură-te, mişcare nemişcată de patimi spre cele de Sus


Bucură-te, minte curăţită şi împodobită cu raţiunile divine


Bucură-te, mistuire duhovnicească a lumii sensibile


Bucură-te, cercetare evlavioasă a înţelesurilor Scripturii


Bucură-te, tăiere-împrejur a inimii prin cuvântul harului


Bucură-te, cunoaştere din contemplarea lucrurilor a cauzelor dumnezeieşti


Bucură-te, memorie neştearsă a frumuseţii cereşti


Bucură-te, urcuş isihast în sânul tăcerii neapropiate


Bucură-te, priveghere de taină în aşteptarea Mirelui Christos


Bucură-te, umblare prin iubire în lumina Sfântului Duh


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 9


În toate contemplai, Cuvioase Maxim, taina Întrupării Cuvântului, prin care Dumnezeu dă fiinţă creaţiei, îmbrăţişând-o, iar creaţia se face Biserică-Trup hristic, primindu-L pe Cel Căruia Sfinţii Îngeri Îi cântă cu cutremur: Aliluia!


Icosul 9


Ai arătat, Sfinte Maxim, că Dumnezeu a creat zidirea cea văzută şi nevăzută din nimic, prin bunăvoinţa Sa, şi sufletele deodată cu corpurile, după raţiunile subzistând în El dinainte de veacuri. Iar unirea raţiunilor proprii de creaţie cu loghii divini este însuşi urcuşul nesfârşit în Christos spre veşnica împărtăşire de iubire:


Bucură-te, lucrare a virtuţii, prin comuniunea cu Christos


Bucură-te, oglindă a inimii îndreptată către Dumnezeu


Bucură-te, luminare a conştiinţei de razele Cuvântului


Bucură-te, întipărire prin virtuţi în trup a raţiunilor dumnezeieşti


Bucură-te, bucurie a odihnei mai presus de mişcare şi nemişcare


Bucură-te, că în desăvârşirea dragostei nu încape săturarea


Bucură-te, descoperire în sânul lumii a lucrării energiilor necreate


Bucură-te, stare faţă-n faţă a creaţiei cu Iubirea mai presus de fire


Bucură-te, trecere prin focul înfricoşător al Iubirii


Bucură-te, zugrăvire de taină a Judecăţii Viitoare


Bucură-te, prefacere a firii prin unirea îndumnezeitoare cu Christos


Bucură-te, leagăn isihast, ce odihneşti iubirea Sfintei Treimi


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 10


Ai făcut pe fericitul Martin, Episcopul Romei, să adune sinod şi să anatemizeze mărturisirea eretică a împăratului Constans. Dispreţuind viaţa trecătoare ţi-ai pus, Părinte Maxim, sufletul pentru Christos, ca să poţi cânta lui Dumnezeu cu neîntinată conştiinţă: Aliluia!


Icosul 10


Prins fiind împreună cu ucenicii tăi şi cu Episcopul Martin, ai fost adus înaintea împăratului şi judecat fără de ruşine. Iar în cuvânt ai rămas nebiruit şi în răbdarea îngrozirilor netulburat, pentru care ai fost surghiunit în Tracia:


Bucură-te, neoprită chemare a milostivirii lui Dumnezeu


Bucură-te, încredere neţărmurită în Pronia dumnezeiască


Bucură-te, legare de Christos dezlegătoare de amăgire


Bucură-te, sfântă îndrăzneală împreunată cu smerita cugetare


Bucură-te, drum nerătăcitor al adevărului


Bucură-te, râvnă spre surparea peretelui despărţitor al păcatului


Bucură-te, temere curată de Domnul


Bucură-te, alergare spre cununa chemării de Sus


Bucură-te, tărie a blândeţii şi neclintire a vederii de taină


Bucură-te, înţelegere apostolică şi slujire îngerească


Bucură-te, limpezime străbătută de razele dumnezeieşti


Bucură-te, pătimire de bunăvoie doar în cămaşa iubirii

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 11


De încă două ori ai fost adus în Constantinopol la judecată şi iarăşi ai fost surghiunit, căci nu puteau opri amăgitorii râul dumnezeieştilor învăţături ce izvorau din gura ta, odată cu îngereasca cântare: Aliluia!


Icosul 11


Nu te-ai împărtăşit, lumină fiind lumii, cu cei stăpâniţi de întunericul relei credinţe, pentru Christos batjocuri şi sfărâmarea trupului primind. Tăindu-ţi-se limba şi mâna dreaptă, prin vorbirea mai presus de fire fără de limbă ai ruşinat desăvârşit pe eretici, spre slava lui Dumnezeu:


Bucură-te, înecare a credinţei greşite în săngele mucenicesc


Bucură-te, grăire în limba de foc a Duhului


Bucură-te, scriere în Cartea Vieţii cu puterea Crucii


Bucură-te, că durerile cele mari le-ai socotit ca nimic pentru Christos


Bucură-te, că nevoinţele pustniceşti te-au pregătit de cele muceniceşti


Bucură-te, lipsire de orice mângâiere omenească pentru Mângâietorul ceresc


Bucură-te, că prin rănile fără de număr te-ai asemănat lui Christos


Bucură-te, nimicire prin har a puterilor vrăjmaşe


Bucură-te, pregătire jertfelnică a cărărilor Cuvântului


Bucură-te, pogorâre în adâncul smereniei


Bucură-te, auzire peste fire a psalmodiei îngereşti


Bucură-te, mireasmă a nestricăciunii


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 12


Mângâiat de mai înainte prin dumnezeiasca arătare, ce ţi-a însemnat ziua şi ceasul sfârşitului, te-ai gătit cu bucurie pentru Mirele Christos, mult pătimitorule. Iar la vremea rânduită ţi-ai dat sufletul în mâinile Lui, cântând cu veselie negrăită: Aliluia!


Icosul 12


La mormântul tău s-au văzut trei făclii, ce străluceau cu minune şi încredinţau pe toţi de slava cerească de care te-a învrednicit Preasfânta Treime. Din harul Ei împărtăşindu-te, Cuvioase Maxim, luminează prin rugăciunile tale şi sufletele noastre:


Bucură-te, sălăşluire în lumina neînserată


Bucură-te, îndulcire de strălucirea Sfintei Treimi


Bucură-te, suferinţă pentru Christos prefăcută în bogăţie de har


Bucură-te, că Fiul Însuşi a mărturisit pentru tine înaintea Tatălui


Bucură-te, că Îl însoţeşti în Veşnicie


Bucură-te, vedere de icoană a lumii


Bucură-te, citire în Cartea de taină a Vieţii celei Veşnice


Bucură-te, închinare de Fiu


Bucură-te, luminare de Duh


Bucură-te, bucurie a îmbrăţişării părinteşti


Bucură-te, chip înveşmântat cu focul iubirii dumnezeieşti


Bucură-te, chip făcut icoană, cer şi pământ în unire


Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!


Condacul 13

(de 3 ori)

Cu mărturisiri sfinţite te-ai împodobit şi te-ai ridicat încununat de la pământ, către lumina cea neînserată şi către mărire, Părinte Maxim. Pentru aceasta, harul Lui Dumnezeu sălăşluieşte în sfintele tale moaşte, iar noi cinstim pomenirea ta şi te chemăm să mijloceşti sufletelor noastre milă de la Christos, cântând împreună cu tine: Aliluia!

Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails