luni, 19 aprilie 2010

Acatistul Sfintei Cuvioase Maici Matrona de la Moscova

19 aprilie

Rugăciunile începătoare


Condacul 1:

Din scutece de Duhul lui Dumnezeu fiind aleasă, fericită maică Matrona, orbirea şi neputinţa trupească pentru curăţia duhovnicească de la Dumnezeu primind cu darul înaintevederii şi al minunilor te-ai îmbogăţit. Pentru aceas-ta şi noi, cu mulţumire, cunună de laudă îţi aducem, cântând:
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Icosul 1:

Înger în trup te-ai arătat pe pământ, fericită Matrona, împlinind voia lui Dumnezeu. Căci din naştere în orbire trupească ai fost, însă Dumnezeu, în-ţelepţindu-i pe cei orbi şi iubindu-i pe cei cuvioşi, a luminat ochii tăi duhov-niceşti, ca să slujeşti oamenilor şi lucrurile lui Dumnezeu să se arate prin tine. Iar noi cu dragoste îţi cântăm ţie acestea:
Bucură-te, din pruncie de Dumnezeu fiind aleasă;
Bucură-te, din scutece cu harul Sfântului Duh fiind însemnată;
Bucură-te, din copilărie cu darul minunilor fiind îmbogăţită;
Bucură-te, cu înţelepciune de la Dumnezeu fiind înzestrată;
Bucură-te, cu gândul voia lui Dumnezeu ai aflat;
Bucură-te că pe înţelepţii veacului orbi la minte i-ai ruşinat;
Bucură-te că sufletele rătăcite la Dumnezeu le întorci;
Bucură-te că scârbele şi necazurile le alini;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 2:

Văzând oamenii şi preotul când te-ai botezat, fericito, un stâlp de fum mi-nunat înălţându-se deasupra capului tău şi simţind mirosul bine-plăcut, se minunau, ce va deveni acest prunc, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

Minte având luminată, slujitorul lui Dumnezeu Vasile a aflat că cea bote-zată de el este vasul ales al lui Dumnezeu şi pe tine, cuvioasă Matrona, sfântă te-a numit. Iar noi din tot cugetul nostru îţi aducem laudele acestea:
Bucură-te, ceea ce în cristelniţă harul Sfântului Duh ai primit;
Bucură-te, ceea ce pe trupul tău crucea întipărită ai avut;
Bucură-te, rugătoare, de la Dumnezeu oamenilor dăruită;
Bucură-te, lumină arzătoare ce în faţa lui Dumnezeu luminezi;
Bucură-te, ceea ce cu darul facerii de minuni Dumnezeu pe pământ te-a slăvit;
Bucură-te, ceea ce cu cunună nevestejită de la Dumnezeu în cer te-ai îm-podobit;
Bucură-te, că prin mila lui Dumnezeu pe cei păcătoşi i-ai ridicat;
Bucură-te, că din izvorul apei celei vii pe cei însetaţi i-ai adăpat;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 3:

Puterea harului lui Dumnezeu simţind încă din pruncie, fericită Matrona, către sfintele icoane te îndreptai şi, cu inima curată şi cu buzele de prunc, laudă lui Dumnezeu înălţai, cântând: Aliluia!

Icosul 3:

Având din copilărie darul înainte-vederii, fericită maică, inimile ascunse celor ce veneau la tine cunoscând şi viitorul ca pe cele de faţă spunând, pe mulţi pe calea mântuirii i-ai îndreptat. Pentru aceasta pe Dumnezeu Cel ce a înţelepţit orbii îi preamărim, cântând ţie acestea:
Bucură-te, a Domnului străvăzătoare;
Bucură-te, a păcatelor ascunse văditoare;
Bucură-te, celor întristaţi cu sufletul, luminată povăţuitoare;
Bucură-te, celor rătăciţi, milostivă călăuzitoare;
Bucură-te, stea, celor credincioşi calea arătând;
Bucură-te, lumină, în întunericul veacului acestuia luminând;
Bucură-te, unului Dumnezeu slujitoare;
Bucură-te, a uneltirilor diavoleşti cu darul Sfântului Duh pierzătoare;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 4:

Viforul nedumeririlor şi al tulburărilor despre minunile tale în oameni răspândindu-se, maică fericită, şi aceştia, pe care i-ai îndreptat spre Dumnezeul Cel minunat întru sfinţii Săi, preamărindu-te şi lăudându-te, lui Dumnezeu cu mulţumire au cântat: Aliluia!

Icosul 4:

Auzind oamenii, maică Matrona, că aduci ajutor în boli sufleteşti şi tru-peşti, la tine vin cu nădejde şi, primind sfat bineplăcut şi vindecare, îi mulţu-mesc lui Dumnezeu, cântând ţie:
Bucură-te, că pe cei bolnavi şi suferinzi îi primeşti;
Bucură-te, că pace sufletelor îndurerate dăruieşti;
Bucură-te, celor în rătăcire fiind îndreptătoare;
Bucură-te, a evlaviei învăţătoare;
Bucură-te, a necazurilor noastre alinare;
Bucură-te, în scârbe mângâietoare;
Bucură-te, doctorul cel fără de arginţi:
Bucură-te, a oricăror neputinţe tămăduitoare;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 5:

Ca o stea dumnezeiască ai răsărit, maică fericită Matrona, în zilele grele în Patria noastră, căci, ca o nouă mărturisitoare, jugul lui Hristos cu îndrăznea-lă şi fără frică toată viaţa ai purtat şi, cu harul lui Dumnezeu fiind întărită, ai dat celor nedumeriţi povăţuire, celor slabi şi bolnavi vindecare, tuturor celor ce cu mulţumire cântă iui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Văzând mulţi oameni ruşi minunile şi vindecările date de harul lui Dumnezeu prin tine: celor schiopi - umblare, celor slabi şi nemişcaţi – vinde-care, celor îndrăciţi - a duhurilor rele alungare, îndreptându-ne către tine, maică, ca şi către un izvor nesecat, din care adăpându-ne cu nesaş, cu inimă smerită, strigăm ţie acestea:
Bucură-te, din pruncie pe calea mântuirii fiind chemată;
Bucură-te, cuvioasă, de Dumnezeu nouă dăruită;
Bucură-te, tămăduitoare ce bolile noastre le vindeci;
Bucură-te, în nevoile noastre, grabnică ajutătoare;
Bucură-te, ceea ce cu sfaturi folositoare de suflet ne povăţuieşti;
Bucură-te, ceea ce nedumeririle noastre degrabă le limpezeşti;
Bucură-te, ceea ce duhurile necurate de la om le alungi;
Bucură-te, ceea ce de toată rautatea cu rugăciunile tale ne aperi;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 6:

Vestitorul sfinţeniei şi al cuvioşeniei vieţii tale, fericită maică, s-a arătat sfântul şi cuviosul părinte Ioan din Kronstadt, când te-a văzut în biserică şi te-a numit moştenitoarea sa şi al optulea stâlp al Rusiei. Iar toţi cei ce au au-zit acestea l-au lăudat pe Dumnezeu, înălţând Lui cântarea: Aliluia!

Icosul 6:

Aprinde cu rugăciunile tale, maică Matrona, lumina harului lui Dumnezeu în inimile ce nu l-au aflat pe Dumnezeu şi cu multe păcate pe El L-au supărat. Căci, văzând minunile săvârşite de tine, mă îndrept către Dumnezeu, cântându-ţi:
Bucură-te, ceea ce cu faptele tale pe Dumnezeu L-ai slăvit;
Bucură-te, ceea ce slava lui Dumnezeu ne-ai arătat;
Bucură-te, ceea ce pe calea cea dreptă pe ne credincioşi i-ai îndreptat;
Bucură-te, ceea ce întinăciunea păcatelor cu rugaciunile tale ai curăţat;
Bucură-te, că la pocăinţă ne-ai îndemnat;
Bucură-te, că lui Dumnezeu pentru toate să-i mulţumim ne-ai povăţuit;
Bucură-te, că biserica lui Dumnezeu s-o iubim ne-ai învăţat;
Bucură-te, ceea ce în ograda bisericii oile cele risipite ai adunat;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 7:

Vrând Preasfintei noastre Stăpâne, Maicii Domnului, să-i placi, maică Ma-trona, ai poruncit oamenilor să zugrăveasca preacinstitul chip al Ei, numit Aflarea celor pierduţi, şi în biserica lui Dumnezeu să-l aşezi, că toţi cei ce pri-vesc chipul luminat al Preacuratei, cu umilinţă, s-o laude, iar lui Dumnezeu să cânte: Aliluia!

Icosul 7:

O nouă apărătoare, rugătoare şi mijlocitoare către Domnul ni te-a dăruit în anii grei tuturor ruşilor, căci mulţi s-au îndepărtat de Sfânta Biserica, însă tu, maică, pe cei necredincioşi şi rătăciţi îi învăţai cu fapta şi cu cuvântul, arătându-le minuni de la Dumnezeu. De aceea îţi cântăm ţie acestea:
Bucură-te, pentru ţara noastră rusească neîncetată nevoitoare;
Bucură-te, pentru mântuirea noastră mijlocitoare;
Bucură-te, al Dumnezeului Drept Judecător îmblânzire;
Bucură-te, celor bolnavi şi jigniţi ocrotire;
Bucură-te, celor neputincioşi şi deznădăjduiţi ajutătoare;
Bucură-te, împotriva duhurilor rele neîncetată luptătoare;
Bucură-te, căci tremură în faţa ta diavolii;
Bucură-te, căci se bucură pentru tine îngerii şi oamenii;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 8:

Pe cei puţin credincioşi şi nechibzuiţi i-ai minunat, cum, oarbă din naşte-re fiind, vezi şi cunoşti nu numai cele din prezent, ci şi cele viitoare, nevă-zând ei puterea lui Dumnezeu ce lucrează în neputinţele oamenilor. Pentru aceasta şi noi, fericită maică, înţelepciunea lui Dumnezeu în tine văzând, îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Toate supărările şi jignirile, prigonirile şi mustrările ai răbdat, fericită maică, însă nu te-ai tânguit, ci pentru toate lui Dumnezeu ai mulţumit. Cu aceasta învăţându-ne noi cu răbdare să ne purtăm crucea, îţi aducem laudele acestea:
Bucură-te, ceea ce în rugăciune neîncetată stăruiai;
Bucură-te, ceea ce duhurile rele cu post şi rugăciune le alungai;
Bucură-te, ceea ce pacea binecuvântată dobândeai;
Bucură-te, ceea ce cu dragostea ta pe mulţi îi mântuiai;
Bucură-te, ceea ce prin viaţa ta oamenilor ai slujit;
Bucură-te, că şi după moarte pe oameni neîncetat îi ajuţi;
Bucură-te, ceea ce acum rugăminţile noastre le asculţi;
Bucură-te, că pe cei ce se încred în tine nu-i părăseşti;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 9:

Toate necazurile şi durerile le-ai răbdat, maică Matrona, neîncetat lup-tând cu puterile întunericului, uneltirile şi vicleniile lor vădind şi pe diavoli din îndrăciţi alungând, până la sfârşitul vieţii pe cei îndureraţi, bolnavi şi întristaţi i-ai ajutat; pururea cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Ritorii cei mult grăitori nu vor putea cu vrednicie să-ţi preamărească sfân-ta ta viaţă şi minunile tale cele cu puterea lui Dumnezeu de tine săvârşite, sfânta maică. Însă noi, dorind pe Dumnezeu cu psalmi să-l lăudăm ăi îndem-naţi de iubire curată, îndrăznim să cântăm acestea:
Bucură-te, ceea ce calea cea strâmtă şi poarta îngustă ai ales;
Bucură-te, ceea ce cu multe fapte bune te-ai luminat;
Bucură-te, ceea ce toate cele stricăcioase din viaţă le-ai lepădat;
Bucură-te, ceea ce cu cununa smereniei te-ai împodobit;
Bucură-te, ceea ce după Evanghelie, ca pasările cerului, pe pământ ai lo-cuit;
Bucură-te, ceea ce Fiului, ce nu avea unde să-şi plece capul, i-ai urmat;
Bucură-te, ceea ce acum în lăcaşurile raiului te desfătezi;
Bucură-te, ceea ce pe noi, păcătoşii, către tine rugându-ne, nu ne laşi;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 10:

Dorind să-i scapi pe mulţi de suferinţele trupeşti şi de bolile sufleteşti, cu-vioasa lui Dumnezeu, toată noaptea petreceai în rugăciune, rugându-te pen-tru ajutorul şi întărirea lor Domnului nostru Iisus Hristos, cântându-i: Aliluia!

Icosul 10:

Zid şi acoperământ erai în timpul vieţii tale, fericită maică, tuturor celor ce alergau la tine şi după moarte nu încetezi să mijloceşti înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă vin la mormântul tău. Pentru aceasta, auzindu-ne pe noi, păcătoşii, îndureraţi şi de multe necazuri fiind stăpâniţi şi nădăjduind toţi în ajutorul rugăciunilor tale, îţi cântăm:
Bucură-te, celor jigniţi grabnică apărătoare;
Bucură-te, celor săraci mângâiere;
Bucură-te, a căsătoriei cinstite ocrotitoare;
Bucură-te, celor certaţi împăcare;
Bucură-te, celor judecaţi pe nedrept apărătoare;
Bucură-te, şi a celor vinovaţi faţă de judecata lumească către Dumnezeu milostivă mijlocitoare;
Bucură-te, celor fără casă adăpostire;
Bucură-te, tuturor celor ce te cheamă în ajutor ocrotire;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 11:

Cântare îngerească auzeai, cinstită maică Matrona, încă pe pământ fiind. Învaţă-ne şi pe noi, nevrednicii, cum trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel slăvit în Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Căruia oştirile cereşti într-un glas Îi cântă: Aliluia!

Icosul 11:

Cu lumină strălucitoare luminează viaţa ta, fericită Matrona, gonind întu-nericul lumii acesteia deşarte, şi ne atrage sufletele noastre: că şi noi cu raze-le harului lui Dumnezeu să ne luminăm şi calea plină de scârbe a acestei vieţi trecătoare să o trecem şi în Împărăţia Cerurilor să ajungem, unde tu, maică, acum te desfătezi, auzind glasul nostru către tine, strigând:
Bucură-te, lumina lui Dumnezeu pururea arzătoare;
Bucură-te, mărgăritar scump, cu strălucirea sfinţeniei tale luminându-ne;
Bucură-te, floare binemirositoare, ce mireasma Duhului Sfânt o răspân-deşti;
Bucură-te, piatră a credinţei, care pe cei slabi de fire în evlavie îi întăreşti;
Bucură-te, stea preastrălucită, ce calea dreaptă ne-o arăţi;
Bucură-te, luptătoare neînfricată a lui Hristos, ce cu sabia rugăciunii armatele demonilor înspaimânţi;
Bucură-te, căci ai avut o viaţă sfântă şi curată;
Bucură-te, căci în faţa lui Dumnezeu ai avut o moarte cinstită;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 12:

Harul lui Dumnezeu din belşug încă din scutece ai primit, maică fericită, care a fost cu tine toata viaţa. Credem neclintit că şi după moarte acest har e cu tine. Pentru aceasta, căzând la tine, ne rugăm: nu ne lăsa pe noi, călători încă pe pământ, lipsiţi de ajutorul şi ocrotirea ta, rugându-L pe Dumnezeu să ne miluiască pe toţi cei ce-I cântăm: Aliluia!

Icosul 12:

Cântăm minunile tale cele multe, maică Matrona, îl lăudăm pe Dumnezeu Care te-a dăruit oraşului Moscova şi Patriei noastre, în zilele grele şi de pri-goană, pe tine, stâlpul neclintit al evlaviei şi credinţei. Şi acum, maică ferici-tă, cu inimă recunoscătoare îţi cântăm ţie acestea:
Bucură-te, ceea ce pacea lui Hristos în suflet ai dobândit;
Bucură-te, ceea ce pentru lume jertfă lui Dumnezeu te-ai adus;
Bucură-te, ceea ce în trup neputincios puterea harului dumnezeiesc ai arătat;
Bucură-te, ceea ce la aflarea cinstitelor tale moaşte mila lui Dumnezeu ne-ai arătat;
Bucură-te, a cetei sfinţilor din Moscova minunată înflorire;
Bucură-te, a oraşului Moscova preaslăvită podoabă;
Bucură-te, pentru Patria noastră înaintea lui Dumnezeu neîncetată rugă-toare;
Bucură-te, la pocăinţă şi rugăciune pentru ţara Rusiei îndemnare;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 13:

O fericită maică, ascultă această cântare de laudă pe care ţi-o aducem ţie şi cere pentru noi de la Domnul nostru Iisus Hristos iertarea păcatelor, sfâr-şit bun creştinesc şi răspuns bun la înfricoşătoarea Lui judecată, ca să ne în-vrednicim şi noi în lăcaşurile raiului să slăvim Sfânta Treime, cântând: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1


şi această RUGĂCIUNE

O, fericită maică Matrona, cu sufletul în cer, în faţa Tronului lui Dumnezeu stând, iar cu trupul pe pământ odihnind şi cu binefacere de sus înzestrată multe minuni săvârşind. Coboară ochii tăi milostivi spre noi, păcă-toşii, cei ce în scârbe, dureri şi păcate viaţa ne-o petrecem, alină-ne pe noi, cei deznădăjduiţi, vindecă-ne de bolile noastre cumplite pe care pentru păca-tele noastre de la Dumnezeu le primim; izbăveşte-ne de mulţimea necazuri-lor şi a primejdiilor, roagă-L pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne ierte toate păcatele şi fărădelegile pe care din tinereţile noastre şi până acum le-am să-vârşit, că, primind cu rugăciunile tale binefacere şi mare milă, să slăvim pe Dumnezeu Cel Unul în Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

şi se face Otpustul

3 comentarii:

Anonim spunea...

Rusii o numesc Matrona, nu Matroana. Iertare!

Andreea Tatiana spunea...

Doamne ajuta! iertare eu! am rectificat..multumiri!

Anonim spunea...

Sfanta mea Iubita, mult ajutor si mari minuni am primit de la Dumnezeu prin mijlocirea Maicii Matrona! Doamne iarta si ajuta pe fiecare crestin!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails