marți, 20 aprilie 2010

Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I Scitul

20 aprilie

Rugăciunile începătoare

Tropar glas 3


Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a ară-tat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Teotim, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.


Condacul 1


Prealuminat păstor al Tomisului, vas al isihiei şi cuvântării de Dumnezeu, chip al iubirii părinteşti te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Teotim, revărsând în lume mirul milostivirii de Sus. Pentru aceasta, ca la un izvor pururea curgător al harului lui Dumnezeu la tine alergăm şi cu credinţă îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Icosul 1


Purtând moştenirea de neam şi pământ daco-roman, împreună cu pro-pria-ţi viaţă jertfă vie lui Hristos ai adus-o, intrând într-o mânăstire din hotarele Cassienilor şi ale peşterilor. Iar în această vatră de dumnezeiască nevoinţă şi înţelepciune, ca un mare păstor ai strălucit, fiind cel dintâi dascăl şi Părinte al Sfinţilor Ioan Casian şi Gherman.


Bucură-te, pământ sfinţit de iubirea dumnezeiască


Bucură-te, smerenie întipărită cu Chipul lui Hristos


Bucură-te, biserică vie a isihiei


Bucură-te, Chip de Părinte în care Dumnezeu se arată la faţă


Bucură-te, că şi pe noi ne naşti din moarte la Viaţă


Bucură-te, aducere de sine pe altarul iubirii


Bucură-te, de har înrourată asprime a vieţuirii


Bucură-te, crin al pustniceştilor nevoinţe


Bucură-te, comoară de sfinţenie în traiul modest ascunsă


Bucură-te, minte purtătoare de icoană


Bucură-te, împărtăşire de duhovniceasca hrană


Bucură-te, înfrânare născută din dorul de taină


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 2-lea


Luminând ca o făclie aprinsă de iubirea şi înţelepciunea dumnezeiască, ai fost ales episcop după mutarea din viaţă a înaintaşului tău Gherontie. Atunci şi mai mult te-ai ostenit a semăna în pământul şi neamul tău sămânţa filocalicei vieţuiri, spre rodirea sfinţeniei şi bucuria cântării de: Aliluia!


Icosul al 2-lea


Cu puterea Duhului apa vie a cuvintelor Scripturii o scoteai, revărsând-o peste pământul însetat al inimilor. Aşa prin chipul crinului zugrăveai sufletul lipsit de griji şi vanităţi şi te osteneai a-i izbăvi pe oameni din în-văluirea păcatelor şi din spinii grijilor ce înăbuşă iubirea de Dumnezeu şi de oameni.

Bucură-te, piatră de temelie a Filocaliei româneşti


Bucură-te, căutare peste toate a împărăţiei lui Dumnezeu


Bucură-te, râvnă cu dreaptă-socoteală spre desăvârşire


Bucură-te, blândeţe cuceritoare prin iubire


Bucură-te, crin înmiresmat al Dobrogei


Bucură-te, smerenie călăuzită de Duhul la tot adevărul


Bucură-te, voire purtătoare a insuflării dumnezeieşti


Bucură-te, milostivă pogorâre la neputinţele omeneşti


Bucură-te, cunoaştere întru lărgimea Duhului


Bucură-te, minte făcută potir al Cuvântului


Bucură-te, cuvânt făcut scară de la pământ la cer


Bucură-te, cuvânt născut în rugăciune


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 3-lea


Neîncetat liturghiseai, ca un vrednic ierarh, taina unirii între Dumnezeu şi creaţia Sa, slujind şi teologhisind cu darul Sfintei Treimi spre zidirea Bisericii în dragostea lui Hristos şi bucuria cântării de Aliluia!


Icosul al 3-lea


Cu duhovnicească înţelegere şi mintea lui Hristos ai străbătut filosofia vremii, punând în lucrarea de mântuire tot ce este bun şi frumos şi folo-sitor. Aşa, cu aleasă evlavie şi elocinţă ai semănat dreapta-credinţă dând culturii pecetea Cuvântului întrupat.

Bucură-te, iubire de înţelepciune


Bucură-te, iubire de frumos


Bucură-te, chivot al Euharistiei lui Hristos


Bucură-te, chivot din care iese puterea lui Dumnezeu


Bucură-te, aflător al mărgăritarului din ţarină


Bucură-te, lepădare de sine spre aflarea comorii de taină


Bucură-te, dorire de a împărtăşi tuturor comoara harului


Bucură-te, vedere curată a lumii în lumina lui Hristos


Bucură-te, vedere curăţită de întunericul patimilor


Bucură-te, cunoaştere prin vederea duhovnicească


Bucură-te, cunoaştere prin împărtăşirea dumnezeiască


Bucură-te, credinţă lucrătoare prin iubire


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 4-lea


Unind tăcerea cu cuvântul şi cu ascultarea, te-ai făcut vas ales al isihiei adevărate, din care toţi cei ce beau cu credinţă se umplu de dorul lui Hristos, cântând: Aliluia!


Icosul al 4-lea


Împăraţi şi episcopi, călugări, credincioşi şi barbari, toţi te cunoşteau şi te preţuiau pentru evlavia, cinstea şi înţelepciunea ta izvorâte din liniştea minţii şi a inimii. Iar tu, iubindu-i pe toţi cu dragostea lui Hristos, nu con-teneai să-i tămăduieşti şi să-i luminezi spre a păşi în hotarul lucrării du-hovniceşti.

Bucură-te, minte curăţită de patimi


Bucură-te, inimă luminată de har


Bucură-te, arhierescă vrednicie a unirii cu Dumnezeu


Bucură-te, sfânt mărturisitor şi de minuni făcător


Bucură-te, tămăduitor de bolile sufleteşti şi trupeşti


Bucură-te, îmblânzitor prin iubire al sălbăticiei patimilor


Bucură-te, inimă de Părinte, milostivă şi iertătoare


Bucură-te, inimă primitoare şi rugătoare


Bucură-te, inimă în care bat suferinţele şi bucuriile lumii


Bucură-te, braţe părinteşti grabnic ajutătoare


Bucură-te, mare ascet, plin de dragostea lui Hristos


Bucură-te, icoană vie, Chip luminos


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 5-lea


Epocă de aur s-a arătat răstimpul păstoririi tale pentru mânăstirile şi sihăstriile Dobrogei, Sfinte Ierarhe Teotim. Căci prin apostolica-ţi râvnă pentru Hristos dumnezeiasca viaţă de nevoinţă şi isihie într-însele a înflorit, în neîncetată cântare de: Aliluia!


Icosul al 5-lea


De mântuirea oamenilor pururi te îngrijeai, Teotime Preacinstite, che-mându-i şi călăuzindu-i la Hristos cu iubirea ta de Părinte. Pentru aceasta, biserici mari ai înălţat şi împodobit în pământul Dobrogei, pecetluindu-l cu dumnezeiasca frumuseţe a Liturghiei lui Hristos

Bucură-te, apostole al dragostei lui Hristos


Bucură-te, gură de aur a Bisericii strămoşeşti


Bucură-te, floare a raiului isihiei


Bucură-te, veghe la hotarul veşniciei


Bucură-te, lucrarea rodurilor de sfinţenie


Bucură-te, izvor de blagoslovenie


Bucură-te, dar din Darul Treimii Sfinte


Bucură-te, inimă de Părinte


Bucură-te, Purtare a crucii de neam şi pământ


Bucură-te, închinare de fiu pe altarul cel sfânt


Bucură-te, jertfă prefăcută în rod al Învierii lui Hristos


Bucură-te, al dragostei ce zideşte, rug luminos


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 6-lea


Mult ai avut de suferit din partea barbarilor migratori, dar cu desăvâr-şită blândeţe şi iubire de vrăjmaşi le-ai răspuns, supunând sălbăticia cuge-tului lor prin daruri, rugăciuni şi sfinţenia vieţii. Drept aceea, „zeul roma-nilor” te numeau păgânii, iar tu neîncetat Îl mărturiseai pe Hristos, cân-tând: Aliluia!


Icosul al 6-lea


Icoană vie a lui Hristos te-ai arătat, chip al Bisericii în care Duhul Sfânt se pogoară şi preface darul în împărtăşire de taină a creaţiei cu cele dum-nezeieşti

Bucură-te, nerăutate ce topeşti ura şi vrăjmăşia


Bucură-te, bunătate ce te reverşi peste toată făptura


Bucură-te, ieşire în căutarea oii pierdute


Bucură-te, vedere în aproapele a Chipului dumnezeiesc


Bucură-te, dar făcut punte peste abisul neiubirii


Bucură-te, părtaş la slava dumnezeirii


Bucură-te, neclintită răbdare în suferinţe


Bucură-te, stâlp luminos al dreptei credinţe


Bucură-te, odihnă în gestul de dăruire


Bucură-te, vas al luminii mai presus de fire


Bucură-te, iconom al Tainelor celor Sfinte


Bucură-te, împlinitor al voii Cerescului Părinte


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 7-lea


Citind cu minte curată şi călăuzită de Duhul lucrarea iconomiei dum-nezeieşti în viaţa lumii şi în toată filosofia, ai scris, Fericite Teotim, scurte tratate sub formă de dialoguri, în stilul vechii elocinţe. Prin aceasta arătai că însăşi taina creaţiei este după Chipul Treimii, dialog şi dăruire, vedere şi întâlnire, iubire în împărtăşire şi cântare de: Aliluia!


Icosul al 7-lea


Bătrân cu înţelepciunea şi veşnic tânăr cu frumuseţea chipului te ară-tai, Părinte, zugrăvind tainic Chipul Tatălui ce în Fiul se arată la faţă întru lumina şi îmbrăţişarea Sfântului Duh.

Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii duhovniceşti


Bucură-te, contemplare a pecetei sfinte a lucrării lui Dumnezeu


Bucură-te, adâncă închinare înaintea Sfintei Treimi


Bucură-te, frumuseţe străluminată de har


Bucură-te, chip încununat de cinstite plete


Bucură-te, minte încununată de cugete sfinte


Bucură-te, purtător al Chipului moştenirii de neam


Bucură-te, icoană a vieţii monahiceşti


Bucură-te, dor al stării faţă către faţă cu Dumnezeu


Bucură-te, râvnă a întâlnirii creaţiei cu Ziditorul


Bucură-te, iubire de creaţie născută din iubirea lui Dumnezeu


Bucură-te, libertate răsădită în necuprinsul voii dumnezeieşti


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 8-lea


Învăţai, Sfinte Teotim, după cuvântul Domnului, să iertăm celor ce ne greşesc şi să ne împăcăm cu fratele care are ceva împotriva noastră, înain-te de a ne aduce darul la altar. Căci numai aşa liturghisirea noastră pri-meşte pecetea Duhului iubirii şi viaţa Trupului lui Hristos, întru bucuria cântării de Aliluia!


Icosul al-8-lea


Simplă şi pustnicească îţi era hrana, pe care o închinai ca dar lui Dumnezeu în biserica vie a trupului, chemând şi odihnind în tine rugăciu-nea cu negrăit suspin a Duhului. Aşa, viaţa ta lua tot mai mult chipul ase-mănării dumnezeieşti, al împărtăşirii de slava şi bucuria sălăşluirii Sfintei Treimi.

Bucură-te, iertare, punte peste prăpastia dezbinării


Bucură-te, împăcare, răsădire a darului în Trupul Iubirii


Bucură-te, închinare, dăruire de sine pe altarul de taină


Bucură-te, lepădare de poftele şi grijile deşarte


Bucură-te, dorire şi îngrijire de dobândirea Duhului Sfânt


Bucură-te, înfrânare ce găteşti calea Împărtăşirii dumnezeieşti


Bucură-te, oprire a faptelor lipsite de duhul iubirii


Bucură-te, cufundare în pocăinţă şi smerenie a voirii


Bucură-te, tărie neclintită a dragostei duhovniceşti


Bucură-te, acoperământ al binecuvântării părinteşti


Bucură-te, iubire în faţa căreia demonii sunt neputincioşi


Bucură-te, iubire însetată de mântuirea celor păcătoşi


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 9-lea


Arătai că cel ce păcătuieşte cu cugetul, prin însăşi iuţimea gândului săvârşeşte în minte păcatul complet, pe când faptele pot fi întrerupte de multe lucruri. Drept aceea, Sfinte Teotim, îi îndemnai pe creştini a împlini porunca iubirii, veghind a nu se îndulci cu răsăririle de gând ale ispitelor, ci a căuta numai spre Crucea Învierii lui Hristos, în cântarea de Aliluia!


Icosul al 9-lea


Povăţuiai pe toţi a înainta pe calea desăvârşirii, zugrăvindu-le rodul cel de la capătul drumului, transfigurarea prin iubire ce dă chipul împlinirii

Bucură-te, călăuză pe cărarea cea strâmtă


Bucură-te, cel ce scara raiului o ai străbătut


Bucură-te, cel ce înaintezi în adâncul infinit al tainei dumnezeieşti


Bucură-te, blândeţe neclătinată de valurile ispitelor


Bucură-te, bărbăţie ce sfarmi idolii din lăuntru şi din afară


Bucură-te, smerenie, altar al prefacerii duhovniceşti


Bucură-te, trezvie, oglindă a cugetului lăuntric


Bucură-te, pază a minţii, plivire a odrăslirilor morţii


Bucură-te, rugăciune, semănare a Cuvântului veşnic


Bucură-te, pocăinţă, spălare în lacrima duhului


Bucură-te, cuvânt lucrător în inimi cu puterea lui Hristos


Bucură-te, căutare a iubirii dumnezeieşti, însuşi chipul monahicesc


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 10-lea


Cu iubire de străini şi dumnezeiască râvnă te osteneai, Sfinte Teotim, a-i aduce pe păgâni la lumina cunoştinţei de Dumnezeu. Pentru aceasta, marele tău prieten, Sfântul Ioan Gură de Aur, ţi-a trimis în anul 399 călugări misionari pentru hunii nomazi de la Istru, ca să înveţe şi ei a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea


Cu legătura nedezlegată a dragostei şi tăria credinţei neclintite v-aţi unit în iubirea lui Dumnezeu, zugrăvind icoana prieteniei duhovniceşti. Balsam şi mângâiere, sprijin şi îmbărbătare v-aţi făcut unul altuia, întru binevestirea şi slava numelui lui Hristos

Bucură-te, neîncetată slujire lui Dumnezeu şi aproapelui


Bucură-te, râvnă spre plinirea Trupului lui Hristos


Bucură-te, mărturisitor al Cuvântului făcut trup


Bucură-te, prieten al Adevărului întrupat


Bucură-te, prieten devotat al marelui patriarh şi dascăl a toată lumea


Bucură-te, al cuceritorilor barbari supunător cu pacea lui Hristos


Bucură-te, al năvălirilor păgâne îmblânzitor cu iubirea şi înţelepciunea


Bucură-te, împreună-lucrător cu Dumnezeu


Bucură-te, stâncă de care se sparg valurile vrăjmăşiei


Bucură-te, simplitate ce descui porţile înţelegerii


Bucură-te, vedere prin iubire, descoperitoare a tainelor


Bucură-te, descuietor cu razele isihiei al inimilor zăvorâte


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 11-lea


Întrarmat cu dumnezeiasca înţelepciune şi râvna dreptei credinţe, n-ai pregetat a merge la Constantinopol la sinodul convocat de Sf. Ioan Gură de Aur împotriva învăţăturii greşite a episcopului Antonin al Efesului. Căci ştiai, părinte, că orice erezie răpeşte mărgăritarul de mult preţ, lumi-na şi bucuria cântării de Aliluia!


Icosul al 11-lea


Peste încă trei ani erai din nou la Constantinopol, sprijinind cu mult curaj, pricepere şi hotărâre pe Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva acuza-ţiilor aduse de Sf. Epifanie al Ciprului. Aşa te-ai arătat apărător cu dreap-tă-socoteală al Ortodoxiei şi scrierilor filocalice, păstrător cu evlavie al sfintei tradiţii şi moştenirii duhovniceşti

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni


Bucură-te, iubitorule de înţelepciune şi frumos


Bucură-te, iubitorule de adevăr şi pace


Bucură-te, punte peste prăpastia dezbinării


Bucură-te, vedere netulburată de viforul clevetirii


Bucură-te, vedere din hotarul veşnicei iubiri


Bucură-te, sol al dragostei şi isihiei dumnezeieşti


Bucură-te, cunoaştere neatinsă de ură şi învrăjbire


Bucură-te, cunoaştere prin iubire, fără de amăgire


Bucură-te, cunoaştere cu duhovnicească înţelegere


Bucură-te, albină culegătoare a mierii duhovniceşti


Bucură-te, apărător al Sfântului Ioan, pe care întruchiparea Ortodoxiei îl numeai


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 12-lea


Pentru viaţa ta curată, sfinţenia şi minunile tale te cinsteau chiar şi bar-barii necredincioşi, încât dreapta credinţă se înmulţea şi pământul se lumina de strălucirea cântării de Aliluia!


Icosul al 12-lea


Urcând toată scara desăvârşirii, ţi-ai dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, lăsându-ne icoana sfântă a vieţii tale prin care te cunoaştem pururea rugător către Dumnezeu pentru noi, sprijinitor şi călăuzitor pe cărările mântuirii.

Bucură-te, sfeşnic de lumină neapusă


Bucură-te, icoană în care se vede taina creştină


Bucură-te, nevoitor al ştiinţei duhovniceşti


Bucură-te, izbăvitor din întunericul necunoştinţei


Bucură-te, sprijin neclătinat în încercări


Bucură-te, călăuză a celor rătăciţi


Bucură-te, ridicare a celor căzuţi


Bucură-te, tămăduire a celor suferinzi


Bucură-te, braţe părinteşti întinse în ajutorul fiilor risipitori


Bucură-te, isihie, dor împlinit şi pururi înnoit


Bucură-te, comoara sfântă a pământului şi neamului românesc


Bucură-te, stea mult-luminoasă a Bisericii Ortodoxe


Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 13-lea


O, Sfinte Ierarhe Teotim, cum te vom putea cinsti după vrednicie, că sfinţenia vieţii, bogăţia înţelepciunii şi negrăitele tale faceri de minuni ne copleşesc înţelegerea! Cum vom privi la strălucirea Chipului tău încunu-nat de virtuţi şi transfigurat de dragostea lui Hristos, cu necurăţită minte şi inimă? Primeşte dar acum smerita noastră cântare de laudă şi fi-ne pururi aproape pe drumul mântuirii, ca să aflăm şi noi rodul pocăinţei şi haina de nuntă a iubirii Sfintei Treimi, cântând împreună cu tine: Aliluia! (de 3 ori).


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1


apoi această RUGĂCIUNE


şi se face Otpustul

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails