joi, 21 ianuarie 2010

Acatistul Sfântului Cuvios Macarie cel Mare - Egipteanul

19 ianuarie


Rugăciunile începătoare apoi:

Troparul, glasul 1:


Locuitorul pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Macarie; şi cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă.

Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere,

Slavă Celui ce te-a încununat pe tine,

Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.


Condacul 1


Viaţă fericită ducând în lume, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, împreună cu cetele fericiţilor, Macarie, purtătorule de Dumnezeu, iar locuind în pustiu ca într-o cetate, ai primit de la Christos harul minunilor. Pentru aceasta te cinstim:

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Icosul 1


De fel din Egipt şi de un nume cu Sfinţii Strămoşi Avraam şi Sara, Părinţii tăi şi-au înfrumuseţat viaţa cu înfrânarea şi cu postul, cu rugăciunile şi privegherea, cu milosteniile şi cu multe alte fapte bune. Iar neroditori fiind, se depărtaseră de traiul însoţirii, însă cu duhul erau tot uniţi. Pentru aceasta întreita rază a dragostei Sfintei Treimi o au găzduit în inimile lor, şi însuşi Sfântul Patriarh Avraam le-a vestit în vedenie dezlegarea nerodirii prin fericitul rod ce avea să fie lumină lumii:


Bucură-te, cu tatăl tău, preotul Avraam, de bucuria vederii sfântului patriarh


Bucură-te, că răpindu-li-se averile, Părinţii tăi au nădăjduit în Domnul


Bucură-te, că au fost mângâiaţi de dumnezeiasca lumină a buneivestiri


Bucură-te, că nu au zăbovit în a urma voii Domnului


Bucură-te, că s-au mutat după dumnezeiasca rânduială lângă pustia în care aveai să-I slujeşti Lui


Bucură-te, că tatăl tău a fost ridicat din boala cea de moarte cu mână tare


Bucură-te, că îngerul lui Dumnezeu i-a vestit mila şi binecuvântarea de Sus


Bucură-te, că lăcaş Sfântului Duh te-a numit


Bucură-te, că numele fericirii ţi-a dăruit


Bucură-te, că vieţuirea îngerească, roditoare a mântuirii multora, ţi-a zugrăvit


Bucură-te, că Părinţii tăi au mulţumit Domnului cu bucurie şi cutremur


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 2


Zămislit de Părinţii tăi la bătrâneţile lor, ai alergat, fericite, cu dor dumnezeiesc, la izvorul cunoştinţei de Dumnezeu. Şi deprinzând Sfintele Scripturi, neobosit umblai pe cărările înţelepciunii, iar în inimă păzeai nestinsă lumina sfintei cântări de Aliluia!


Icosul 2


Cu viaţa cea fericită, ca şi cu o neîntinată mireasă, doreai să te însoţeşti. Iar când Părinţii tăi, uitând de îngereasca sfătuire, te-au silit spre însoţire cu femeie, te-ai înălţat ca o pasăre peste cursa vânătorilor. Aşa ai putut împlini şi voia părintească, dar şi păzi nestricată fecioria trupului şi sufletului, pe care le închinasei lui Dumnezeu:


Bucură-te, că în strâmtorare, ochii sufletului la Dumnezeu i-ai ridicat


Bucură-te, că El a pus sfat bun în inima ta


Bucură-te, că ai împlinit voia Lui cu nădejde neclintită


Bucură-te, că prefăcându-te bolnav, după ospăţul de nuntă ai ieşit şi ai alergat spre ajutorul de Sus


Bucură-te, că aşa ţi-ai păzit fecioria cea închinată Domnului


Bucură-te, că ai mers în muntele Nitriei şi în vis ai văzut un bărbat minunat, strălucind ca lumina


Bucură-te, că el ţi-a arătat pustiul unde aveai să te sălăşluieşti


Bucură-te, că la întoarcerea acasă, mireasa ta a trecut la Domnul întru feciorie curată


Bucură-te, smerire de sine prin gândul la moarte


Bucură-te, negrijă de cele pământeşti şi încredinţare de sine lui Dumnezeu


Bucură-te, că şi părinţii tăi s-au bucurat de curăţia vieţii tale


Bucură-te, că le-ai slujit cu dragoste şi osârdie până la moarte


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 3


Ai căutat, Fericite Macarie, cu râvnă, un sfânt călăuzitor pe calea mântuirii şi pururea te rugai lui Dumnezeu pentru aceasta. Iar într-o zi, de praznicul unuia dintre sfinţi, când pregăteai prânzul, mai ales pentru cei săraci şi scăpătaţi, ai văzut în biserică un monah, venit pentru împărtăşirea cu Sfintele Taine, şi ai cunoscut chipul vieţii celei îmbunătăţite. Drept aceea l-ai chemat după slujbă la ospăţ şi luându-l de-o parte l-ai rugat să primească să-ţi fie sfetnic bun în viaţă, ca împreună să-I cântaţi lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 3


A doua zi ai alergat la bătrânul monah, care ţi-a primit mărturisirea şi tainele inimii, după care te-a povăţuit îndelung. Iar seara, pe când te odihneai, şi-a ridicat mintea în rugăciune spre Dumnezeu şi a văzut în vedenie un sobor de monahi cu chipuri albe şi aripi care te îndemnau spre dumnezeiasca trezvie şi râvnă în slujba lui Dumnezeu:


Bucură-te, că prin povăţuitorul tău, Christos te-a chemat spre mântuirea multora


Bucură-te, că printr-însul ai primit îngereasca chemare


Bucură-te, că te-a grăbit spre cele plăcute Domnului


Bucură-te, că te-a învăţat multe despre rugăciune, priveghere şi post


Bucură-te, că întors acasă, ai împărţit toate ale tale săracilor


Bucură-te, că ai îmbrăţişat sărăcia de bunăvoie şi ai urmat lui Hristos


Bucură-te, că în mâinile sfântului bătrân ţi-ai lepădat voia


Bucură-te, că el a primit-o şi a slujit-o cu dragoste înaintea lui Dumnezeu


Bucură-te, că te-a învăţat lucrul mâinilor spre aşezarea duhovnicească


Bucură-te, că ţi-a făcut chilie nu departe de dânsul şi te-a îngrădit cu porunci de suflet ziditoare


Bucură-te, că te-a născut la viaţa îngerească binecuvântată


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 4


Ai sporit, Sfinte Macarie, în legea Domnului, prin alergarea pe calea cea strâmtă a vieţii monahiceşti, încât episcopul locului aflând despre vieţuirea ta fericită te-a făcut cleric cu de-a sila, deşi erai încă tânăr. Dar tu, după o vreme ai fugit de acolo, căci ardeai de dorul liniştii celei după Dumnezeu, întru care neîncetat să-I cânţi: Aliluia!


Icosul 4


Întru lucrul mâinilor şi rugăciune neîncetată a inimii te-ai întărit, feri-cite, îngrădindu-te cu Crucea Domnului în războiul de gânduri, năluciri şi înfricoşate năvăliri pe care diavolul ţi l-a ridicat împotrivă. Şi cum, pătruns de frica cuviincioasă şi dragostea de Dumnezeu, întru nimic socoteai meşteşugirile lui, a ridicat peste tine război prin oameni, făcând pe o tânără ce luase în pântece din desfrânare să arunce asupra ta păcatul cel cumplit:


Bucură-te, priveghere neîncetată cu duhul


Bucură-te, înstrăinare de tulburările lumii


Bucură-te, că ai fost învinuit şi ocărât pe nedrept


Bucură-te, că ai fost târât prin sat cu negrăită batjocură


Bucură-te, că ai fost tras de păr şi călcat cu picioarele


Bucură-te, că ai fost bătut cu beţele de toţi până aproape de moarte


Bucură-te, că abia te-au lăsat viu, punându-se pentru tine chezaş un cinstit bărbat


Bucură-te, că fiind gata să moară pentru tine, acesta te-a adus la chilie


Bucură-te, că lucrai ziua şi noaptea să hrăneşti pe femeia însărcinată


Bucură-te, că prin dreapta judecată a Domnului, ea nu a născut până ce nu a mărturisit clevetirea


Bucură-te, că toţi s-au pocăit şi au alergat să-ţi ceară iertare


Bucură-te, că te-ai păzit de slava omenească, fugind de acolo în pustie


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 5


Trei ani ai petrecut într-o peşteră, Părinte, după care te-ai dus la Sfântul Antonie cel Mare în Muntele Faran, iar el te-a primit cu dragoste să-i fii ucenic în pustniceştile nevoinţe. Şi ai sporit în ele prin ascultare, încât erai numit de ceilalţi fraţi tânăr bătrân. Căci din tinereţe arătai viaţă aleasă şi te luptai ziua şi noaptea cu diavolii, păzind neclintit zidul întemeiat de Hristos, Căruia Îi cântai: Aliluia!


Icosul 5


Prin smerenie şi pomenirea neîncetată de Dumnezeu ai stins mulţimea săgeţilor vrăjmaşului, luând de la Christos, la patruzeci de ani de la naşterea ta, darul tămăduirilor şi al proorociei, precum şi stăpânire asupra necuratelor duhuri. Apoi te-ai învrednicit treptei preoţeşti şi ai fost călăuzitor părinţilor celor ce vieţuiau în schit:


Bucură-te, suflet stăpânit de focul Duhului


Bucură-te, inimă întărită cu hrană duhovnicească


Bucură-te, biserică sfinţită în care locuieşte Hristos


Bucură-te, că pe Marele Antonie adeseori l-ai cercetat


Bucură-te, că de dânsul ai fost mult povăţuit


Bucură-te, că împreună v-aţi împărtăşit de tăria cuvintelor duhovniceşti


Bucură-te, că ai moştenit toiagul pe care Sfântul Antonie îşi sprijinea trupul


Bucură-te, că precum Elisei de la Ilie, ai luat şi îndoit duh


Bucură-te, că ai izgonit căpetenii diavoleşti cu postul şi rugăciunea


Bucură-te, că prin turnare cu apă sfinţită ai izbăvit pe o femeie de asemănarea de animal


Bucură-te, că ai îndemnat-o apoi spre râvnă sporită în împărtăşirea cu Sfintele Taine


Bucură-te, că ai risipit înşelarea celor cuprinşi de farmece


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 6


Prin ungerea cu untdelemn sfinţit ai făcut sănătoasă pe o fecioară plină de răni şi pe mulţi ai tămăduit prin rugăciune de boli, vrăji şi amăgirea ereticească, chiar şi morţi ai înviat cu puterea lui Christos, ca întru slava Lui să se înalţe din multe inimi cântarea întreit sfântă: Aliluia!


Icosul 6


Pe o căpetenie a întunericului ai alungat-o din cel în care intrase prin patima mândriei şi lucra prin el false minuni şi închipuiri eretice. Căci la cererea stăruitoare a episcopului, te-ai rugat din adâncul inimii, iar pentru mântuirea multor înşelaţi te-ai înarmat cu credinţă şi ai înviat un mort din cei de demult. Atunci diavolul a fost izgonit cu putere din cel stăpânit, iar tu ai botezat pe cel înviat, dăruind lui Christos mulţime de popor:


Bucură-te, prin care slava lui Dumnezeu s-a arătat


Bucură-te, surpare a puterii vrăjmaşe prin lucrarea Duhului Sfânt


Bucură-te, că te-ai învrednicit de dumnezeiasca insuflare


Bucură-te, sfântă nevoinţă întru teama de a nu cădea în slavă deşartă


Bucură-te, că prin tine Christos a şters lacrimile celor necăjiţi


Bucură-te, că ai descoperit văduvei mâhnite zălogul cel ascuns


Bucură-te, că pe bărbatul ei l-ai înviat ca să spună unde a pus visteria cea străină


Bucură-te, izbăvitorul văduvei şi orfanilor de amara robie


Bucură-te, că şi pe un alt mort l-ai înviat, ca să scapi pe cel învinuit pe nedrept


Bucură-te, că cel adormit i-a mărturisit din groapă nevinovăţia


Bucură-te, că nu ai căutat să afli pe cel vinovat, nădăjduind în judecata lui Dumnezeu


Bucură-te, că ai arătat atunci că lucrul tău era mila, iar nu judecata


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 7


Pe cel îndrăcit, care avea în sine pe diavolul îmbuibării şi mistuia ca nimic toată mâncarea primită, l-ai tămăduit prin rugăciune şi post, povăţuindu-l spre înfrânare şi lucrul mâinilor. Iar pentru călcarea sfintelor porunci te mâhneai şi plângeai şi întru Duhul Sfânt te rugai pentru toată lumea, încât chiar şi pe cei din muncile iadului îi umbreai cu milostivirea. Pentru aceasta, cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 7


Cu puterea lui Dumnezeu l-ai silit pe diavol să-şi arate pe faţă mulţimea meşteşugurilor cu care îi ispitea pe monahii din mânăstire, iar pe singurul dinre fraţi care îi făcea voia, l-ai adus la mărturisire curată şi la sporirea în lupta cea bună:


Bucură-te, că pentru a-i înfrânge ruşinea, te-ai arătat celui căzut însuţi ispitit de patimile ce-l stăpâneau


Bucură-te, că aşa a aflat îndrăznire spre mărturisire şi pocăinţă


Bucură-te, că l-ai întărit în postire şi cugetarea cea după Dumnezeu


Bucură-te, că l-ai îndemnat să înveţe părţi din Evanghelie şi alte sfinte cărţi


Bucură-te, că l-ai învăţat să nu primească gândul cel rău


Bucură-te, că fratele sculat din păcat, s-a arătat apoi mai potrivnic celui rău decât toţi ceilalţi


Bucură-te, că primind pe doi tineri bogaţi, i-ai aflat după o vreme mari nevoitori ai lui Hristos


Bucură-te, că întru osteneli şi răbdare se umpleau de harul dumnezeiesc


Bucură-te, că ai văzut cum îngerul lui Dumnezeu îi păzea cu armă de foc


Bucură-te, că ţi s-a descoperit cum din gura lor ieşea foc până la cer


Bucură-te, că adormind ei întru Domnul, ai întărit pe fraţi cu descoperirea sfinţeniei lor


Bucură-te, virtute atotvăzătoare


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 8


Viaţa curată şi fără de răutate a celor două femei măritate ţi-a descoperit-o Cel de Sus, încât însuţi te-ai minunat şi ai zis: cu adevărat, nici fecioare, nici femei măritate, nici monah, nici mirean, ci hotărârea cea bună o caută Dumnezeu, primind-o ca pe însăşi fapta şi după alegere trimite fiecăruia pe Sfântul Duh, care lucrează şi îndreptează viaţa celor ce vor să se mântuiască. Pentru aceasta, întru smerenia inimii păzim cântarea întreit sfântă: Aliluia!


Icosul 8


Împreună cu Sfântul Macarie Alexandrinul, prietenul tău întru Domnul, ai fost exilat de episcopul Luciu, eretic arian, cel care pe fericitul episcop Petru l-a izgonit. Şi duşi de ostaşi într-un ostrov în care era necunoscut numele lui Christos Dumnezeu, aţi alungat pe diavoli cu rugăciunea şi cu facerea de minuni. Atunci poporul ce slujea la idoli a primit credinţa în Christos şi s-a botezat, ridicând o sfântă biserică spre slava lui Dumnezeu:


Bucură-te, cetate întărită prin dragostea duhovnicească de frate


Bucură-te, izbăvire de îndrăcire a fiicei slujitorului idolesc


Bucură-te, vrednicie apostolească


Bucură-te, că pe mulţi i-ai născut la viaţa întru Hristos


Bucură-te, că vestirea minunilor voastre a ieşit în tot pământul


Bucură-te, ruşinare a prigonitorilor răucredincioşi


Bucură-te, că episcopul eretic a trimis în taină să vă întoarcă în pustia schitului


Bucură-te, că de pretutindeni venea la tine mulţime de popor


Bucură-te, că pe mulţi îi învăţai prin cuvinte de Dumnezeu insuflate


Bucură-te, tămăduire a neputinţelor sufleteşti şi trupeşti


Bucură-te, liman de odihnă al străinilor


Bucură-te, mustrare cu blândeţe a celor biruiţi de patimi


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 9


Pe ucenicul iubitor de arginţi, care ţi-a nesocotit mustrarea şi nu s-a curăţit de lepra patimii l-a ajuns, după moartea ta, şi lepra trupească, iar pe înfricoşatul slujitor idolesc l-ai făcut, prin cuvântul cel bun, mieluşel al lui Christos. Pentru aceasta slăvim milostivirea şi dreptatea cu care Dumnezeu se îngrijeşte de făptura Sa, şi alergăm la limanul netulburat al iubirii Sfintei Treimi, cântându-I împreună cu tine: Aliluia!


Icosul 9


Cu gândul de a merge în pustia dinlăuntru te-ai luptat cinci ani, temându-te de ispitirea vrăjmaşului. Dar cum prin îndelunga ta răbdare voia Domnului s-a vădit, ai mers acolo şi ai aflat doi monahi care de treizeci de ani se nevoiau în arşiţă şi ger cu dumnezeiască tărie. Pentru care, Părinte, te-ai pogorât şi mai mult în oceanul smereniei, adâncindu-ţi mintea în teama curată de Domnul. Căci, prin aducerea aminte de Judecată şi de focul cel veşnic al neiubirii, îţi topeai trupul ca şi cu nişte năpraznice stihii:


Bucură-te, că ai murit lumii, dar ai aflat Viaţa întru Hristos


Bucură-te, minte neatinsă de săgeţile ocărilor


Bucură-te, cuget netulburat de veninul laudelor


Bucură-te, desăvârşită neagonisire de cele lumeşti


Bucură-te, micşorare de sine întru mărirea lui Hristos


Bucură-te, tăcere făcută lăcaş al Cuvântului dumnezeiesc


Bucură-te, cădere cu faţa la pământ înaintea Chipului mântuitor


Bucură-te, ridicare a mâinilor spre primirea dumnezeiescului har


Bucură-te, fugă de oameni pentru alipirea de Dumnezeu


Bucură-te, chemare a milostivirii de Sus ce stăvileşte războiul patimilor


Bucură-te, că ai primit în inimă întipărirea Chipului Iubirii


Bucură-te, zbor al închinării spre veşnicia Iubirii


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 10


Ca un fericit părtaş la bucuria nestricăcioasă a Învierii te-ai arătat, Părinte, căci acopereai neputinţele omeneşti şi te osteneai în rugăciune pentru izbăvirea celor ispitiţi, izvorând lumii deznădăjduite tăria cântării îngereşti: Aliluia!


Icosul 10


Pe tâlharul ce îţi fura din chilie l-ai ajutat ca un străin de cele ale tale, iar pe ucenicul ispitit de o desfrânată, care a alergat în rugăciune la mijlocirea ta, o mână nevăzută l-a răpit, aducându-l în chilie, unde te rugai lui Dumnezeu pentru dânsul. Pentru aceasta, cu bucurie îţi cântăm:


Bucură-te, înstrăinare de toate cele trecătoare


Bucură-te, plămădire întru realităţile cereşti


Bucură-te, privire a lumii ca prin ochii Icoanei


Bucură-te, zugrăvire pe tăbliţa inimii a Icoanei Iubirii


Bucură-te, slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate


Bucură-te, izvor de pace cerească


Bucură-te, înainte-vedere a celor de departe ca şi a celor de aproape


Bucură-te, suflet curăţit până în adânc de harul dumnezeiesc


Bucură-te, tărie a dragostei ce sprijini pe cei ispitiţi


Bucură-te, sculare la Viaţă a celor căzuţi


Bucură-te, însuţi părtaş în suferinţe al mângâierii lui Hristos


Bucură-te, însuţi răpit prin văzduh de dumnezeiasca mână


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 11


După nouăzeci şi şapte de ani de vieţuire întru Christos ţi s-a vestit în vedenie fericitul sfârşit de către Sfântul Antonie, povăţuitorul pustiei, împreună cu Sfântul Pahomie, învăţătorul vieţii monahiceşti. Şi de apro-piata chemare spre sălăşluirea cu dânşii în sânurile Părintelui ceresc te-au încredinţat, iar tu ai primit cu bucurie de la ei negrăita pace a lui Christos şi ai cântat: Aliluia!


Icosul 11


Ai chemat, fericite, pe ucenici, încredinţându-i Domnului şi i-ai îndemnat să păzească aşezămintele duhovniceşti şi predaniile pustniciei, după care ai bine rânduit obştea. Apoi ţi-ai pus mâinile peste dânşii, i-ai binecuvântat şi te-ai rugat pentru ei, învăţându-i din destul şi te-ai pregătit de marea şi înfricoşata trecere a hotarului Veşniciei:


Bucură-te, floare a pustiei înmiresmată de Duhul Sfânt


Bucură-te, că după trei zile, după cum ţi s-a vestit, ai plecat la Domnul


Bucură-te, de un heruvim cu mulţime de îngeri întâmpinat


Bucură-te, de cetele îngereşti şi ale sfinţilor însoţit


Bucură-te, comoară a Împăratului urcată în vistieriile cele veşnice


Bucură-te, că prin sărutarea de pe urmă ai lăsat lumii îndemnul iubirii


Bucură-te, ochi şi mâini întinse spre Domnul până în sfârşit


Bucură-te, că în braţele Lui ţi-ai dat duhul


Bucură-te, că sufletul tău a fost văzut suindu-se la Cer netulburat de vrăjmaşul


Bucură-te, că te-ai acoperit cu smerenia până înlăuntrul porţilor Împărăţiei


Bucură-te, foc ce arzi toate uneltirile vrăjmaşilor


Bucură-te, îngrădire cu puterea lui Hristos


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 12


Pecetea Chipului lui Christos şi a Duhului ai primit, Fericite, unindu-ţi prin iubire firea cu harul dumnezeiesc în focul ispitelor. Pentru aceasta, la nunta Fiului lui Dumnezeu te-ai învrednicit a cânta cu Biserica Cerească: Aliluia!


Icosul 12


Arta care suie la ceruri desăvârşit o ai deprins, Părinte, şi zidire nouă te-ai făcut spre luminarea şi întărirea celor ce aleargă cu credinţă la mijlocirile tale. Pentru aceasta îţi cântăm:


Bucură-te, fiu al Luminii şi mângâierii


Bucură-te, fiu al Legământului celui nou


Bucură-te, că prin calea cea aspră ai ajuns la viaţa fericită


Bucură-te, viaţă prefăcută în icoană de pururea închinare


Bucură-te, stare neclintită în dragoste şi adevăr


Bucură-te, veşnică unire cu Hristos


Bucură-te, odihnă în braţele Sfântului Duh


Bucură-te, desfătare în sânul Părintelui luminilor


Bucură-te, mărturisire cu viaţa a Crucii şi Învierii Domnului


Bucură-te, jertfă vie, bine plăcută lui Dumnezeu


Bucură-te, al Maicii Domnului fiu preaiubit


Bucură-te, alăută a Sfintei Treimi ce faci să răsune glasul inimii


Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


Condacul 13

(de 3 ori)

O, Sfinte Preacuvioase Macarie, purtătorule al Chipului ceresc, care prin fapte dumnezeieşti ne-ai arătat nouă adevărul credinţei, luminează şi în inimile noastre cunoştinţa Evangheliei Mântuitorului. Ca simţind lucrarea gândurilor rele, să ne lepădăm de întunericul ce ne împresoară şi să primim ungerea bucuriei prin lucrarea Sfântului Duh. Iar prin fecioria inimii să ne facem părtaşi fericirii Presfintei Fecioare, în care Tatăl şi-a făcut lăcaş cu Cel Unul Născut al Său. Aşa, Părinte, poartă de grijă din Înalt, ca să nu ne aflăm neîndreptaţi şi despărţiţi de iubirea Ta în ceasul înfricoşat al naşterii în Veşnicie, ci împreună cu tine să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia!


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails